Masterprogrammet i idéhistoria

Att studera hur kunskap – om människan och naturen, kulturen och samhället – har formerats och förändrats är väsentligt för att förstå vår tids stora frågor. Under masterprogrammet kommer du att

 • introduceras till centrala forskningsfält inom idéhistoria och angränsande kulturvetenskaper.
 • läsa högaktuella tematiska kurser, exempelvis om marknadens, den vetenskapliga rasismens eller krisernas idéhistoria.
 • utforma och genomföra en avancerad forskningsuppgift samt författa en vetenskaplig uppsats, med möjlighet att utföra arbetet i anslutning till något pågående forskningsprojekt vid institutionen.
 • få möjlighet att ansöka om praktik exempelvis vid kulturinstitutioner och myndigheter eller att studera utomlands under en termin.

Betyg för masterprogrammet i idé- och lärdomshistoria

Universitetskanslersämbetets utvärdering av landets utbildningar i idéhistoria 2014

”Åtta utbildningar inom idéhistoria har granskats vid universiteteten i Göteborg, Lund, Stockholm och Uppsala samt Södertörns högskola. Sex av åtta utbildningar får omdömet "hög kvalitet" och två utbildningar får det högsta omdömet "mycket hög kvalitet". En av dessa utbildningar är Uppsalas masterutbildning i idé- och lärdomshistoria.”

Uppsala universitets utvärderingar med externa sakkunniga 2019

”Utbildningens kvalitet och måluppfyllnad: Master- och magisterutbildningen vid Idé- och lärdomshistoria i Uppsala är en ambitiös, högkvalitativ utbildning som examinerar skickliga och konkurrenskraftiga studenter. Programmen har haft ca 50 inskrivna studenter under den senaste 5-årsperioden, alltså ca 10 per år (varav två läst magister), vilket är en god tillströmning.”

 

Allmänt om programmet

Masterstudier vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria i Uppsala bedrivs i en stor och dynamisk utbildnings- och forskningsmiljö, landets största inom ämnet. Här arbetar sjutton fast anställda lärare, professorer och lektorer, runt femton andra forskare och nästan lika många doktorander – och här läser omkring tjugo masterstudenter samtidigt i programmet.

Programmet kännetecknas av både flexibilitet och sammanhållning. Å ena sidan har studenterna stor frihet att kombinera institutionens egna kurser med kurser vid andra institutioner eller med utlandsstudier och praktik. Å andra sidan börjar det viktiga arbetet med att författa en fördjupad vetenskaplig uppsats (examensarbete) redan under första terminen och arbetet fortsätter kontinuerligt med handledningsträffar och arbetsseminarier under hela utbildningen.

Ett viktigt inslag är utvecklandet av forskningsfärdigheter och av detta skäl har vi integrerat masterstudierna i vår vetenskapliga miljö. Utöver forskningsorienterade temakurser och uppsatsarbetet, får du även möjlighet att delta i institutionens forskningsseminarier.

Programmet syftar till att förbereda dig för kvalificerade arbetsuppgifter inom myndigheter och organisationer, både inom offentlig och privat sektor.

Utbildningen förbereder dig också för forskning och forskarutbildningar inom idéhistoria och angränsande ämnen.

 

Behörighet

Kandidatexamen. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Vi tar emot studenter med olika utbildningsbakgrunder, men önskar att du i din ansökan förklarar på vilket sätt dina tidigare studier, exempelvis i andra humanistiska eller samhällsvetenskapliga ämnen är relevanta för avancerade studier i idéhistoria.

Programmets uppbyggnad, syfte och mål

Master eller magister?

Studenterna väljer själva om de vill läsa en tvåårig master- (120 hp) eller en ettårig magisterutbildning (60 hp). Båda examensmöjligheterna ryms inom programmet och man behöver inte välja inriktning förrän under första terminen. Skillnaden mellan de två alternativen är att master innebär större bredd, mer fördjupning samt möjlighet till praktik och utlandsstudier, men båda examina ger behörighet att söka forskarutbildningen.

En tvåårig Masterexamen i idéhistoria består av ett större examensarbete (45 hp) samt nio kurser (75 hp). Tre kurser är obligatoriska och leds av institutionens lärare. Sex kurser är valfria och kan väljas fritt bland övriga idéhistoriska kurser, eller kurser inom andra ämnen vid fakulteten. Som valfri kurs kan man också läsa kurser som ges vid andra fakulteter i Uppsala eller vid andra universitet, och upp till 25 procent av kurserna kan läsas på grundutbildningsnivå (men då får de inte ha ingått i kandidatexamen). De studerande kan också välja att läsa kurser utomlands eller göra praktik. Den ettåriga Magisterexamen i idé- historia består av ett examensarbete (30 hp) och den första terminens tre obligatoriska kurser.

Utbildningsgång

Nedanstående översikt av den rekommenderade utbildningsgången gäller primärt den tvååriga masterutbildningen, som de flesta läser. För den ettåriga magisterutbildningen gäller termin 1 och 30 hp uppsatsarbete under termin 2. Du kan läsa mer om aktuella och tidigare kurser genom att följa länkarna ovan.

Termin 1

Tre obligatoriska kurser:
- Introduktion till master (15 hp)
- Idéhistorisk temakurs (7,5 hp)
- Idéhistorisk temakurs (7,5 hp)

 

Termin 2

- Valfri kurs (7,5 hp)
- Valfri kurs (7,5 hp)
- Idéhistorisk forskning i praktiken (7,5 hp)
- Examensarbete (7,5 hp)

 

Termin 3

- Valfria kurser (15 eller 22,5 hp), eller praktik
- Examensarbete (7,5 eller 15 hp)
- Ev. utlandsstudier förläggs med fördel till denna termin

 

Termin 4

- Ev. valfri kurs (7,5 hp)
- Examensarbete (22,5 eller 30 hp)

 

Examensarbete

En stor del av utbildningen består av skrivandet av en fördjupad vetenskaplig uppsats (examensarbete). Här betonas forskningsfärdigheter som att kunna självständigt formulera, avgränsa och utföra en mer komplex forskningsuppgift med omfattande material. I uppsatsarbetet finns möjligheter att knyta an till pågående forskningsprojekt vid institutionen.

Examensarbetet eller uppsatsen spelar en central roll i masterstudierna, oavsett om man siktar på magister eller masterexamen. Såväl de många kurserna som övrig verksamhet bidrar till utveckling av forsknings- och utredningsfärdigheter som behövs i uppsatsarbetet

Programmets utbildningsgång innebär ett kontinuerligt arbete med uppsatsen. Vi har arbetsseminarier under samtliga terminer. Vid dessa lägger masterstudenter fram preliminära uppsatstexter. Vid arbetsseminarierna tränas du också i kritiskt granska andras arbeten och att ta emot, svara på och bearbeta kommentarer på dina egna texter. I uppsatsarbetet får du handledningshjälp av en av institutionens lärare.

Kurser och undervisning

På masterutbildningen i idéhistoria finns flera olika typer av kurser, och undervisningen består till största delen av seminarier och examination sker genom aktivt deltagande och skrivuppgifter:

Introduktionskurs till master i idéhistoria (15 hp) går på halvfart under hela första terminen. Här introduceras nya masterstudenter till ett urval centrala exempel på modern idéhistorisk forskning, och även till det praktiska arbetet med uppsatsskrivande på avancerad nivå.

Idéhistorisk forskning i praktiken (7,5 hp) ges under andra halvan av termin 2 på programmet. Kursen är uppsatsstödjande och går parallellt med examensarbetet på halvtid under samma period. Syftet är ge de studerande en tidig och dynamisk utvecklingsperiod gällande uppsatsen.

Idéhistoriska temakurser (på 7,5 hp vardera). Dessa kurser ges inom högaktuella forskningsområden och leds av ledande forskare inom fältet. De består av tematiska fördjupningar som utformas i direkt anslutning till pågående forskning. Två av kurserna är obligatoriska inom programmet, men vi rekommenderar samtliga. Institutionen ger vanligen tre sådana kurser per läsår, och de varierar från år till år.

Kurser i andra ämnen . Inom utbildningen kan de studerande också läsa kurser som ges av andra institutioner och inom andra humanistiska eller samhällsvetenskapliga ämnen. Eftersom idéhistoria är ett brett ämne med kopplingar till flera andra discipliner är det lätt att hitta relevanta och bra kurser.

Praktik. Förutom de mer traditionella kursstudierna kan de som läser för en masterexamen också, om de vill, ta en praktikkurs: Verksamhetsförlagd utbildning (7,5, 15 hp eller 30 hp). Dessa kurser förutsätter att den studerande själv ordnar praktikplats, men vi har erfarenheter och tips om relevanta praktikplatser.

Utlandsstudier. Inom ramen för utbildningen finns mycket goda möjligheter att studera utomlands en termin eller två. Det finns avtal med ett 40-tal universitet i Europa genom Erasmus, och med fler än 400 universitet världen över genom Internationella kansliet.

Utbildnings- och forskningsmiljö

Varje höst tar vi emot omkring tio nya studenter på masterprogrammet i idéhistoria. Till detta program söker sig studenter från hela landet som har en kandidatexamen i ett ämne med relevans för programmets inriktning. Några har läst idéhistoria eller Historikerprogrammet vid Uppsala universitet, medan andra har läst sin grundutbildning på helt andra håll och med varierande inriktning.

De allra flesta läser den tvååriga mastern så därför finns två studentgenerationer i systemet samtidigt och de möts på såväl temakurser som på seminarier. Eftersom temakurserna läses av masterstudenter från flera andra ämnen och är också öppna för doktorander finns flera mötespunkter med en större grupp studenter. Inom idéhistoria finns genom institutionens högre seminarier naturliga kontaktytor med doktorander, forskare och lärare i ämnet.

Ett centralt inslag i masterutbildningen är utvecklandet av forskningsfärdigheter. Sådana är av betydelse inte bara för högre studier utan också för dagens arbetsliv där kunskapsfrågor och utredningsfärdigheter spelar en central roll. Vi har integrerat masterstudierna i institutionens vetenskapliga miljö. Forskningsanknytning sker genom uppsatsarbetet, men också genom temakurser i anknytning till pågående forskning och genom deltagande i institutionens högre seminarier där lärare, forskare och doktorander presenterar texter, och flera forskare från andra institutioner och universitet i Sverige och internationellt bjuds in. Läs mer i Kalendariet.

Vid institutionen för idéhistoria finns en mycket stor och livaktig forskning med många olika projekt. I praktiken kan man tala om sex övergripande och delvis överlappande forskningskluster: intellektuell historia, kultur- och mediehistoria, medicinhistoria, politisk idéhistoria, utbildningshistoria och vetenskapshistoria. Läs mer på sidan för Forskning.

Programmets syften och mål

Syfte

Syftet med masterprogrammet är att studenterna ska tillägna sig fördjupade idéhistoriska kunskaper och färdigheter som möjliggör att de själva ska kunna göra vetenskapliga undersökningar, och kritiskt kunna granska populära och vetenskapliga arbeten, samt aktuella kultur- och samhällsfrågor i ett förändringsperspektiv.

Mål

Kunskap och förståelse

Studenten ska efter att ha fullföljt utbildningen kunna:

 • visa kunskap och förståelse inom området idéhistoria, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom centrala delar av området
 • visa fördjupad insikt i aktuellt idéhistoriskt forsknings- och utvecklingsarbete
 • visa fördjupad teori- och metodkunskap inom ämnet idéhistoria

Färdighet och förmåga

Studenten ska efter att ha fullföljt utbildningen kunna:

 • kritiskt och systematiskt integrera kunskap och analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information
 • kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete
 • i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Studenten ska efter att ha fullföljt utbildningen kunna:

 • göra historiserande bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete
 • visa insikt om vetenskapens historiska och nuvarande möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används
 • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling

Ytterligare information finns att läsa i universitetets utbildningsplan för masterprogrammet i idéhistoria Pdf, 172 kB..

Temakurser

Aktuella masterkurser hittar du på sidan för avancerad nivå.

Temakurser läsåret 2023–2024

Temakurser läsåret 2022–2023

Temakurser läsåret 2021–2022

Exempel på tidigare kurser

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin