Beslut om flera nya satsningar på Campus Gotland

två tjejer går i en korridor

En tydligare profilering ska stärka utbildningen och forskningen på Campus Gotland. Foto: Mikael Wallerstedt

Uppsala universitets styrelse, konsistoriet, har fattat ett inriktningsbeslut om vilka fokusområden inom forskning och utbildning som Campus Gotland ska satsa särskilt på. Det har också beslutats om flera olika satsningar på forskning och utbildning på Gotland.

porträtt av Jenny Helin, i bibliotek.

Jenny Helin, rektorsråd vid Campus Gotland. Foto: Daniel Olsson

Arbetet med en så kallad profilering av verksamheten vid Uppsala universitet Campus Gotland har pågått under en tid. Utgångspunkter i arbetet har varit: utbildning och forskning med fokus på kritiska samhällsutmaningar, befintliga starka utbildnings- och forskningsmiljöer vid Campus Gotland idag och platsen Gotland.

Områdena som mejslats fram och beslutats är:

  • Energiomställning, vind och vatten
  • Kulturarv
  • Spel och kreativitet
  • Hållbar samhällsutveckling/digitalisering

En tydligare profilering ska stärka utbildningen och forskningen på Campus Gotland, attrahera fler studenter och lärare och öka den externa forskningsfinansieringen. De tematiska områdena blir också en vägledning för universitetet i arbetet med att prioritera resurserna för Campus Gotland.

– Jag är väldigt glad över att vi har kommit så här långt i arbetet med Campus Gotlands profilering. Vi ska satsa på de styrkor som finns här för att fortsätta arbeta med spännande utbildning och forskning med internationell toppkvalitet. Våra fortsatta satsningar kommer att utgå från de fokusområden som nu har tagits fram. En del konkreta beslut om nysatsningar har redan fattats och vi kommer att ha ännu mer att berätta till hösten, säger Jenny Helin, rektorsråd vid Uppsala universitet Campus Gotland.

Gotland Forum – ny plattform för samverkan

Konsistoriet har beslutat om att inrätta en plattform för samverkan, både internt inom Campus Gotland och universitetet och i relation till externa parter. Plattformen får namnet Gotland Forum och ska drivas av en föreståndare. Gotland Forum kommer vara en testbädd för tvärvetenskapliga studier och metodutveckling där lokala samhällsutmaningar möter excellent forskning. Nuvarande gränsöverskridande verksamheter, så som Blått Centrum och forskarskolan GRASS, kopplas till Gotland Forum.

Fler doktorander till forskarskolan på Campus Gotland

Vid Uppsala universitets tvärvetenskapliga forskarskola inom hållbar utveckling (GRASS) har 12 doktorander samverkat i fem olika forskningsprojekt. Beslut har nu fattats om att göra en ny intagning till forskarskolan och fylla på med tio nya doktorander under 2025.

Ny utbildning i företagsekonomi hösten 2026

Den företagsekonomiska institutionen kommer starta ett nytt kandidatprogram med fokus på hållbart företagande och ledning, med planerad start 2026. Detta program kommer då ersätta dagens kandidatprogram inom företagsekonomi. Det nya programmet ska kunna läsas i sin helhet som campusutbildning på Gotland och kommer då knyta an till profileringsfokusområdet Hållbar samhällsutveckling/digitalisering.

Uttalande från konsistoriet angående Uppsala universitet på Gotland

Vid konsistoriets senaste sammanträde diskuterades den senaste tidens uppmärksamhet med anledning av beskeden om pausade och nedlagda utbildningar. Rektor underströk universitetets ansvar för Campus Gotland och som kommentar till detta har konsistoriet formulerat följande uttalande:

”Konsistoriet delar rektors analys att Uppsala universitets ambitiösa mål och strategier för Gotland ska stå fast, inklusive målet om 1500 helårsstudenter.

Uppsala universitet ska vara en engagerad och viktig aktör på Gotland och genom samverkan bidra till öns kompetensförsörjning på ett aktivt och framåtblickande sätt. Detta förutsätter en god kommunikation och ett starkt samarbete mellan den av Konsistoriet nyinstiftade Nämnden för Campus Gotland, rektorsrådet och det av rektor instiftade Kollegiet, samt berörda fakulteter.”

Linda Koffmar

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin