Olle Wilson

Universitetslektor vid Konstvetenskapliga institutionen

Telefon:
018-471 83 40
E-post:
olle.wilson@konstvet.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken,
Thunbergsvägen 3H
752 38 UPPSALA
Postadress:
Box 630
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Olle Wilson är verksam som lektor och studierektor vid Konstvetenskapliga institutionen i Uppsala. Hans intresseområden är arkitektur och visuell kultur med särskild inriktning mot teknik, design och material. Wilson disputerade 2012 med avhandlingenRaffinerade rum – Bensinstationer och precisionskultur i Sverige 1926–1956. Med bakgrund som fotograf och möbelsnickare har Wilson i sin senaste forskning riktat intresset mot träets materialitet och dess visualisering i samtida medier.

Nyckelord

  • architecture
  • cultural heritage
  • cultural materiality
  • design
  • philosophy of technology
  • sustainable development
  • visual culture

Forskning

Nakna träd, blonda träslag. Materialitet och kropp i skandinavisk design
Paper presenterat vid Nordiks konferens ”No Title” i Köpenhamn okt 2018

Talesättet att vara av hårt eller segt virke är vanligt förekommande för att beskriva en persons karaktär såväl fysiskt som mentalt. I detta bildspråk får träet fysisk kropp och materialets hållbarhet och styrka laddas med själsliga krafter. Trä kan därför uppfattas som ett kulturellt impregnerat material med konnotationer som kan verka naturliga och självklara. På liknande sätt uppfattas skandinavisk design vanligtvis som typiskt nordisk med renodlat och minimalistiskt formspråk hämtat från en kärv och kal natur.
Syftet med detta paper är att undersöka hur föreställningar om skandinavisk design kan relatera till nationalromantiska idéer om materialet trä. Undersökningen har sin utgångspunkt i antagandet att förra sekelskiftets mediering av den nordiska naturen gav upphov till en kulturell impregnering, där föreställningar om det nordiska klimatets stärkande krafter gav upphov till ett maskuliniserat landskap där vissa kärva komponenter framhävdes. Dessa visuella representationer som uppstod kring förra sekelskiftets mitt visar träd och människor, bark och hud på ett sätt där kroppsideal och normer kring genus kan urskiljas. Landskap och skog avbildas på så vis genom en västerländsk blick som alstrat bestående föreställningar om ett nordiskt landskap.
Studiens resultat visar att det inte finns en rak och och ofiltrerad relation till den natur som anses ha inspirerat den skandinaviska designen. I stället visar undersökningen att naturens närvaro i formen snarare är konstruerad av en nationalromantisk natursyn som impregnerat det trä som designen till stora delar är framställd av. Detta förstärks också av att designade objekt knyts till nordiska upphovsmän med stjärnstatus. Genom en materialinriktad analys blir den stora berättelsen om skandinavisk design, dess kanon och förgrundsgestalter problematiserad, vilket möjliggör att peka ut alternativa vägar till förståelse av de processer som konstruerar betydelser i fenomenet skandinavisk design.

Bilden av trä - Föreställningar om levande material i en postindustriell tid
Artikel publicerad i Bebyggelsehistorisk tidskrift 74:2018

Artikeln undersöker hur samtidens hantering av kulturarv i form av äldre träbebyggelse, slöjd och hantverk påverkas av de föreställningar om trä som konstrueras när materialet brukas i olika kontext.Träets ökade exponering som uppstått på Internet och i andra digitala och tryckta medier har givit trä symboliska värden. Denna kulturella impregnering bärs i hög grad fram visuellt genom avancerad digital teknik som avbildar trä på ett naturtroget sätt. På samma vis blir trähantverk idag levandegjort genom digitala media. Även samtidens hantering av kulturarv i form av äldre träbebyggelse, slöjd och hantverk sker under inflytande av de föreställningar om trä som konstrueras när materialet brukas i olika kontext. En förståelse för trä utifrån själva materialets mediering ger också förutsättningar för att motverka det modernitetspräglade synsätt som fortfarande marginaliserar trä i diskussioner när kulturhistoriskt värdefulla byggnader och föremål i trä hotas genom exploatering.

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Olle Wilson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin