Helen Melander Bowden

Akademiska meriter:
FD, docent
CV:
Ladda ned CV

Kort presentation

Professor i pedagogik

FD och docent i pedagogik, FM i franska och FK i kulturantropologi

Min forskning handlar om social och multimodal interaktion i olika pedagogiska sammanhang, med ett särskilt intresse för kunskap och lärande.

Forskning

Forskningsintressen

Hur människor formas och förändras inom ramen för olika sociala och kulturella sammanhang är en central fråga för pedagogiken. Med grund i ett intresse för mänsklig interaktion och kommunikation, handlar min forskning om detta och om hur kunskaper och erfarenheter förs vidare inom och mellan generationer. Jag är även intresserad av emotioners betydelse för pedagogiska praktiker och den roll de spelar i etablerandet av social och moralisk ordning. Min forskning spänner över ett brett spektrum av pedagogiska sammanhang, från studier av barns lärande i kamratgrupper och familjer, instruktioner och undervisning i möten mellan elever och lärare i olika skolkontexter, till interaktion på arbetsplatser och i professionella sammanhang. Tillsammans med kollegor har jag exempelvis studerat barns digitala literacypraktiker och den roll digitala teknologier spelar i barns vardagsliv i och utanför skolan. Ett annat projekt handlar om organiserad läxhjälp, där mitt bidrag särskilt berört läxhjälpens pedagogiska praktik och hur relationen till den ordinarie skolan är ständigt närvarande i interaktionen mellan läxhjälpare och elever. Ett tredje exempel fokuserar medarbetarsamtal, där vi visar hur medarbetare aktualiserar sin egen och kollegors (brist på) kunskap i förhandlingar om professionella identiteter, arbetets organisation och fördelning. Min forskning bygger på multimodala interaktionsanalyser av videoinspelningar av autentiska samtal.

Forskningsprojekt

Creating the future - strategy-as-practice and visionary work in management consultancy (2022). Samarbete med managementkonsultföretaget IAMAI. Vetenskaplig ledare Helen Melander Bowden

Icke-talande grundskoleelevers möjligheter att kommunicera i helklass (2022). Finansierat av Norrbacka-Eugeniastiftelsen. Vetenskaplig ledare Helena Tegler (Sociologiska institutionen)

Talking and texting on the move: Exploring children's media literacy practices in peer groups (2015-2019). Finansierat av Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond. Vetenskaplig ledare Helen Melander Bowden

Lärande i staden: Tidsrumsliga aspekter av en förskolepedagogik (2016-2019). Finansierat av Vetenskapsrådet. Vetenskaplig ledare Katarina Gustafson

Mobility, informal learning and citizenship in the mobile preschool (2016-2018). Finansierat av Riksbankens Jubileumsfond. Vetenskaplig ledare Danielle van der Burgt

Homework support as shadow education (2016-2018). Finansierat av Vetenskapsrådet. Vetenskaplig ledare Eva Forsberg

Nordic research network on PAIs (2016-2020). In a research collaboration between conversation analysts in Sweden, Denmark, and Finland, we study complaints in performance appraisal interviews across a corpus of data collected in all three countries. The research group currently consists of Birte Asmuss, Erica Sandlund, Esa Lehtinen, Johanna Ruusuvuori, Piia Mikkola and Helen Melander Bowden.

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Rapporter

Helen Melander Bowden

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin