Utbildningar vid institutionen för idéhistoria

Bilden visar en nollning under tidigmodern tid. Originalet förvaltas av Uppsala universitetsbibliotek.


Varför idéhistoria?

Idéhistoria ger historiska perspektiv på dagsaktuella frågor om kunskap och sanning, miljö, arv och identitet. Hos oss får du lära dig att reflektera kring hur idéer och uppfattningar har formats historiskt – i samspel med varandra och med samhällets och kulturens utveckling i övrigt – och du får övning i att tänka historiskt, tolka källor, analysera och argumentera. Idéhistoria är särskilt värdefullt för dig som vill arbeta inom media, journalistik, kommunikation, omvärldsbevakning, utredningsväsende, undervisning, forskning, kulturadministration eller på muséer, bibliotek och i arkiv. Eftersom idéhistorikern rör sig mellan olika kunskapsfält fungerar ämnet ofta som en länk mellan humaniora och samhällsvetenskap, medicin och naturvetenskap.

Vid Uppsala universitet kan du läsa idéhistoria på grundnivå, avancerad nivå (master) och inom ramarna för en forskarutbildning. Vi erbjuder kompletta program såväl som fristående kurser på alla nivåer, inklusive distans- och sommarkurser. Många av våra kurser lockar yrkesverksamma personer som söker fördjupning och reflektion, exempelvis kring teknologins eller medicinens roll i samhället.

På sidan "Studenter berättar" får du träffa några av våra tidigare studenter.

Utbildning på grundnivå

Grundkurser i idéhistoria

Bland våra mest populära kurser på grundnivå finns de klassiska heltidskurserna på campus – idéhistoria A, B och C – som tillsammans kan lägga grunden för en kandidatexamen. Vi erbjuder även kurser på halvfart, samt flera sätt att läsa idéhistoria på distans, inklusive under sommaren. Vi har samlat vårt kursutbud på grundnivå på en särskild sida.

Historikerprogrammet

Idéhistoriska kurser utgör ett viktigt inslag i Historikerprogrammet, ett treårigt kandidatprogram där studenterna läser kurser inom tre historiska ämnen: historia, idéhistoria och ekonomisk historia. Programmet ger en bred grund att stå på för den som vill förstå historia som kunskapsform, och studenter lär sig att tillämpa perspektiven i egna undersökningar. Du kan läsa mer om Historikerprogrammet på programmets hemsida.

STS-programmet

Institutionen för idé- och lärdomshistoria medverkar med flera kurser inom civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle (STS). Läs mer om STS-programmet på programmets hemsida.

Medicinsk humaniora

Institutionens lärare undervisar på flera kurser inom Vetenskapsområdet för medicin och farmaci. Undervisningen samordnas av Centrum för medicinsk humaniora och väcker frågor om medicin, sjukdom och hälsa i ett historiskt, kulturellt och socialt sammanhang. Vi ger kursen Medicinen i kultur och samhälle (7,5 hp) som är valbar för studenter på läkarprogrammet, fysioterapeut- och logopedprogrammen, och vi ansvarar för moment i flera andra kurser inom läkarprogrammet och andra utbildningar inom medicin, farmaci och hälsa. Perspektiven från medicinsk humaniora präglar även sommarkurserna Medicin och makt (7,5 hp) samt Psykologin och det moderna samhället (7,5 hp).

Utbildning på avancerad nivå

På avancerad nivå blir utbildningen inom idéhistoria mer forskningsanknuten och integrerad i institutionens vetenskapliga miljö. Varje år erbjuder vi bland annat ett antal fristående tematiska kurser, som leds av nationellt och internationellt framstående forskare. Eftersom det handlar om forskningsnära undervisning förnyas kursutbudet varje år.

Utöver de fristående kurserna erbjuder vi även ett komplett masterprogram i idéhistoria (120 hp). Om du vill skriva ett mindre omfattande eget arbete kan du inom ramarna för programmet välja att sikta på en magisterexamen (60 hp).

Masterprogrammet i idéhistoria ska du läsa om du vill ha en avancerad och mångbottnad humanistisk utbildning med ordentlig förankring i aktuell idéhistorisk forskning. Om du dessutom vill öva dig i akademiskt skrivande och utveckla färdigheter för att genomföra en avancerad historisk undersökning med kvalificerad handledning har du hittat rätt. För den som söker en yrkesorienterad eller internationell inriktning ges också möjligheten att kombinera studierna med praktik eller utlandsstudier. Som student inom masterprogrammet i idéhistoria blir du en del av en livaktig vetenskaplig miljö — ämnets största i Sverige.

Forskarutbildning

Forskarutbildning är den högsta studienivån i det svenska utbildningssystemet; den som framgångsrikt fullföljt utbildningen kan titulera sig filosofie doktor. Institutionen för idéhistoria är landets största forskarutbildningsmiljö inom ämnet. Omkring tio svenska och utländska doktorander är i regel verksamma hos oss, utöver de doktorander som är knutna till institutionen genom tvärvetenskapliga program och forskarskolor. Konkurrensen om platserna är mycket hård och endast ett mycket litet antal av de sökande kan beredas plats. Du kan läsa mer om studierna på sidan för forskarutbildningen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin