Jan von Bonsdorff

Professor i konstvetenskap vid Konstvetenskapliga institutionen

Telefon:
018-471 28 89
Fax:
018-471 28 92
E-post:
Jan.von.Bonsdorff@konstvet.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken,
Thunbergsvägen 3H
752 38 UPPSALA
Postadress:
Box 630
751 26 UPPSALA

Professor vid Konstvetenskapliga institutionen

E-post:
jan.von.bonsdorff@konstvet.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken,
Thunbergsvägen 3H
752 38 UPPSALA
Postadress:
Box 630
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jan von Bonsdorff utbildades i Tyskland, Sverige och Finland. Han har varit professor vid Universitetet i Tromsø (sedan 1994) och anställdes vid Uppsala universitet 2004 som professor i konstvetenskap. Till forskningen räknar han medeltidens hantverkare och skråkultur samt konsthandel; 1800-talets europeiska konstfält; bildens aktiva användade inom visuell kultur, visuell argumentation och AI. Han gillar att undervisa ute på exkursion men också i lärosalar med digitala hjälpmedel.

Biografi

Jag är professor i konstvetenskap vid Uppsala universitet. Mitt huvudsakliga forskningsområde består av studier (med åtskilliga publikationer) om spridningen och handeln av kyrkokonst under medeltiden, samt organisation av specialhantverkare under senmedeltiden, särskilt i Östersjöområdet. På ett mer teoretiskt plan har sambanden undersökts under den övergripande beteckningen konstgeografi (Kunstgeographie och Großraumforschung), men jag har även skrivit om andra historiska aspekter på transfer av konst, inklusive ekonomihistoria, tekniska frågor och prosopografi. Jag har vidare publicerat om skandinaviska målare si München och Paris i slutet av 1800-talet (t. ex. under ett Humboldt-stipendium i München 1999/2000). Några antologiartiklar berör också den europeisk romantik, särskilt de konstnärliga kopplingarna mellan Köpenhamn, Rom och München samt nationalistiska tendenser i skandinavisk konst under 1800-talet. Jag sysslar även med visuellt berättande och visuell retorik. Några av mina artiklar om visuell narrativitet i serier och illustrerade barnböcker visar detta sidointresse för grafisk konst. Ett annat forskningsområde är den globala konsthistorien: Jag har undersökt t. ex. kopplingar mellan det Osmanska riket och Sverige, vilket resulterat i studier av svenska målare som arbetade i Konstantinopel på 1800-talet. Jag har även publicerat artiklar om globala frågor, såsom kulturell hybriditet och synkretism. Jag har ett stort visuellt intresse och tycker om att handleda elever på alla nivåer, speciellt ute på fältet. Där talar jag mest om arkitektur och design med ett tydligt praktiskt förhållningssätt nära föremålet (som i den populära kursen "Tillämpad föremålsanalys"). Jag tackar sällan nej till möjligheten att föreläsa offentligt utanför universitetet.

Som konsthistoriker tycker jag att det faller naturligt att vända sig till andra discipliner för att på så sätt amla hela det historiska sammanhanget för ett specifikt forskningsområde. Min avhandling Kunstproduktion und Kunstverbreitung im Ostseeraum des Spätmittelalters (Helsingfors 1993; https://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:53563/FULLTEXT02.pdf), är ett tidigt exempel på denna holistiska och transnationella syn på konsthistorien som en panhistorisk disciplin. Avhandlingen anses vara en handbok inom området. Sedan början av 1980-talet har jag haft den exceptionella möjligheten att träffa konsthistoriker från alla länder runt Östersjöområdet, även de som tidigare låg bakom järnridån. En längre forskningsperiod i Polen tillförde fler internationella kontakter. Jag vistades elva år vid universitetet i Tromsø fram till 2004, och hade möjlighet att lägga till norskt material till min forskning. Sedan jag flyttade till Uppsala universitet 2004 har jag fokuserat mer på svenska medeltidskällor. Jag är född i Finland, är flerspråkig och har nära anknytning till universiteten i Kiel, Tromsø, Uppsala samt Stockholm, Humboldt och TU universitet i Berlin, och Universitetet i München. Jag har genom åren lett kurser på forskarnivå i ämnen som "Visuell argumentation" och "Kritiskt mediebruk" – här har jag utvecklat ett intresse för bildens agens och dess retoriska och performativa förmåga. Den vetenskapliga illustrationen hör också till detta forskningsområde. Många av mina studenter har valt liknande breda synsätt i sina examensarbeten; vardagstryck, serier, annonser hör till deras källor. Temat "Visuell argumentation" har tagits upp i artikeln "Visual Metaphors, Reinforcing Attributes, and Panofsky’s Primary Level of Interpretation" (2019), som nyligen har lett till en rad nya tillämpningar inom området agens och visuella metaforer som används i bild- och AI-forskning (nu, 2023, finansierad av CIRCUS vid Uppsala universitet). I kölvattnet av dessa forskningsinsatser publicerade jag skissen “From Visual Forms to Metaphors – Targeting Cultural Competence in Image Analysis” tillsammans med Lars Oestreicher, 2021 gick jag med i en utvärderingsgrupp för det pågående projektet ”iArt” (TIB Labs), en CLIP-baserad AI-sökmotor för konst. Sedan 2023 är jag medlem i AI Sweden:s Interdisciplinary Expert Pool for Natural Language Understanding (NLU).

Senaste skrifter och andra media (också populärvetenskapliga)

”Changing Practices in the Commission of Later Middle Ages Church Art in the Baltic Sea Region”, Hansische Identitäten (red. Kerstin Petermann, Anja Rasche, Gerhard Weilandt), Petersberg 2017, s. 75-82
Lübecker Kunst – Handelsware im Ostseeraum, Lübeck 1500 – Kunstmetropole im Ostseeraum. Ausstellung 20. September 2015–10. Januar 2016, Lübeck 2015, s. 39-44
”Kartan och jordgloben – konceptuella kvantumsprång”, Åttio års utblickar mot skilda horisonter. Trehundrasextioen föredragstitlar och sju nya uppsatser, Föreningen för filosofi och specialvetenskap 2015, Uppsala 2015 (Skrifter utgivna av Föreningen för Filosofi och Specialvetenskap XVIII), s. 55-73
”Den medeltida inredningen”, Kyrkan i Gamla Uppsala: från katedral till församlingskyrka (ed. Gunnar Granberg), Karlstad 2014, p. 41-64
”Den rörliga kyrkokonsten – Mobility and Ecclesiastical Art", Himlen är här. Människan och kyrkokonsten under 1000 år. Utställning i Uppsala Domkyrka 18 juni – 16 november 2014, (ed. Helene Warpe Nymansson), Uppsala 2014, p. 46-55
”Kajsa Zetterquist – att artikulera sitt liv som konstnär”, Liv og virke: Per Adde, Kajsa Zetterquist (ed. Oddvar Løkse), Røkland 2013, s. 28-42
”Tyskland, Norden och medeltiden: Johnny Roosval och Adolph Goldschmidt”, Konsten och det nationella: essäer om konsthistoria i Europa 1850-1950 (ed. Martin Olin), Stockholm 2013 (Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien. Konferenser 76), p. 85-99
"Den smala linjens kraft", 40 år med Alfons Åberg och hans skapare Gunilla Bergström, Stockholm 2012, p. 38-51
”Moln som ting”, Förmodern globalitet: essäer om rörelse, möten och fjärran ting under 10 000 år (ed. Anders Andrén), Lund 2011, p. 219-220
”Rektorsporträtten vid Uppsala universitet – symbolik och tidsbilder”, Rektorer vid Uppsala universitet och deras porträtt (ed. Mats Ola Ottosson), Uppsala 2011 (Acta Universitatis Upsaliensis, Skrifter rörande Uppsala universitet. C, Organisation och historia 91)
& Bengtsson, Herman & Lovén, Christian, ”Uppsala domkyrka: en ny publikation i Sveriges kyrkor”, Kungl. Vitterhets historie och antikvitetsakademiens årsbok, Stockholm 2011, p. 125-135
”Höviskhetens sista suck: Karl Knutsson, Sten Sture och Sankt Göranskulten i Danzig”, Med konstvetenskaplig kompass: Texter tillägnade G.W.B. (ed. Hedvig Brander Jonsson, Emilie Karlsmo), Uppsala 2010
”Tankens form – effektiv visualisering av vetenskap och multimodal undervisning”, Kunskapens nya världar. Mötet mellan pedagogik och teknik vid Uppsala Learning Lab (ed. Jenny Lee), Uppsala 2010, p. 233-242
“Global Aspects on Johnny Roosval’s Concept of the Artedominium”, Crossing cultures: Conflict, Migration and Convergence. The Proceedings of the 32nd International Congress in the History of Art, University of Melbourne, 13-18 January 2008 (ed. Jaynie Anderson), Carlton 2009, p. 86-90
”Undflyende Albertus Pictor”, Uppsala Nya Tidning maj 2009
& Jessica Fröberg, ”Om altarskåpet i Litslena — en presentation i film”, Humanistportalen 2009. http://humanistportalen.konstvet.uu.se/Artiklar/Konstvetenskap/Litslena/
”The Anatomical Theatre at Uppsala University — A Short Cinematic Introduction”, Humanistportalen 2009. http://humanistportalen.konstvet.uu.se/Artiklar/Konstvetenskap/
”Det sköra förhållandet mellan betraktare och bild hos Caspar David Friedrich”, Caspar David Friedrich: den besjälade naturen, Stockholm, Nationalmuseum 2009, p. 123-128
”Innovation och individuation: Några betraktelser över senmedeltida konstnärer i Nordeuropa”, Kunst og kultur 90:2, 2007, s. 92-101
”En gentleman fra Montreal. Christopher Landreths Ryan: et 3D-animeret ’psykogram’”, Kosmorama. Tidsskrift for filmkunst og filmkultur 239, 2007, s. 77-85
”Politisk konst kräver omdöme”, Uppsala Nya Tidning 29/11 2007
“The Inertia of the Canon: Nationalist Projections on Works of Hans Brüggemann and Bernt Notke”, Renaissance Theory (red. James Elkins & Robert Williams), 2008
"Global Aspects on Johnny Roosval’s Concept of the Artedominium”, Crossing cultures: Conflict, Migration and Convergence. The Proceedings of the 32nd International Congress in the History of Art, University of Melbourne, 13-18 January 2008 (red. Jaynie Anderson), Carlton 2009

Senast hållna föredrag (också populärvetenskapliga)

”Zorn, Krohg och Krøyer: Hur man avbildar ljuset i det sena 1800-talets valörmåleri”, Uppsala senioruniversitet, 17 mars 2017
”Grön, grönare, grönst – om den gröna färgens status i konsten från äldre tider till idag”, Alliance Française d'Upsal, Uppsala, 11 februari 2017
”Lätta och svåra bilder – konsten att gilla och att inte gilla”, Universitetets informatörsnätverk, Uppsala 20 september 2016
”Från Lessings fruktbara ögonblick till Marey-effekten: Hur undersöker man berättandet i serier?”, Tecknade serier – teoretiska och metodiska utgångspunkter för forskning, Carolina Rediviva, 16 september 2016
"Tove Janssons många konstnärsroller", Senioruniversitetet, Uppsala, 22 april 2016
”När bilden blir för mycket”, Gävle konstcentrum, 3 december 2015
”Lärdomstraditionen bakom Sveriges Kyrkor samt eventuella framtidsutsikter för forskningsföretaget”, Helge Andshuset, Visby stift, Visby, 17 november 2015
”The dissemination and organisation of specialist artisans in the Medieval Baltic Sea area”, After the Black Death: Painting and Polychrome Sculpture in Norway, Bergen workshop 24-25 September 2015
”Import and Export – Gotland’s Artistical Trade Relations”, Gotland – Kulturelles Zentrum im Hanseraum. Homburger Gespräch 2015 der Böckler-Mare-Balticum-Stiftung in Kooperation mit dem Netzwerk Kunst und Kultur der Hansestädte (Lübeck) und der Universität Uppsala. Gotlands Fornsal, Visby, 31. August – 1. September 2015
”Hälsa och ohälsa i reklamens bilder. Visuell retorik från 1900-talets början" (föredrag tillsammans med Emilie Karlsmo och Hedvig Mårdh), Kulturkommittén för Konst – Läkekonst vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset, 31 mars 2015
”The Dissemination and Organisation of Specialist Artisans in the Medieval Baltic Sea Area”, Internationale und interdisziplinäre Tagung „Hansische Identitäten“ am Alfried Krupp Wissenschaftskolleg Greifswald, 4.3.-7.3.2014
”Die mittelalterlichen Altäre in der Kirche zu Trondenes, Norwegen”. Partes pro toto – Einblicke in kunsthistorische Forschungsfelder der Ostseeregion. Symposium anläßlich des 60. Geburtstages von Uwe Albrecht, 29 november 2014
”Somt är fast, somt är flyktigt. Inredningen i Gamla Uppsala kyrka från äldre tider”, Gamla Uppsala, 19 november 2014
”Zur Methodik der Großraumforschung”, Workshop ”Von der Wahrnehmung über die Kennerschaft zur Interpretation”, Sønderborg slot, 13-14 november 2014
"Den äldre kyrkokonsten i Uppland”, Tensta kyrka 6 november 2014
”Zorn, Krogh, Krøyer: Det sena 1800-talets ljusmåleri”, Pharmacia Veteranerna, 1 oktober 2014
Commentary on Aura Bertoni’s and Maria Lillà Montagnani’s paper “Public architectural art and its spirits of instability”, ISHTIP 2014. The Sixth Annual Workshop of the International Society for the History and Theory of Intellectual Property, Uppsala University, Sweden 2-4 July, 2014
”Att berätta i bild – Tove Jansssons visuella värld”, Steampunk festival 2014 – Swecon 2014, 27-29 juni 2014
“Strong Expressions, Drastic Gestures: An Attempt to Explain Narrative Late Medieval Art”, Tears, Sighs, and Laughter – Medieval Studies, A Marcus Wallenberg Symposium, 6-9 mars 2014
”Surrealistisk konst i Frankrike på tjugo minuter”, Temadag ”Première, premier”, Alliance Française d’Upsal, 8 februari 2014

”Nationale und skandinavistische Strömungen in der Kunst des 19. Jahrhunderts”, Konferenz Wege zu neuen nordischen Identitäten nach 1814, Christian-Albrechts-Universität Kiel, 24 januari 2014
”Hugga i sten – eller inte?”, 30-årsjubileum för Konstvetenskapliga institutionens vänner, 14 oktober 2013
“The Development of Narrative Reredoses at the Beginning of the 15th Century”, Homburger Gespräch 2013: Symposium Meister Francke und die Kunst des Ostseeraums im 15. Jahrhundert, Nationalmuseum, Helsingfors, 9-10 september 2013
"Vad är det lokala och globala i konsten idag?", Åpning av Adde Zetterquist kunstgalleri, Storjord, 19 juni 2013
“Hilma af Klint: Showing the Spirit”, Symposium Hilma af Klint: Early Abstraction and the Image of Spirituality, Moderna Museet 19 april 2013
”Se på mig! Att iscensätta person och funktion”. Upplands konstförening, Uppsala universitets studiesamling, Slottet, Uppsala 6 mars 2013
”Bures runtavla – runtavlans uppbyggnad, emblematik och ornamentik”, Runråd 59. Johan Bures runtavla, Carolina Rediviva, Uppsala 21 februari 2013
“Zorn, Krohg och Krøyer: personliga projekt i det sena 1800-talets ljusmåleri", Grankulla svenska pensionärer, Grankulla 19 februari 2013
”Skissböcker och mönsterböcker i medeltida och tidigmodern tradition”, Målarboken (Röda boken), Kungl. Vitterhetsakademien 14-15 februari 2013
”Hur ljuset blir en bildkonvention”, Gustavianum 30 november 2012
”Universiteten, Sveriges Kyrkor och framtiden”, Sveriges Kyrkor och akademien. Konferens Uppsala 19 oktober 2012
”Kultur- und Kunst-Austausch im mittelalterlichen Ostseeraum”, Studium Generale, Thema ”Kultur-Austausch”, Universität Lübeck, Lübeck 11 oktober 2012
"Natur, sanning, verklighet": Uppsala konstmuseum och Upplands konstförening 3 oktober 2012
”Zorn, Krohg, Krøyer: personliga projekt i det sena 1800-talets ljusmåleri“, Uppsala Humanistiska Förbund 19 september 2012
“Depicting Action: The ‘Fruitful Moment’ in Sequential and Narrative Art”. Kungl. Vitterhetsakademien 17.8.2012, “Fiction in Global Contexts: History and Recent Developments”, August 16-17, 2012
“Emotions in Medieval Art”, Open lectures: Passions in Art and Music during Five Centuries, National Museum, Stockholm May 9, 2012
"Helene Schjerfbecks personliga projekt: Personlig innovation mot officiellt pålagda projekt", Finlands ambassad 2 februari 2012
"Zorn, Krohg, Krøyer: Problemlösningar i det sena 1800-talets valörmåleri". Zorn och hans tid. Symposium med Zornakademien i Mora den 12-13 juni 2010
"Global Aspects on Johnny Roosval’s Concept of the Artedominium", Crossing Cultures. 32nd Congress of the International Committee of the History of Art (CIHA), Melbourne, 13-18 januari 2008
"Innovation och individuation hos senmedeltida konstnärer i Nordeuropa", Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Stockholm, 5 februari 2008
”Vad är konst? Att inkludera och exkludera”, föredrag för privat konstförening 6 mars 2008
”Tove Janssons många konstnärsroller”, Bror Hjorths hus, Uppsala, 20 april 2008
"Om Mumin", Uppsala universitet, 11 september 2008
"Moln som medvetandets gräns: Från strålkrans till tankebubbla", Kulturnatten i Uppsala, Gustavianum 13 september 2008
"Tillgång och användning av nya och gamla medier i konstvetenskaplig undervisning och forskning", Kompetensutvecklingsdag inom humaniora för bibliotekarier, Uppsala 30 oktober 2008
”Mumin och Tove Janssons visuella berättande”, Kontext – Science Fiction-kongress i Uppsala 2008, 1 november 2008
"Norden, Tyskland och medeltiden", Konst och nation. Symposium 6–7 november 2008. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien,Stockholm, 7 november 2008
"Det heroiska tiotalet — Johnny Roosval och tidig svensk konsthistoria". Konstvetenskapliga institutionens 90-årsjubileum 11 november 2008
"Visuella förklaringar av globalhistoriska skeenden", Det globala mötet mellan materialitet och mentalitet, 4000 f. Kr-1600 e. Kr: Globala konstanter och förändringar i ett långsiktigt perspektiv. Konferens 16-23 november 2008 på Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul, 17 november 2008
"Mirroring the Other – Representations of Exotic Architecture", Conference: Cultural heritage and identity in the contemporary urban context, Swedish Research Institute in Istanbul, 2-6 December 2008
(tillsammans med Herman Bengtsson) "Bernt Notke och S:t Eriksaltarskåpet i Uppsala domkyrka, Domkyrkans vänner, Uppsala, 17 december 2008
"Visuell komprimering: kartans och jordglobens konceptuella kvantumsprång", Kungliga Akademien för de fria konsterna, Stockholm, 11 februari 2009
“Depicting Action: The ‘Fruitful Moment’ in Sequential and Narrative Art”, Academic Perspectives on Comics, Manga & Graphic Novels as Intercultural & Intermedial Phenomena. Växjö, 16-18 april 2009
”Bruno Liljefors: Vandrar du också?” Anförande vid Liljefors-utställningens öppnande i Gustavianum 15 maj 2009
“An Early Film Document of the Equestrian Sculpture of St. George in Storkyrkan, Stockholm”, Art, Memory, and Patronage: Visual Culture in the Baltic Sea Region at the Time of Bernt Notke. International Conference in Tallinn, 10–12 September 2009
”Det sköra förhållandet mellan betraktare och bild hos Caspar David Friedrich”, Nationalmuseum, Stockholm 18 oktober 2009
“Some Reflections on the Medieval Guilds in Gdansk and the Equestrian Statue of St George in Stockholm”, Guilds, Towns, and Cultural Transmission in the North, 1300-1500, Syddansk universitet, Odense 9-11 november 2009
”Innovation och individuation. Några betraktelser över senmedeltidens konstnärer i Nordeuropa”, Materiaaliset maailmat: Aineellinen kulttuuri ja sosiaaliset verkostot Itämeren alueella 1300-1700-luvuilla. Tampereen yliopisto, Tammerfors 13-14 november 2009
”Kartans och jordglobens konceptuella kvantumsprång”, Föreningen för filosofi och specialvetenskap, Uppsala, 1 februari 2010
"Tankens form? Vetenskapliga illustrationer genom tiderna", Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala 9 april 2010
"Tankens form: effektiv visualisering av vetenskap och multimodal undervisning", ”Salen”, Uppsala Learning Lab, 25 maj 2010
"Zorn, Krohg, Krøyer: Problemlösningar i det sena 1800-talets valörmåleri", Zorn och hans tid. Symposium med Zornakademin i Mora 12-13 juni 2010
"Tove Janssons bildvärld", Enköpings konsthall, Enköping 21 oktober 2010
Curriculum vitae
Dr. phil vid Christian-Albrechts-Universität, Kiel 1990 Forskarassistent vid Christian-Albrechts-Universität, Kiel 1990-1993 Førsteamanuensis vid Universitetet i Tromsø 1993-1994 Professorstipendiat vid Universitetet i Tromsø 1994-1998 Professor vid Universitetet i Tromsø 1998-2004 Professor vid Uppsala universitet sedan 2004
Längre uppehåll som gästforskare och gästprofessor
Konstvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet 1997 Konsthistoriska institutionen vid Turun yliopisto (Åbo universitet) 1998 Zentralinstitut für Kunstgeschichte, München 1999 Kunstgeschichtliches Institut, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg 2002

Lärda sällskap mm.

Ledamot i Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien
Ledamot i Det Norske Videnskaps-Akademi
Ledamot i Kungliga Vetenskaps-Samfundet i Uppsala
Ledamot i Kungliga Vetenskaps-Societeten i Uppsala
Ledamot i Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur
Ledamot i Svenska Fornskriftsällskapet
Ledamot i Zornakademien
Medlem i Svenska Forskningsinstitutets i Istanbul forskarkollegium
Styrelsemedlem i Forum för turkiska studier, Uppsala universitet
Ledamot i Nationalmuseums forskningsråd
Extern ledamot i Kungl. Bibliotekets forskningsråd

Medlem i redaktionsråden för följande tidskrifter

Konsthistorisk tidskrift (Stockholm)
Renaissanceforum (Köpenhamn)
Kunstiteaduslikke uurimusi (Tallinn)

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Rapporter

Övrigt

Jan von Bonsdorff

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin