Lina Breisch

Akademiska meriter:
FM

Biografi

Pågående forskning

Makt och retorik i medeltida rätt. Retorisk utveckling och påverkan i landskapslagarna Avhandling för doktorsexamen (preliminär titel)

Under medeltiden nedtecknades för första gången lagar och sedvanerätt inom Sveriges olika landskap. Från tidigt 1200-tal till sent 1300-tal utvecklades denna skriftliga rättstradition genom uppkomsten av landskapslagarna. Lagarna utgör unika källor till medeltidens rättstradition, maktförhållanden och kultur. I denna avhandling analyseras landskapslagarna, deras karaktäristiska uttryck och vad de berättar om den historiska kontext där lagarna uppstått. Lagarna betraktas som utsagor, tillkomna med varierande syften och motiv som då påverkat textens retoriska utformning. Utifrån den retoriska kontexten lagarna uppstått inom, studeras förekomsten av uttryck för en samhällelig hierarki och omvärldssyn som då avspeglas ideologiskt i lagtexten. Särskilt studeras vilken betydelse och funktion landskapslagarnas retoriska utformning kan ha haft för rådande normativa föreställningar om människa och miljö under svensk medeltid.

Handledare: Otto Fischer

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin