Distans- och sommarkurser

Bilden visar Landstormens lägerkurs i Strängnäs 12–21 juni 1931. Foto: Armémuseums arkiv AMA.0012423 (image in public domain).

Distanskurser

Institutionen erbjuder flera sätt att läsa idéhistoria på distans och/eller på deltid. I samtliga distanskurser sker kontakt med lärare och studiekamrater via e-post och elektroniska konferenser. Examination sker genom forumdiskussioner och skriftliga PM-uppgifter.

Idéhistoria Adistans (30 hp)

Liksom sin motsvarighet på campus, ger kursen en bred inledning till ämnet, men till skillnad från den ordinare kursen är distanskursen helt nätbaserad och ges på halvfart under ett år. Du som läser kursen kommer att behandla filosofi och vetenskap, samhällstänkande, religion och det allmänna idélivet från antiken till idag. Här ges en bred genomgång av den västerländska tankeutvecklingen och de olika kulturepokerna, kombinerad med fördjupningar kring historiskt intressanta idékomplex.

Idéhistoriens huvudlinjer – äldre tiden (7,5 hp)

Dessa helt nätbaserade kurser ger en kondenserad inledning till nyckelteman inom idéhistoria genom två fristående kurser, Idéhistoriens huvudlinjer: äldre tiden (7,5 hp) och Idéhistoriens huvudlinjer: nyare tiden (7,5 hp), både på halvfart.

Den första kursen ger en introduktion till några av de viktigaste västerländska idéhistoriska epokerna: från antikens filosofer, över medeltidens katedralskolor och universitet, fram till 1600-talets vetenskapliga revolutioner. Filosofi, vetenskap och samhällstänkande analyseras utifrån skilda tiders och gruppers världsbilder, alla präglade av sin tids politik, sociala strukturer, religion, syn på kön och andra maktförhållanden.

Idéhistoriens huvudlinjer – nyare tiden (7,5 hp)

I andra kursen får du en orientering om västerlandets filosofi, vetenskap, samhällstänkande och religion från 1700-talets upplysning och fram till idag. Ett viktigt inslag är att lyfta fram ömsesidiga samband och influenser mellan dessa skilda sfärer. Frukten av människans intellektuella mödor presenteras tillsammans med skilda tiders och gruppers världsbilder. Idélivet betraktas som en del i den allmänna kulturen, påverkad av sociala, politiska och religiösa strömningar men också av exempelvis makt- och könsförhållanden.

Du kan läsa mer om våra distanskurser och söka till dem här. Har du frågor om kurserna är du även välkommen att kontakta studierektorn för grundutbildningen.

Sommarkurser

På sommaren kan du läsa idéhistoria genom att följa en — eller två! — av våra populära sommarkurser på distans.

Medicin och makt i historisk belysning (7,5 hp)

Kursen behandlar den moderna medicinens framväxt och position i det västerländska samhället från mitten av 1700-talet och fram till vår egen tid. Genom historiska nedslag belyser kursen formeringen av olika slags maktrelationer där medicinsk vetenskap och/eller praktik varit avgörande. Maktrelationerna granskas med hjälp av analytiska begrepp som professionalisering och medikalisering, normalisering och styrning.

Kritiska perspektiv på psykologins historia (7,5 hp)

Kursen behandlar den moderna psykologins framväxt från 1800-talet och fram till vår tid. Genom historiska nedslag undersöker kursen psykologins etablering som vetenskap, och den centrala roll som psykologiska perspektiv har kommit att spela i det moderna västerländska samhället. Hur har psykologin format det moderna samhället och dess institutioner? Hur har relationen mellan psykologi och psykiatri tagit form och vilken roll har psykologisk och psykiatrisk kunskap spelat för de sätt på vilka moderna samhällen delar in människor i friska och sjuka, normala och avvikande, lyckade och misslyckade? Hur påverkar psykologisk kunskap vårt sätt att förstå oss själva och vår plats i samtiden? Dessa är några av de centrala frågor som belyses utifrån aktuell forskning och teoribildning.

Patienten och vårdmötets dynamik (7,5 hp)

Kursens övergripande mål är att studenten ska erhålla kunskap om vårdmöten utifrån ett patientperspektiv och i en samhällelig och kulturell kontext. Kursen ska fördjupa förståelsen av patienters upplevelser inom vården, av patienters aktiva deltagande i medicinsk verksamhet samt av de faktorer som formar patientrollen. Utifrån detta ska studenten även tillgodogöra sig förmågan att granska förhållningssätt inom hälso- och sjukvård från ett patientperspektiv.

Våra sommarkurser är helt nätbaserade. Undervisningen bygger på en problemorienterad inlärning där fokus ligger dels på det enskilda arbetet med olika fördjupningsteman, dels på diskussion av dessa teman med andra studenter. Kurserna har inga obligatoriska undervisningstillfällen utan istället struktureras arbetet av veckovisa deadlines där man själv väljer när under veckan man genomför sina uppgifter. En stor del av studiematerialet görs tillgängligt direkt via kursernas egna nätsajt.

Du kan läsa mer om våra sommarkurser och söka till dem här. Har du frågor om kurserna är du även välkommen att kontakta studierektorn för grundutbildningen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin