Christine Leo Swenne

Kort presentation

Presentation av funktion/arbetsuppgifter

Jag är klinisk lektor med fördelningen 33% klinisk tjänstgöring, 33% undervisning och 33% forskning.

Biografi

Jobbrelaterad presentation

På min kliniska del arbetar jag som operationssköterska inom Verksamhetsområdet thoraxanestesi och – kirurgi på Akademiska sjukhuset i Uppsala där jag även arbetar med thoraxkirurgens infektionsregistrering. Jag har mångårig erfarenhet av att arbeta med utvecklings- och patientsäkerhetsfrågor på divisionsnivå på Akademiska sjukhuset.

Undervisning

Jag undervisar i Sjuksköterskeprogrammet, Specialistutbildningen i operationssjukvård och i Fristående C-kursen. Jag handleder och examinerar uppsatser på grundutbildningsnivå och avancerad nivå. Jag föreläser och håller seminarier i Vetenskaplig metodik, Operationssjukvård och förbättringskunskap grundutbildningsnivå.

Forskning

Forskning bedrivs kring aspekter i vården som syftar till att främja patientsäkerhet, evidensbaserad vård, patienters delaktighet och kamratlärande under VFU. Tidigare forskning har handlat om kommunikation i vårdens övergångar

Jag är delaktig i följande projekt

  • Elektroniskt system för påminnelse och uppmuntran till god handhygien. Per-Ola Blomgren, forskarstuderande, CLS huvudhandledare, projektansvarig

  • Kamratlärande i verksamhetsförlagd utbildning och i introduktionsprogram: sjuksköterskestudenters och sjuksköterskors perspektiv. Ylva Pålsson forskningsstuderande, CLS biträdande handledare

Avslutade projekt

  • Patientsäkerhet, samarbete och kommunikation på en anestesiklinik i Sverige: effekter av att införa kommunikationsverktyget SBAR. Maria Randmaa disputerade 2016-04-20, CLS biträdande handledare

  • Wound Infection Following Coronary Artery Bypass Graft Surgery. Risk Factors and the Experiences of Patients Christine Leo Swenne disputerade 2006-10-26, Mariann Carlsson huvudhandledare

Lärobokskapitel

  • Swenne CL. Postoperativa sårinfektioner. I: Kirurgiska Sjukdomar, red. Andersson R m. fl. Studentlitteratur 2004. ISBN9144024185

  • Swenne CL Postoperativa sårinfektioner. I: Omvårdnad vid kirurgiska sjukdomar, kapitel 13, red Lindwall L. Studentlitteratur 2012. ISBN:9789144060606

  • von Vogelsang A-C, Almqvist M, Swenne CL. Operation. I: Vård vid kirurgiska sjukdomar, kapitel 14, red Rystedt J & Wann-Hansson C. Studentlitteratur 2016. ISBN:9789144088860

  • Swenne CL, Cornelius M. Pre-, per- och postoperativ vård. I: Vård vid kirurgiska sjukdomar, kapitel 7, red Rystedt J & Wann-Hansson C. Studentlitteratur 2016. ISBN:9789144088860

  • Lindholm C, Cornelius M, Swenne CL. Sår vid kirurgi och trauma. I: Vård vid kirurgiska sjukdomar, kapitel 9, red Rystedt J & Wann-Hansson C. Studentlitteratur 2016. ISBN:9789144088860

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Kapitel

Christine Leo Swenne

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin