Bo Andersson

Professor emer. i tyska vid Institutionen för moderna språk; Tyska

E-post:
bo.g.andersson@moderna.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L
Postadress:
Box 636
751 26 UPPSALA
Akademiska meriter:
FD

Forskning

Min forskning rör till en mycket stor del 1600-talets språk och kultur. Det som gör detta århundrade så intressant är framför allt den sociala och samhälleliga dyna­mik som återspeglas i de flesta av den tidens tyska texter. I min doktors­avhandling genomförde jag en retorisk analys av en skrift av skomakaren och filosofen Jacob Böhme (1575-1624). Jag visade där hur han genom att framställa sig själv som olärd hantverkare kan göra anspråk på auktoritet – Gud uppenbarar sig inte för de lärda och ansedda, utan för de enkla och socialt föraktade. Bl a genom denna argumentation fick hans texter ett enormt genomslag i dåtidens Europa. Efter flera andra forskningsuppgifter tog jag upp Böhme igen och genomförde en bred undersökning av hans skrivsätt och hans tänkande i språkliga bilder. Projektet resulterade i en monografi med titeln Jacob Böhmes Denken in Bildern (Tübingen: Francke, 2007). Ett ämne som under senare år allt mer kommit att intressera mig är tyskt språk och tysk kultur i 1600-talets Sverige.

För närvarande forskar jag i interpunktionshistoria och arbetar även på en utgåva av Aurora von Königsmarcks andliga lyrik. Förutom en edition av texten till samlingen Nordischer weÿrauch kommer denna även att innehålla en utförlig teologisk, politisk, litterär och genushistorisk kontextualisering av dikterna.

Det som jag själv anser starkast kännetecknar min forskning är den kulturhistoriska orienteringen och användandet av moderna språkvetenskapliga teorier och metoder, exempelvis kognitionslingvistik, vid analysen av äldre texter.

För den som är intresserad, vill jag hänvisa till två artiklar som fritt kan laddas ner:

Tyskan i 1600-talets Sverige:

http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:408607/FULLTEXT01.pdf

”Female Writing in Manuscript and Print” (om Aurora von Königsmarck och Eva Margaretha Frölich):

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00393274.2013.822742

Ledamot av Kungl. Vitterhetsakademien, Kungl. Vetenskaps-Samfundet i Uppsala och Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Rapporter

Bo Andersson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin