Charlotta Widmark

Kort presentation

Fil. dr. och lektor i kulturantropologi. Studierektor på avancerad och forskarnivå i kulturantropologi och etnologi.

Foto: Carla Lomakka

Biografi

Forskningsintressen

I min forskning har jag främst intresserat mig för frågor om identitet, makt och social förändring. Jag har studerat den latinamerikanska demokratiseringsprocessen med fokus på relationen mellan stat och ursprungsfolk, fattigdom, ojämlikhet och skärningspunkterna mellan genus, klass och etnicitet. Jag är också intresserad av utvecklingsfrågor och urban antropologi. Mitt regionala fokus är den andinska regionen, främst Bolivia och Peru.

Sedan 2019 arbetar jag med ett uppföljningsprojekt som jag kallar Social inequality, Spatialized Cultural Transformations and Life Trajectories. A Re-study of La Paz’s urban outskirts. Under tre månader har jag återbesökt platsen för mitt avhandlingsfältarbete för att se vad som hänt efter 20 år i förhållande till social o/jämlikhet.

Inom den tvärvetenskapliga forskningsnoden Den goda staden – urbanism och social förändring, där jag fungerade som forskningsledare 2012-2015, undersökte vi städers villkor, former, budskap och betydelser över tid och rum. Med masterstudenter studerade vi sociala och kulturella förändringsprocesser i urban miljö med utgångspunkt metod, begreppen ’space and place’ och kulturarv i några europeiska städer, se http://www.histfilfak.uu.se/Godastaden/

Under perioden 2006-2012 arbetade jag med ett forskningsprojekt om det multikulturella projektet och dess konsekvenser i Bolivia. Projektet fokuserade speciellt på frågan under vilka omständigheter främjandet av multikulturalism är förenligt med målen för jämställdhet.

Mitt avhandlingsarbete (2003) belyste urbaniseringsprocessen i Bolivia och gav en bakgrund till den bolivianska demokratiseringsprocessens svårigheter. Studien bygger på drygt ett års sammanlagt fältarbete i några av La Paz fattiga stadsdelar. Jag studerade hur Aymara-talande migranter organiserade sig samt vilka sociala strategier de använde för att få ett bättre liv och uppnå social mobilitet.

Undervisningsintressen

För närvarande undervisar jag om ekonomisk antropologi, religionsantropologi och vetenskapligt skrivande på grundnivå. Jag har även hand om introduktionskursen, ''Ethnography' och 'Anthropology in Practice’ på avancerad nivå.

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Rapporter

Charlotta Widmark

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin