Utbildning på forskarnivå

Vi bedriver forskarutbildning av hög kvalité inom ett brett spektrum av ämnen rela­terade till medicin. Vi har ca 200 dokto­­rander som är registrerade vid institu­tionen. I genom­­snitt disputerar 20 dokto­rander per år.

Genom att, under hand­led­ning, själv­ständigt bedriva ett forsknings­projekt utnyttjar och utvecklar du som doktorand både dina praktiska och dina teoretiska färdig­­heter. Du tar in de senaste metod­­erna inom modern forskning och den veten­skap­­liga miljön ger goda möjlig­­heter till både för­­djup­ning och bredd. Målet är att du ska bli en själv­­­ständig for­skare, redo för hög­kompetenta arbets­uppgifter oavsett om det är inom akademin, industrin, sjuk­vården eller vid en myndighet.

Varje doktorand har sin egen forskar­utbildnings­plan som är skräddar­sydd efter den enskilda doktorandens intressen och behov beroende på forsk­nings­­projektet. I forskar­­utbildningen ingår kurser samt för­­fattande av en doktors- eller licentiat­avhandling.

Doktorander och handledare som deltar i en forskarskola.

För att kunna bli doktorand vid institutionen för medicinska vetenskaper behöver du

  1. vara behörig
  2. ha finansiering.

För att ha behörighet till forskarutbildningen måste du ha

  • grundläggande behörighet
  • särskild behörighet till de ämnen som erbjuds inom institutionen för medicinska vetenskaper.

En grundläggande behörighet innebär examen på avancerad nivå, godkända kurser om minst 240 högskolepoäng – varav minst 60 poäng på avancerad nivå – eller mot­svarande kun­skaper skaffade på annat sätt, antingen i Sverige eller utomlands.

Särskild behörighet till forskar­utbildnings­ämnena inom institutionen för medicinska veten­skaper innebär engelska 6, eller mot­svarande, och utbildning inom ett område som är relevant för ämnet.

Du kan finan­siera dina forskar­studier genom att söka och få anställning som doktorand vid Uppsala universitet. Du hittar många av dem på universitets webb­plats för lediga anställningar.

Hitta lediga anställningar

Om du är intresserad av ett särskilt ämne som faller inom institutionen för medicinska veten­skapers ämnes­­områden kan du också kontakta en av våra forskare direkt. Det kan hända att någon forskare har pengar – eller kommer att söka pengar – för att anställa en doktorand, särskilt om hen vet att det finns intresserade.

Du kan också utföra dina forskar­studier som anställd vid regionen med garanterad tid att utföra dina forskar­studier, som anställd inom industrin eller genom stipendium.

Du ansöker om att antas till ut­bildning på forskar­nivå i ett elektroniskt formu­lär. Fyll i formu­läret med stöd av din huvud­hand­ledare.

Din ansökan granskas av institutionens forskar­utbildnings­grupp (FUG) och skickas sedan vidare till kommittén för utbildning på forskar­nivå (KUF) som fattar beslut.

Det elek­troniska formu­läret är på engelska och innehåller förkla­ringar till hur fälten ska fyllas i. Om du inte hinner bli färdig på en gång kan du spara upp­gifterna och fortsätta vid ett senare till­fälle.

Mer informa­tion och instruk­tioner till formuläret
Ansök om att antas

Ytterligare uppgifter

Utöver de uppgifter som ska ingå i din individu­ella studie­plan ska din ansökan även om­fatta

  • annonsen för doktorand­platsen
  • motivering ifall platsen inte annon­serats
  • intyg om behörighet
  • forsknings­plan
  • intyg från din arbets­givare eller verksamhets­chef, ifall utbild­ningen görs inom ramen för en annan anställ­ning än universi­tetet.

Alla ansökningar till utbildning på forskar­nivå behandlas i kommittén för utbildning på forskar­nivå, där man fattar beslut om antag­ning. Innan ärendet tas till kommittén för utbildning på forskar­nivå bereds ärendet i institutionens forskar­utbildnings­grupp.

Om din ansökan godkänns meddelas du via e-post.

Om du behöver komplettera din ansökan bordläggs frågan och meddelar dig via e-post. När du sedan kompletterat ansökan fattar ordföranden i kommittén beslut om antagning.

Har du frågor om forskarutbildningen vid institutionen för medicin­ska veten­skaper kan du kontakta Mia Wadelius, biträd­ande prefekt med ansvar för forskar­utbildningen och ord­förande i institu­tionens forskar­­utbildnings­­grupp.

Du kan även mejla vår funktions­brevlåda.

Senaste avhandlingarna vid institutionen

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin