Anna Rostedt Punga

Professor vid Institutionen för medicinska vetenskaper; Klinisk neurofysiologi

Telefon:
018-471 49 41
E-post:
anna.rostedt.punga@neuro.uu.se
Besöksadress:
Rudbecklaboratoriet C11, Dag Hammarsköldsv 20
75237 UPPSALA
Postadress:
Rudbecklaboratoriet C11, Dag Hammarsköldsv 20
75237 UPPSALA
Akademiska meriter:
MD PhD, Docent, överläkare
CV:
Ladda ned CV

Kort presentation

Den röda tråden i min forskning är neurofysiologi och framförallt störd signalering mellan nerver och muskler och sjukdomen Myasthenia Gravis (MG), som leder till ökad muskeltrötthet.Vi arbetar med att hitta pålitliga biomarkörer för MG, bland annat så kallade mikroRNA. Genom en ny unik modell där nerv-och muskelceller odlas på ett elektroniskt chip kan vi spåra detaljerade processer i nerv-muskelsignaleringen och hoppas på sikt kunna få bättre sjukdomsförståelse och utveckla nya läkemedel.

Nyckelord

  • myasthenia gravis
  • neurofysiologi
  • neuromuskulär

Biografi

Anna Rostedt Punga studerade läkarprogrammet med inriktning mot forskning vid medicinska fakulteten, Uppsala universitet och redan då började hon med klinisk forskning på den autoimmuna neuromuskulära sjukdomen myasthenia gravis (MG) 1999. Hon tillbringade 3 månader på Duke MG Clinic med Dr Donald Sanders vid stipendium från Myasthenia Gravis Foundation of America. Hon blev färdig läkare 2003 och erhöll läkarlegitimation efter AT-tjänst 2005. Hon disputerade 2007, efter att ha doktorerat vid Institutionen för Neurovetenskap, Uppsala universitet och hennes doktorsavhandling var inriktad mot olika antikroppstyper av MG. Med hjälp av ett postdocstipendium från SSMF genomförde hon en postdoktorperiod med inriktning på preklinisk forskning kring djurmodeller av myasthenia gravis i prof Rüegg´s forskningsgrupp i Basel, Schweiz 2009-2010. Genom sina postdoktorstudier erhöll hon en internationell utmärkelse från German Myasthenia Gravis Foundation (Eberhardt Pfleiderer Prize).

Efter postdocstudierna beviljades hon en klinisk forskartjänst från Vetenskapsrådet i mycket hög konkurrens (beviljandegrad 8%) 2014 och då grundade hon sin egen forskningsgrupp med fokus på studier inom MG och neuromuskulär signalering vid BMC. Hon leder även flera kliniska studier om MG. Forskningen fokuserar på att förbättra diagnostiska och monitoreringsverktyg vid MG, inklusive biomarkörer och neurofysiologi, både in vivo och in -vitro, liksom nya behandlingsalternativ. Hon uppbär flera externa nationella forskningsanslag, bland annat två stycken från Vetenskapsrådet och tilldelades nyligen Göran Gustafssons stora pris i medicin för yngre forskare för hennes studier inom MG. Dr Pungas team har varit pionjärer inom området för microRNA-biomarkörer vid MG och har flera publikationer i detta ämne. Hon har även forskat kring spridningseffekterna i ansiktsmuskler av botulinumtoxin.

Anna Rostedt Punga kombinerar rollen som professor/lärare och forskningsgruppledare med klinisk anställning som överläkare i klinisk neurofysiologi vid Avdelningen för Klinisk Neurofysiologi, Akademiska sjukhuset. Hon har publicerat mer än 50 granskade originalartiklar, samt 8 översiktssartiklar och 2 bokkapitel. Hon har haft 4 doktorander som disputerat med henne som huvudhandledare och en som bihandledare.

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Anna Rostedt Punga

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin