Inger Knutsson Holmström

Akademiska meriter:
DMSc

Kort presentation

Professor i Vårdvetenskap vid Mälardalens högskola, associerad forskare till forskargruppen för Hälso- och sjukvårdsforskning, Uppsala universitet. Leg. sjuksköterska 1983, barnsjuksköterska 1990, Med. dr 2002. Pågående forskning behandlar professionell kompetens, kommunikation och patient-centrerad vård, särskilt sjukvårdsrådgivning via telefon. Ett nytt intenationellt samarbetsprojekt ska studera patient-centrerad kommunikation i äldrevård. Metodologiskt ligger fokus på kvalitativ ansats.

Biografi

Inger K. Holmström disputerade 2002 i Hälso – och sjukvårdsforskning vid Uppsala universitet på avhandlingen Gaining professional competence for patient encounters by means of a new understanding. Hon erhöll 2005 en fyraårig forskarassistent-tjänst finansierad av Vetenskapsrådet, och samma år blev hon docent i Vårdvetenskap. Inom ramen för forskarassistentjänsten ledde hon en interventionsstudie för sjuksköterskor som arbetar med sjukvårdsrådgivning via telefon. Syftet var att utveckla sjuksköterskornas kompetens i mötet via telefon, för att därigenom öka nyttan och säkerheten för patienter. Dessa fynd ledde fram till det pågående projektet Att utveckla svenska telefonsjuksköterskors genuskompetens, ett treårigt projekt som finansieras av Vetenskapsrådet. Inger är huvudansvarig för ytterligare två projekt som berör telefonrådgivning, där ett av dem rör utfall av samtal avseende barn, samt föräldrars förväntningar och erfarenheter på rådgivningssamtalet. Det andra projektet rör patientsäkerhet kopplat till arbetsmiljö och kommunikation, Stress i nationellt samordnad sjukvårdsrådgivning – ett hot mot patientsäkerheten? finansierat av Afa försäkringar. Vidare har Inger K. Holmström medverkat i projekt som rör patienters förståelse och upplevelser av svår och långvarig sjukdom, samt flera projekt kring professionell kompetens hos bl.a narkosläkare, allmänläkare och annan vårdpersonal. Pågående projekt inom dessa fält är långtidsjukskrivnas och allmänläkares upplevelse av delaktighet i sjukskrivningsprocessen samt utvecklande av expertkunnande hos narkosläkare. Ett nytt intenationellt samarbetsprojekt ska studera patient-centrarad kommunikation i kommunal äldrevård i tre olika länder. Metodologisk har hon ett stort intresse för, samt erfarenhet av kvalitativa forskningsmetoder.

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Övrigt

Inger Knutsson Holmström

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin