Jan-Åke Alvarsson

Akademiska meriter:
FD, docent i kulturantropologi

Kort presentation

Jan-Åke Alvarsson, professor i kulturantropologi sedan 2009 vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi. Docent vid Åbo Akademi sedan 1998. Föreståndare för Institutet för Pentekostala Studier, IPS, Uppsala, sedan 2007.

Biografi

JAN-ÅKE ALVARSSON
Professor i kulturantropologi sedan 2009.

Biografiska data:

Jan-Åke Alvarsson är född den 21 mars 1952 i Jönköping. Föräldrar: Alvar Svensson och Anna-Lisa Svensson, född Eriksson.
Studentexamen från Tranås 1970. Mellanstadielärare Jönköping 1973. Fil kand Stockholms universitet 1982. Fil. dr. i kulturantropologi, Uppsala universitet 1987. Docent i kulturantropologi, Uppsala universitet, 1991. Docent i kulturantropologi, Åbo Akademi 1998.

Forskningsinrikting:

(A) Min doktorsavhandling handlade om hur ett indianfolk i Bolivia försökte bevara sin sociala och ekonomiska organisation i mötet med den omgivande nationalstaten. Redan då var jag intresserad av indianernas religiösa föreställningar och hur de förhöll sig till den natur som präglat dem under tusentals år. Samtidigt kunde jag inte undgå att notera att dessa indianer under 1970-talet anammat en egen, särpräglad variant av pentekostalism eller pingströrelse. Detta religionsmöte har därefter präglat min forskning.

(B) Å ena sidan har jag fortsatt att intressera mig för samspelet mellan myt, natur och schamanism i indianreligioner. Å andra sidan har jag följt de pingstmissionärer som rest från Skandinavien till dessa indianer (2002) och intresserat mig för de drivkrafter som fått dessa att lämna hemlandet. Därefter har jag forskat kring den svenska Pingströrelsens rötter och upptäckt att de i hög grad sträcker sig till afro-amerikansk kultur i USA. Detta annorlunda sätt att tänka, denna epistemologi, föreslår jag vara en viktig förklaring till rörelsens snabba tillväxt i Sverige under första häften av 1900-talet. Jag hävdar alltså att en främmande kulturell komponent ibland kan var lösningen på något som upplevs vara en intern brist i den egna kulturen. Kulturmöten kan alltså förse individer med flera kulturella alternativ, och därmed berika deras liv.

Viktigaste puiblikationer:

1988 The Mataco of the Gran Chaco: An Ethnographic Account of Change and Continuity in Mataco Socio-Economic Organization. Uppsala Studies in Cultural Anthropology, No. 11. Uppsala/Stockholm: Almqvist & Wiksell International.

1989 Starvation and Peace or Food and War? Aspects of Armed Conflict in the Lower Omo Valley, Ethiopia. Uppsala Research Reports in Cultural Anthropology, URRCA No 8. Uppsala: Department of Cultural Anthropology, Uppsala University.

1990 (red. & förf.) Alternative Development in Latin America. Indigenous Strategies for Cultural Continuity in Societal Change. Uppsala: Uppsala Research Reports in Cultural Anthropology, URRCA.

1990 (red.tillsammans med Hernán Horna & förf.) Ethnicity in Latin America. Uppsala: CELAS.

1992 (red. & förf.) Erland Nordenskiöld - Forskare och Indianvän. Stockholm: Carlsson Bokförlag.

1993 Yo soy weenhayek: Una monografía breve de la cultura de los Mataco-Noctenes de Bolivia. La Paz: Museo de Etnografía y Folklore.

1997 (red.tillsammans med O. Agüero & förf) Erland Nordenskiöld — Investigador y amigo del indígena. Quito: Abya Yala.

1997 (red. & förf.) Rafael Karsten — Observador y teórico. Quito: Abya Yala.

1997 (red. & huvudförf.) Amerikas indiankulturer. Uppsala: Kultur i fokus.

2002 Från urskog till storstadsdjungel — sju samhällen i Afrika, Amerika och Asien. Andra reviderade upplagan. Uppsala: Kultur i fokus, 264 s.

2002 Till Bolivias Indianer: Berättelsen om Svensk Pingstmission i ‘Sydamerikas skogstrakter’. Örebro: Libris.

2003 (red. tillsammans med Rita Laura Segato & förf.) Religions in Transition: Mobility, Merging and Globalization in the Emergence of Contemporary Religious Adhesions. Uppsala: Uppsala Studies in Cultural Anthropology No 37.

2004 ‘Itshààtayh: Los animales del Gran Chaco — Zoología y etnozoología de los mamíferos de la zona de los ‘weenhayeyh. Villa Montes: ORCAWETA & Misión Sueca Libre en Bolivia.

2005 (red. & förf.) The Missionary Process. Uppsala: Studia Missionalia Svecana XCIX.

2008 Sociocultural Effects of Bilingual Education: A Diachronic Study of Enculturation among the ‘Weenhayek of Bolivia. Uppsala: Uppsala university.

2010 [red. tillsammans m. Martin Boström] I ljuset av återkomsten. En bok om tro och liv. Örebro: Libris.

Jan-Åke Alvarsson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin