Forskning vid institutionen för idéhistoria

Bilden illustrerar emissionsteorin – uppfattningen att våra synintryck härrör från strålar utsända av ögonen. I detta fall ser männen en flygande drake (ej i bild). Från Johannes Zahn, System der visuellen Wahrnehmung beim Menschen (1687). Image in the public domain.

Bilden illustrerar emissionsteorin – uppfattningen att våra synintryck härrör från strålar utsända av ögonen. I detta fall ser männen en flygande drake (ej i bild). Från Johannes Zahn, System der visuellen Wahrnehmung beim Menschen (1687). Image in the public domain.

Institutionen för idéhistoria är landets största inom ämnet och internationellt erkänd för sin forskning. Forskningen vid institutionen undersöker det produktiva samspelet mellan kunskap, föreställningar och världsbilder å den ena sidan, och kultur och samhälle, institutioner och identiteter å den andra.

Insitutionen som forskningsmiljö

Ett femtiotal lärare, forskare och gästforskare är verksamma hos oss, inklusive omkring tio doktorander. Forskningen finansieras i hög grad av externa anslag och organiseras inom forskningsprojekt och -program.

Institutionens olika seminarieserier utgör centrala noder i det vetenskapliga utbytet vid institutionen. Viktigast av dessa är Högre seminariet i idé- och lärdomshistoria, där institutionens medarbetare såväl som inbjudna gäster presenterar aktuella forskningsinsatser. Du kan läsa mer om kommande seminarier på sidan Kalendarium. Där kan du också anmäla dig till vårt nyhetsbrev och på så sätt få löpande information om alla våra evenemang.

Sedan 1984 är institutionen förvaltare av Johan Nordströms och Sten Lindroths pris, som delas ut till bästa svenska avhandling inom forskningsområdet.

Vår forskningsprofil

Forskningen vid institutionen undersöker det produktiva samspelet mellan kunskap, föreställningar och världsbilder å den ena sidan, och kultur och samhälle, institutioner och identiteter å den andra. Vår utgångspunkt är att kunskapsproduktion och kunskapscirkulation – om människan, naturen, kroppen, själen, gud, kulturen eller samhället – är av avgörande betydelse om vi vill förstå framväxten av de moderna samhällena. Vi intresserar oss också för det politiskas framväxt, struktur och innehåll och för ideologi, doktrin och subjektivitet.

Forskningen vid institutionen är kronologiskt och geografiskt mångfacetterad, även om vår samlade kompetens är störst vad gäller Väst- och Nordeuropa under de senare århundradena. Vi är särskilt starka inom medicinhistoria, politisk idéhistoria, vetenskapshistoria, intellektuell historia, kultur- och mediehistoria samt utbildningshistoria.

Centrumbildningar

Institutionen för idéhistoria är värd för två centrumbildningar: Centrum för medicinsk humanioria och HERO. Gemensamt för dessa centrumbildningarna är att de är tvärvetenskapliga enheter som facilitierar och koordinerar forskning och utbildningsutveckling kring sina respektiva teman.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin