Om Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)

IBF:s instiutionsbyggnad sett från Trädgårdsgatan. Ett rosaputsat trevåningshus i gammal stil. Till höger syns Juridicums gula byggnad.

IBF huserar i en historisk miljö i kvarteret Munken på Trädgårdsgatan.

Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) bildades 1994 efter ett riksdagsbeslut och blev en del av Uppsala universitet. På IBF möts ungefär 55 forskare i kulturgeografi, nationalekonomi, sociologi, statsvetenskap, ekonomisk historia, arkitektur och miljöpsykologi i en mångvetenskaplig forskningsmiljö.

Forskningen på IBF handlar om boendet och staden i vid bemärkelse och sammanfattas under tre övergripande teman:

  • Boende, bostäder och samhälle
  • Segregation, integration och migration
  • Stadsutveckling, klimatomställning och den byggda miljön.

En stor del av forskningen handlar om hållbart samhällsbyggande utifrån sociala, klimatmässiga och ekonomiska perspektiv. På IBF möts kvalitativt och kvantitativt inriktade forskare och forskningsprojekten kan vara både inom- och tvärdisciplinära. Den mångvetenskapliga forskningsmiljön och mixen av metoder har visat sig vara en framgångsfaktor när det gäller forskning om komplexa samhällsfrågor och utmaningar.

Institutets målsättning är att inom sitt område tillhandahålla intressant och relevant samhällsforskning av högsta internationella kvalitet. Som en nationell resurs vill institutet också vara en självklar och uppskattad partner för kritisk och konstruktiv samverkan med det omgivande samhället. IBF ingår i flera samverkansprojekt och partnerskap med externa aktörer, där syftet är att bidra till att öka kunskapen om bostadsfrågor och urbana samhällsutmaningar.

IBF:s forskare medverkar även som experter i offentliga utredningar, forskningsråd och olika paneler inom temaområdet. Vi arrangerar återkommande samverkansaktiviteter som digitala frukostseminarier och Bostadsmötet, som går av stapeln var 18:e månad.

Institutet äger och driver tidskrifterna Housing, Theory and Society och International Journal for Housing Policy.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin