Fred Nyberg

Akademiska meriter:
FD

Kort presentation

Fred Nyberg är professor e.m. i biologisk beroendeforskning och verksam vid Uppsala universitets forum för forskning om läkemedels- och drogberoende (U-FOLD), där han 2011 till 2018 var koordinator. Åren 2006-2011 var han dekanus för farmaceutiska fakulteten. Nyberg disputerade 1981, blev förordnad som professor i farmakologi vid farmaceutiska fakulteten 1988-1992 innan regeringen år 1993 utnämnde honom till fullmaktsprofessor i ämnet biologisk beroendeforskning vid Medicinska forskningsrådet.

Biografi

Fred Nyberg är professor e.m. i biologisk beroendeforskning och verksam vid Uppsala universitets forum för forskning om läkemedels- och drogberoende (U-FOLD), där han 2011 till 2018 var koordinator. 2006-2011 var han dekanus för farmaceutiska fakulteten. Nyberg disputerade 1981 på en avhandling med särskilt fokus på hypofyshormonet prolaktin. Han blev förordnad som professor i farmakologi vid den farmaceutiska fakulteten 1988-1992 innan regeringen 1993 utnämnde honom till att inneha en fullmakts-professur i ämnet biologisk beroendeforskning vid Medicinska forskningsrådet.

Alltsedan flytten till den farmaceutiska fakulteten sommaren 1981 har Nybergs forskning i huvudsak varit inriktad på att studera drogers och läkemedels-effekter på hjärnan, med tyngd på smärta och beroende. Med särskilt intresse har han låtit sin forskning inriktas på frågeställningar som berör endogena mekanismer av betydelse för beroendeutveckling och hur dessa påverkas av droger. Hur kroppsegna signalsystem förändras och blir involverade i skeenden som styr utveckling av ett beroende, vare sig det handlar om beroende av substanser eller av ett beteende. I sina studier har Nyberg begagnat sig av en rad olika prekliniska tekniker men har också gett tort utrymme för samarbeten med andra forskare och därmed skaffat sig en bred erfarenhet av såväl basal som klinisk forskning med bred inriktning inom det neuropsykiatriska området.

Under 1990-talet uppmärksammade Fred Nyberg bristen på vetenskaplig kunskap om anabola androgena steroiders verkningsmekanismer när. Det gäller dessas effekter på hjärnan. Hans forskning lämnade bidragit till en mer djupgående kunskap om steroiders komplexa inverkan på hjärnans nervsystem, på beteende och den psykiska hälsan. Hans forskning kunde också visa att steroidanvändning kan bidra till ökad risk för användning och missbruk av andra typer av läkemedel och beroendeframkallande droger.

En viktig del av Fred Nybergs forskning har bestått i hans upptäckt och klarläggande av mekanismer som ligger bakom tillväxthormonet effekter på hjärnan. Han samlade aktuell kunskap i området och utgav en bok som publicerades av det vetenskapliga bokförlaget Elsevier, där en samlad världskompetens beskriv olika aspekter av hormonets verkan på hjärnan och det centrala nervsystemet. I senare försök som utfördes under hans ledning kunde man visa att celldöd och hämmade nybildning av nervceller som opioida droger orsakar kan vändas med hjälp av tillväxthormon och därmed också återställa försämrad kognition som denna typ av droger kan ge upphov till. I senare aktuella forskningsprojekt har han varit med om att visa att även kognitiva försämringar som uppkommer vid bruk av anabola steroider kan förbättras genom. Tillförsel av tillväxthormon.

Under 2000-talet breddade Nyberg sina deltaganden i tvärvetenskapliga projekt ytterligare. Studierna kom även att omfatta centralstimulantia, cannabis och alkohol och utfördes i samverkan med såväl tvärvetenskapliga laboratorier som kliniker. En del nya projekt var inriktade på ren läkemedelskemi medan andra höll sig till det rent kliniska. Ett slående exempel på det sistnämnda var en lyckad behandlingsstudie där man kunde se en tydlig effekt av tillväxthormon att kunna förbättra den kognitiva funktionen hos en patient som drabbats av försämring efter långvarig opioid-behandling.

I det tvärvetenskapliga perspektivet fanns Nyberg med som en av de ansvariga forskarna i Berzelii Uppsala Berzelii Technology Centre och Impact of Religion. Det förstnämnda var inriktat på utveckling av läkemedel mot kronisk smärta medan Impact of religion, där Nyberg är temaledare för ett delprojekt med fokus på hälsa och välbefinnande, handlar bl a om studier av psykisk ohälsa och droganvändning bland ensamkommande flyktingar.

Fred Nyberg har producerat mer än 400 vetenskapliga artiklar, de allra flesta i internationella tidskrifter. Dessutom har han varit utgivare av ett antal bok-volymer i områden som tillhör hans forskningsfält. Han har handlett ett 25 doktorander som huvudhandledare och nästan lika många som biträdande handledare.

Inom den administrativa delen av sin universitetsanställning har Nyberg haft en hel del olika uppdrag. Han var prefekt för farmakologi-institutionen 1988-1992 och sedan det skett en sammanslagning av fakulteten i tre storinstitutioner prefekt för institutionen för farmaceutisk biovetenskap 1999-2006. Från 2006 till 2011 var tjänstgjorde han som dekan för den farmaceutiska fakulteten. År 2011 grundade han på Rektors uppdrag U-FOLD, det tvärvetenskapliga forumet i forskning om beroende Uppsala universitets Forum för Forskning om Läkemedel och Drogberoende, för vilket han var koordinator under åren 2011- 2018 och där han som Seniorprofessor fortfar. Med att bidra med insatser inom det aktuella fältet.

Utanför universitetet, i den s k tredje uppgiften, har Nyberg varit ordförande för svenska föreningen för alkohol och drogforskning (1997-1999) och tillhört ledningsgruppen för svenskt nätverk mot anabola androgena steroider. Under åren 2002-2007 var han på deltid 2canställd som forskningsansvarig vid regeringens satsning Mobilisering Mot Narkotika (MOB) och från 2008 till 2017 fanns han med som medlem i regeringens ANDT-råd. Sedan 2005 ingår han i Systembolagets forskningsråd (SRA), sedan 2007 i Kriminalvårdens forskningsråd och sedan 2014 i Svenska Spels forskningsråd.

Utöver detta har han varit flitigt engagerad I samhällsdebatten både genom deltagande i teve, radio och andra sociala media. Han har i frågor som är kopplade till hans kompetensområde skrivit ett större antal debattartiklar i både dagspress och andra tidningsmagasin.

Fred Nyberg är medlem i många internationella vetenskapliga societeter och Editorial board för flera tidskrifter. Han har haft åtskilliga internationella uppdrag som sakkunnig och är även internationellt en flitigt anlitad föreläsare. Han var medlem i den exekutiva kommittén för International Narcotics Research Conference (INRC) under åren 1994-1997 och 2007-2010. År 2014 blev han som förste icke-amerikan vald till President för INRC.

Fred Nyberg är ledamot av Kungliga Vetenskaps-Societeten i Uppsala sedan 1999 och 2005 erhöll han Sigillum Magnum-medaljen vid universitetet i Bologna för sin forskning kring neuropeptider. År 2007 utsågs han som Karl Johan Öbrink-föreläsare vid BMC, Uppsala universitet. Fred Nyberg belönades med Uppsala universitets Gustaf-Adolf-medalj i guld 2011 och samma år erhöll han Centralförbundet för Alkohol och Narkotikaupplysnings (CAN) drogforskningspris. År 2015 tilldelades han ECADs Sverige-pris och 2018 erhöll han Rudbecks-medaljen vid Uppsala universitet för sin forskning inom beroendeområdet.

Fred Nyberg

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin