Lena Marcusson

Professor emer. i förvaltningsrätt vid Juridiska institutionen; Gäster och övrigt verksamma

Telefon:
018-471 20 13
E-post:
Lena.Marcusson@jur.uu.se
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA
Tillgänglig:
mottagn. efter överensk.
Akademiska meriter:
JD, FK, professor

Biografi

f. 1946
Fil. kand. (1968)
Jur.kand. 1975
Jur. dr (1989)
Docent 1992
Professor i förvaltningsrätt (1994-2013)

Ledamot i Kungliga Vetenskapssocieteten (2004)

Ledamot i Kungliga Vetenskapssamhället, Uppsala (2006)

Ledamot i Kungliga Vetenskapsakademin (2010)
Mottagare av styrelsens för Nordiska administrativa förbundets finska avdelning hederspris år 2008

Hedersdoktor vid Lapplands universitet 2012

Hedersdoktor vid Åbo akademi 2016

Preses vid Kungl. Vetenskapssamhället i Uppsala 2019-

Interna uppdrag

 • Prorektor vid Uppsala universitet 1997-2006
 • Ledamot i universitetets jämställdhetskommitté 1995-1997
 • Ordförande i i grupp för slututformning av universitetets Mål och strategier 1999
 • Ordförande i universitetets Bolognagrupp 2003-2004
 • Ordförande i projektet Bilden av Uppsala universitet 2003-2004
 • Ordförande i Familjepensionsnämnden 2004-2006
 • Ordförande i Uppsala universitetsbiblioteks styrelse 2000-2006
 • Inspektor vid Stockholms nation, Uppsala universitet, 1998-2006
 • Ordförande i styrelsen för Museum Gustavianum 2007- 2010
 • Tidigare ledamot i juridiska fakultetens linjenämnd, fakultetsnämnd och forskningsutskott
 • Tidigare ordförande i fakultetens utbildningsutskott
 • Tidigare ordförande i fakultetens jämställdhetsgrupp
 • Handledare för Olle Lundin, Lotta Lerwall, Johan Höök, Ingrid Helmius, Gustaf Wall och Anna Gustafsson, alla disputerade
 • Ledamot i betygsnämnder
 • Sakkunnig i ärenden om rekrytering av lektorer
 • Ordförande i Centrum för polisforskning 2010-2015
 • Ledamot i universitetets utredningsgrupp angående den interna organisationen, våren 2011
 • Utvärderare av tre centrumbildningar vid HumSam-fakulteten 2015
 • Ordförande i universitetets utredningsgrupp angående arbetsordningen år 2017
 • Styrelseledamot i Institutet för utbildningsrätt vid juridiska fakulteten 2016-

Externa uppdrag

 • Ledamot i Förvaltningspolitiska kommissionen 1995-1997.
 • Expert i statlig utredning om tillsyn över advokatväsendet m.m. 1997-99.
 • Expert i statlig utredning om folkomröstningsinstitutet, SOU 1997:56 Folket som rådgivare och beslutsfattare
 • Ledamot i styrelsen för den svenska avdelningen av Nordiska Administrativa Förbundet 1998-2004.
 • Ledamot i internationell expertgrupp vid Helsinki Collegium for Advanced Studies 2003-2006
 • Ledamot i Riksrevisionens vetenskapliga råd 2000-2009
 • Ledamot i expertgrupp om kommunal självstyrelse tilll Grundlagsutredningen 2006, SOU 2007:93 Den kommunala självstyrelsens grundlagsskydd
 • Utredare av Naturvårdsverkets verksamhet. Regeringsuppdrag 2007-2008. SOU 2008:62 Myndighet för miljön.
 • Expert i regeringsutredningen Förvaltningskommittén 2007. delbetänkande SOU 2007:107 Opinionsbildande verksamhet och små myndigheter, slutbetänkande SOU 2008:118 Styra och ställa.
 • Expert i Autonomiutredningen, SOU 2008:104 Självständiga lärosäten.
 • Sakkunnig i Förvaltninglagsutredningen 2008- 2010, SOU 2010:29 En ny förvaltningslag.
 • Expert i utredningen om migrationsmottagandet 2015, SOU 2017:12 Att ta emot människor på flykt.
 • Nomineringsperson för Högskolan i Gävle 2016-2019
 • Sakkunnig i ärenden om befordran till professor i Lund (Malmberg och Nergelius), Göteborg (Erhag) och i Stockholm (von Essen och Leviner), ledamot i betygsnämnder (Ulrik von Essen, Annika Lagerquist-Roca, Anne-Charlotte Landelius, Titti Mattsson, Annika Nilsson, Eva Gustafsson, Gunilla Edelstam,Tom Madell, Annika K. Nilsson, Therese Fridström Montoya, Sebastian Wejedal, Karin Leijon, Tormod Otter Johansen, Torvald Larsson), sakkunnig i ärende om docentur i Stockholm (Reichel).
 • Elektor vid val till ledamöter i Vetenskapsrådet och ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap 2009
 • Ledamot i Statskontorets generaltdirektörs referensgrupp 2010 - 2017
 • Sakkunnig i den rättsvetenskapliga gruppen i Ragnar Söderbergs stiftelse (2011)
 • Ordförande i regeringens värdegrundsdelegation 2013-2016
 • Ledamot i Riksrevisionens vetenskapliga råd 2018-2019
 • Inspektor vid Rättsfonden 2017-
 • Ledamot i Torsten Söderbergs stiftelses vetenskapliga råd 2021-
 • Särskild utredare av En ändamålsenlig samverkan med kommuner och regioner, Fi 2022:18, 20210801 till 20240531.

Internationella erfarenheter

Gästprofessor vid University of Minnesota Law School vt 1993.

Medlem i the European group of Public Law

Reviewer of University Management team, National Universiyt of Ireland, Galway, 2007

Ledamot av betygsnämnder i Oslo och Tromsö

Sakkunnig i en kommitté för lektorat och en för oppryck i Tromsö respektive Bergen

Nationell rapportör för publikationen Handbook of Public Law in Europe, band IV och band VIII. Redaktör för Band VIIII.

Sakkunnig i Norges forskningsråd 2007 två gånger 2010, en gång 2011.

Ledamot i råd för CORA, juridiska fakulteten vid Köpenhamns universitet, 2012 till 2015.

Intresseområden

Organisationsformer för offentlig förvaltning, principer för handläggning och rättsskyddsgarantier i offentlig förvaltning, kontroll och tillsyn över olika slags förvaltningsverksamhet i stat och kommun, förvaltningsrättens europeisering, svensk högre utbildning och forskning i rättsligt och komparativt perspektiv, forskningsetik och värdegrundsfrågor

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Rapporter

Lena Marcusson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin