Johanna Haraldsson

Biografi

Unga mäns sexuella och reproduktiva hälsa. Möjligheter och utmaningar i svensk primärvård.

Bakgrund

Kunskapen om unga mäns sexuella och reproduktiva hälsa är sparsam och mestadels relaterad till förekomsten av sexuellt överförbara sjukdomar. Unga män söker vård inom sexuell och reproduktiv hälsa i lägre utsträckning än kvinnor. Var fjärde ung man söker av olika skäl vårdcentral varje kvartal. Internationella studier har visat att unga män vill diskutera sexuell och reproduktiv hälsa med en allmänläkare. Sådana samtal förutsätter sekretesskyddad egentid med läkaren. Syftet med forskningsprojektet är att ur ett primärvårdsperspektiv undersöka förutsättningar för och behov av sexuell och reproduktiv hälsovård för män i åldern 15-29 år.

Metod

Första studien är en deskriptiv tvärsnittsstudie där behov och förekomst av sekretesskyddad egentid med vårdcentralsläkaren mäts med en skolbaserad enkätstudie till ungdomar i åk 9 och år 2 på gymnasiet.

I studie två och tre används en kvalitativ design för att beskriva unga mäns sexuella och reproduktiva hälsa och hälsovårdsbehov ur två olika perspektiv: dels genom individuella djupintervjuer med män 15─29 år gamla, dels genom fokusgrupper med vårdpersonal med relevant klinisk erfarenhet.

Den fjärde studien är en deskriptiv tvärsnittsstudie där den sexuella och reproduktiva hälsan mäts dels med väletablerade mått, dels med nya parametrar från studie 2 och 3 och från litteraturen.

Relevans

Det finns goda förutsättningar för att utveckla vården inom sexuell och reproduktiv hälsa för unga män i svensk primärvård. Dock behövs kunskaper om männens behov av vård och om aktuella förutsättningar, såsom möjlighet till sekretesskyddad egentid.

Johanna Haraldsson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin