Charlotte Baltzer

Kort presentation

Filosofie doktor i pedagogik vid Åbo Akademi. Disputerade 2020-09-25 på avhandlingen Lärarlegitimation som facklig professionsstrategi En analys av den svenska legitimationsreformen som argument för lärares (re)professionalisering. Se länk: https://www.doria.fi/handle/10024/177863

Var tidigare undervisningsråd på Skolverket och rektor inom vux, gymnasiet och grundskolan. Är legitimerad lärare i svenska, engelska, historia och pedagogik samt har en magister i pedagogiskt ledarskap.

Biografi

Jag har varit knuten till Rektorsprogrammet vid Uppsala universitet sedan 2021-01-15. Min bakgrund är undervisningsråd vid Skolverket samt rektor och lärare inom gymnasiet och grundskolan.

Min avhandling berör professionsfrågor kopplade till läraryrket och skolans styrning med fokus på hur de fackliga lärarorganisationerna drivit krav på legitimation och en stärkt forskning till läraryrket under perioden 1991 till 2014.

För närvarande arbetar jag tillsammans med fil dr Eva-Lena Lindster Norberg med ett forskningsprojekt om Samverkan för bästa skola. Syftet är att studera SBS som styrningspraktik.

Från våren kommer jag också att undervisa på Masterprogrammet i pedagigiskt ledarskap.

Forskning

Mitt huvudintresse rör skolans styrning och reformförändringar, i synnerhet de som ägt rumunder de senaste trettio åren. Avhandlingen handlade om lärarkårens styrning och professionaliseringssträvanden i ljuset av legitimationsreformen som infördes i Sverige 2011.

För närvarande har jag tillsammans med en kollega, fil dr Eva-Lena Lindster Norberg, påbörjat en studie om styrningen av rektorer inom ramen för den statliga satsningen Samverkan för bästa skola.

Media

Recensionsessä av avhandlingen av Michael Uljens

Intervju i LR:s tidning Skolvärlden.

Intervju i den finlandssvenska tidningen Läraren

Intervju i Skolporten

Intervju i Skolledaren

Skolvärlden

Charlotte Baltzer belyser i sin avhandling lärarfackens inflytande på utbildningspolitiken.

https://skolvarlden.se/artiklar/analys-av-lararlegitimationen-facken-var-framgangsrika

Läraren

Lärarlegitimation stärker status och professionalitet

https://www.lararen.fi/fackligt/lararlegitimation-starker-status-och-professionalitet/

Skolporten

Aktiv lärarkår förändrade utbildningspolitiken

https://www.skolporten.se/forskning/intervju/aktiv-lararkar-forandrade-utbildningspolitiken/

Skolledaren

Kampen för legitimation gav ny utbildningspolitik

https://www.skolledarna.se/Skolledaren/Artikelarkiv/2021/kampen-for-legitimation-gav-ny-utbildningspolitik/

RECENSIONSESSÄ Didaktik och utbildningsledarskap i demokratins tjänst

Essän som är skriven av prfessor Michael Uljens utgörs av en recension av bl.a. min avhandling.

https://doi.org/10.48059/uod.v30i3.1587

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Övrigt

Charlotte Baltzer

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin