Pedagogiska utvecklingsmedel (PUMA)

Färgglade spelpjäser

Utlysning av pedagogiska utvecklingsmedel (PUMA) 2024

För att stödja pedagogiskt utvecklingsarbete vid Uppsala universitet utlyser rektor årligen projektmedel. För verksamhetsåret 2025 utgör utlyst belopp sammanlagt 2 000 000 kr.

Projektmedlen är avsedda för utvecklingsarbete som syftar till utbildningsförnyelse och pedagogisk utveckling, i linje med det pedagogiska programmets mål och intentioner. Medlen ska bidra till pedagogiskt nytänkande och gärna korsa traditionella ämnesgränser. Medlen ska ses som en möjlighet till att experimentera, röra sig utanför ramarna och hämta inspiration från oväntade håll.

Projektmedlen fördelas mellan fem olika områden:

  • Utbildningsförnyelse och generella pedagogiska utvecklingsprojekt
  • AI, digitaliserad undervisning och e-lärande
  • Hållbar utveckling
  • Internationalisering och interkulturell kommunikation
  • Livslångt lärande

Varje beviljat projekt tilldelas maximalt 250 000 kr. I de fall ett projekt är tvär- eller mångvetenskapligt och innebär samarbete mellan olika vetenskapsområden kan upp till 350 000 kr tilldelas.

Projektet skall medfinansieras av berörd/a institution/er med den overhead-kostnad som uppstår. Det är även möjligt att projektmedlen inordnas i andra pedagogiska utvecklingsprojekt med finansiering från annat håll. Detta skall i sådana fall anges i ansökan.

Enheten för universitetspedagogik handlägger utlysning, bedömningsarbetet och uppföljning.

Ansökan

Ansökningsperioden startar den 31 januari 2024. Sista dag för ansökan är den 20 mars 2024.

För mer information och instruktioner för ansökan:

Ansökan om projektmedel för utbildningsförnyelse och pedagogisk utveckling

Rapporter

Se den sammanställda listan av tidigare rapporter av pedagogiska utvecklingmedel.

Kontakt

Allmänna frågor kring utlysningen: Inger Olausson, Inger.Olausson@uu.se, tel.nr. 070–425 0295.

Frågor om området Utbildningsförnyelse och generella pedagogiska utvecklingsmedel: Inger Olausson, Inger.Olausson@uu.se, tel.nr. 070–425 0295.

Frågor om området AI, digitaliserad undervisning och e-lärande:
Mats Cullhed, Mats.Cullhed@uu.se, tel.nr. 070–167 9022.

Frågor om området Hållbar utveckling: Ulrike Schnaas, Ulrike.Schnaas@uu.se, tel.nr. 070–425 0091.

Frågor om området Internationalisering och interkulturell kommunikation: Geir Gunnlaugsson, Geir.Gunnlaugsson@uu.se, tel.nr. 070–425 0072.

Frågor om området livslångt lärande: Inger Olausson, Inger.Olausson@uu.se, tel.nr. 070–425 0295.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin