Anette Oxenswärdh

Kort presentation

Arbetar och forskar vid Campus Gotland inom Kvalitetsteknik. Anette forskar kring organisationellt lärande, processer av meaning- och sensemaking, förändringsledning och uppdrags- och ansvarförståelse samt hållbarhet inom besöksnäringen. Anette har initierat ett forskningsnätverk, Sustainable Tourism, bestående av 40-tal turistforskare runt om Östersjön.

Nyckelord

 • change management
 • collective learning
 • ecbuto003
 • esdeve007
 • group processes
 • leadership
 • meaningmaking
 • sensemaking
 • sustainability
 • sustainable tourism
 • understanding assignment
 • understanding responsibility

Biografi

Mitt intresseområde inom forskning är de olika processerna i och om förståelsen av uppdraget och dess ansvar. Uppdrags- och ansvarsförståelse som lärprocesser formas och skapas samt omformas under hela yrkesverksamma livet och är en viktig del av yrkeskompetensen. Det är följaktligen denna förståelse som blir grundläggande vid alla etiska ställningstaganden de professionella måste befatta sig med under sin yrkesutövning.

Jag forskar kring organisationellt lärande och ansvarsförtåelse. Jag är intresserad av att utforska hur denna lärprocess kommer igång, hur man kan designa för den, vilka strategier kan användas för att gynna och underhålla den? Vidare är jag intresserad av processerna av uppdragsgivandet och uppdragstagandet. Hur skapar man förtroende och hur skapas ansvarstagande, vad är viktigt vid ansvarsutkrävandet? Alla dessa processer är viktiga för organisationernas möjligheter att fungera ändamålsenligt och hålla nere felmarginalerna både i produktionen och i tjänstesektorn. Detta handlar i syvene och sist om tillhandahållandet av s.k. dialogkompetenser mellan parterna. Således hamnar forskningsintresset i skärningspunkten av de centrala delarna av kvalitetsteknik dvs teman som ledarskap, organisation, projektstyrning, processer, ansvar, change management och kommunikations mm. Mer praktiskt betraktat håller jag på att forska de olika processerna i mötet mellan besökare och deras värdar inom besöksnäringen.Jag är speciellt intresserad av hållbarhetsfrågor inom olika boendeformer inom besöksnäringen.Vilka hållbarhets åtgärder tillämpas det på anläggningarna, vilka förväntningar finns det hos besökare vad gäller hållbara besök och hur dessa kunskaper sprids mellan de berörda samt hur det övriga samhället både kontrollerar och supportar dessa processer? Alla dessa processer är viktiga och behövs för den mer hållbara utvecklingen inom besöksnäringen.

Forskning

Denna text finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

My research interest area is the various processes in understanding the assignment and its responsibility. Mission and responsibility understanding as learning processes are formed and created and transformed throughout the working life and is an essential part of professional competence. I am interested in exploring how this learning process gets started, how to design it, what strategies can be used to promote and maintain it?

Furthermore, I am fascinated by the methods of commissioning and contracting. How is it to create trust and create responsibility? What is essential in accountability? These processes are important for the organizations' ability to function effectively and keep the error margins both in production and in the service sector. This is about the provision of so-called dialogue skills between the parties. Thus, the research interest ends up in the intersection of the central parts of quality technology, i.e. themes such as leadership, organization, project management, processes, responsibility, change management, communication and processes of meaning and sensemaking. More practically, I am researching the various processes in the meeting between visitors and their hosts in the hospitality industry. These processes are important and highly needed for more sustainable development in the hospitality industry.

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Rapporter

Anette Oxenswärdh

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin