Politisk idéhistoria


Beskrivning

Inom den historiska forskningen har begreppet politik breddats och blivit allt mer mångfacetterat under de senaste decennierna. Samhällsförändringar har samtidigt tvingat historieforskningen att ompröva förgivettaganden kring politikens rum och temporalitet, såväl för äldre tidsperioder som för samtidshistorien. Nuet kan ses som summan av en serie komplexa tidsskalor och världar som både samexisterar och kolliderar. Klassiska frågor inom den politisk historiska forskningen – exempelvis de som handlar om formella politiska arenor, samhällelig maktutövning mellan eliter, experter och medborgare, om politisk filosofi och de klassiska politiska ideologierna – har under senare år givits ny relevans i relation till att nutidens politiska landskap förskjutits. Den politiska idéhistoriens forskningsfrågor har förnyats exempelvis genom utveckling av transnationella perspektiv, nya sammankopplingar mellan intellektuell historia, miljöhistoria och ekonomisk historia, samt en förskjutning från det nationella till kategorier som värld och planet.

Nyare politisk-historisk forskning ägnas inte minst åt de begreppsliga, praktiska, materiella och institutionella innovationer som formar vad som räknas som politiska angelägenheter. Detta inkluderar studier av uppkomsten av nya politiska subjekt och objekt, hur områden politiseras och avpolitiseras, samt hur gränser dras och har dragits mellan politik och andra samhällssfärer, som vetenskap och ekonomi.

Institutionens forskning inom politisk idéhistoria handlar bland annat om hur nya politiska fält såsom kultur-, forsknings- eller hälsovårdspolitik har formerats och etablerats, om samproduktionen av vetenskapliga teorier och nya former av politik, framtid och framtida generationer, hur reklam och politisk kommunikation vävts samman, samt hur arenor och former för internationell politik uppkommit och utvecklats. Forskningsprogrammet Nyliberalism i Norden utgör för närvarande ett nav i forskningen.

Institutionen är även värd för en nationell forskarskola i politisk idéhistoria.

L’Emeute, ca 1860, beskuren, Honoré Daumier. The Phillips Collection.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin