Anna Mankell

Kort presentation

Jag är postdok-forskare i forskargruppen Hälso- och sjukvårdsforskning, vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap. Min bakgrund är inom statsvetenskap, och jag intresserar mig för relationen stat-civilsamhälle inom vård- och omsorg, särskilt frågor om patient- och medborgares möjlighet till delaktighet. Mitt postdokprojekt rör samskapande med det lokala civilsamhället och tillitens roll för hälsofrämjande insatser i segregerade områden.

Nyckelord

  • civil society
  • individualization
  • marketization
  • participation
  • patient involvement
  • patient organizations
  • political representation

Biografi

Postdok-projekt (2023-2025)

Samskapande i det svenska lokalsamhället- tillitens roll för hälsofrämjande arbete i
segregerade områden

Under pandemin blev tydligt hur områden som kännetecknas av en låg tillit till samhällsaktörer tenderar att i lägre grad delta i hälsofrämjande arbete som vaccination och testning. Ett sätt för välfärdens aktörer att nå boende i dessa stadsdelar är att rikta insatser mot lokalsamhället och genom att involvera medborgare genom samarbete med representanter från lokalsamhället, s.k community coproduction. I det svenska välfärdssamhället har lokalsamhället inte varit lika definierat som i många andra länder, eftersom den universalistiska välfärdsmodellen traditionellt inte gett utrymme till sådana lokala variationer. Då samhället idag präglas av en ökad stratifiering över stadsdelar blir det dock viktigt att uppmärksamma dessa variationer. Detta projekt syftar till att studera hur strategier för medborgardelaktighet riktade mot lokalsamhället, exempelvis genom coproduction, kan utformas och användas i en svensk kontext. Projektet använder teori om tillit för att förstå förutsättningarna för community coproduction.

Avhandlingsprojekt (2015-2021)

Collective Patient Participation: Patient Voice and Civil Society Organizations in Healthcare

Abstract:

The importance of engaging patients in the development of healthcare services and policy has received increasing attention over the last decades. However, this attention has mainly been directed towards various forms of involvement of individual patients. This dissertation shifts focus to the collective forms of patient participation and the specific values they bring. The overall aim of the dissertationis to explore how collective patient participation is shaped, in an increasingly individualized and marketized society. The articles included in the dissertation analyze aspects such as advocacy work, representation mechanisms and coproduction practices at different levels of healthcare. These aspects are studied from the perspective of civil society organizations navigating current social trends such as individualization and marketization. Taken together, the findings point to the importance of considering the preconditions of the individual patient to engage in patient participation in a collective form. This appears to be an important factor in the shaping of collective patient participation, as well as a potential challenge for both advocacy and representation. The findings also indicate that individual and collective forms of participation should not be seen as two conflicting interests, but could rather be mutually strengthening, something that should be considered both by civil society organizations and healthcare policymakers. Furthermore, this dissertation contributes to a better understanding of the diverse nature of patient participation, and how these variations all play important yet distinct roles in improving democratic and quality aspects of healthcare.

Tidigare projekt

"Why No Third Sector in Swedish Elder Care?" tillsammans med Ulrika Winblad Spångberg (inst. folkhälso- och vårdvetenskap) och Paula Blomqvist (statsvetenskapliga inst.)

"Vårdval inom specialistsjukvård - vilka krav ställer landstingen på vårdgivarna?" En kontraktstudie över bl.a uppföljningsbarhet av landstingens förfrågningsunderlag, i samarbete med Sveriges kommuner och landsting.

"Uppföljning av äldreomsorg på individ- och verksamhetsnivå". Enkätstudie av kommuners uppföljningsarbete av äldreomsorg, i samarbete med Sveriges kommuner och landsting.

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Kapitel

Rapporter

Anna Mankell

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin