Forskning och innovation

Vid sidan om ENLIGHT-projektet löper systerprojektet ENLIGHT RISE. Det finansieras genom Horizont 2020 (Science with and for Society).

Detta projekt syftar till att stärka medlemmarnas konkurrenskraft inom forskning- och innovation samt att stödja gemensamma innitiativ som främjar ett grönare, hälsosammare, mer rättvist och hållbart Europa. Inom ENLIGHT RISE arbetar ett antal arbetsgrupper inom följande teman:

 • Forsknings- och innovationssamarbeten
 • Digitala forskningsinfrastrukturer
 • Unga forskare och utvärdering av forskning
 • Partnerskap mellan akademi och industri
 • Samspelet mellan akademi och samhälle
 • Open Science
 • Impact assessment

Syftet med detta tema handlar om att uppmuntra, etablera och stödja samarbeten inom forskning och innovation. För att uppnå detta inrättas tematiska nätverk som följer ENLIGHT:s fem flaggskepsområden. Nätverken möts och formulerar tillsammans gemensamma intresseområden för forskning.

De tematiska nätverken får stöd av Research Support Office (länk till ENLIGHT:s europeiska webplats) (nätverk av personer som arbetar på universitetens existerande stödverksamhet) i arbetet med att skriva ansökningar om anslag för fortsatt forskning.

Ytterligare aktiviteter som utvecklar verktyg för att stärka samarbetet inom ENLIGHT:

Kontaktpersoner

Marta Cocos, koordinator ENLIGHT RISE
Martha Middlemiss Lé Mon, koordinator för tematiska nätverk

Tillgång till digital forskningsinfrastruktur i världsklass är en hörnsten i en konkurrenskraftig Forsknings- och innovationsagenda (FoI). Detta initiativ fokuserar på verktyg och tjänster som gör det möjligt för forskare att förvandla data till vetenskapliga genombrott. Ett centralt syfte med detta arbete är att förbättra förbindelserna mellan olika europeiska digitala infrastrukturer (t.ex. det nyligen lanserade European Open Science Cloud). Exempel på aktiviteter som genomförs inom detta initiativ är:

 • Kartläggning av digital forskningsinfrastruktur och färdplan för delning och anslutning
 • Fallstudier om anslutning till europeisk infrastruktur för FoI
 • Karta över befintliga initiativ, verktyg och metoder för att beskriva, analysera eller förstärka DI/AI-policyerna
 • Vitbok för ett ansvarsfullt DI&AI Development Index

Kontaktpersoner

Marta Cocos, koordinator ENLIGHT RISE
Margaretha Andersson, koordinator för digital infrastruktur och artificiell intelligens

ENLIGHT RISE arbetar för att skapa stödjande strukturer för talangutveckling och karriärvägledning. Alla ENLIGHT-partners har antingen erhållit eller ansöker om en HRS4R-märkning, vilket är den nya standard för karriärledning och kvalitetsbedömning inom EU. För att utveckla attraktiva karriärramar för forskare anordnas aktiviteter för att stödja tidig karriärutveckling inom alliansen. Dessa inkluderar nätverkande, mentorskap och ledarskapsutbildning.Några av aktiviteterna som genomförs i detta tema är:

 • Nätverksevenemang för unga forskare.
 • Akademisk ledarskapsutbildning för unga forskare.
 • Samarbete kring frågor kopplade till forskningsbedömning och skapande av praktiska rekommendationer.

Kontaktpersoner

Marta Cocos, koordinator ENLIGHT RISE
Camilla Maandi och Anders Waxell, samordnare för forskning utvärderingsverksamhet
Rabbe Hedengren, samordnare för ledarskaps verksamhet i tidiga karriären

ENLIGHT-alliansen samlar en stark kunskapsgemenskap bestående av konkurrenskraftiga och nyskapande universitet. Nätverket kartlägger och stödjer partnerskap mellan akademi och industri inom och mellan ENLIGHT-partners. Några aktiviteter som genomförs i detta initiativ är:

 • Academy Industry Meetings (AIMday ®) dagar.
 • Kartläggning av akademi-industripartnerskap relaterade till FN-SDG och ENLIGHT flaggskeppsutmaningar.
 • Bildande av ett ENLIGHT Innovation Network.
 • Utveckla rekommendationer om luckor och möjligheter på marknaden för kompetens och innovation.

Kontaktpersoner

Marta Cocos, koordinator ENLIGHT RISE
Jenny Nordquist och Anna Grönberg, UU-Samverkan

I ENLIGHT arbetar en arbetsgrupp med att förbättra samspelet mellan samhällsaktörer, utbildningsorganisationer och forsknings- och innovationsinstitutioner. Dessa aktörer involverar: studenter, akademisk personal, företag, företagsinkubatorer, beslutsfattare och aktörer från civilsamhället i varje region. Syftet är att organisera ett brett utbud av interaktioner för att mobilisera meningsfullt engagemang från alla sidor. Några av aktiviteterna som genomförs i detta initiativ är:

 • Matchingsevenemang.
 • Inventering av befintliga verktyg och projekt för det civila samhällets engagemang inom FoI och undervisning.
 • Handlingsplan för att upprätthålla ENLIGHT-aktiviteter med det civila samhället
 • Slutrapport om erfarenheter, lärande och rekommendationer

Kontaktpersoner

Marta Cocos, koordinator ENLIGHT RISE
Sepideh Razavi, koordinator för uppsökande verksamhet

Målet med ett tema inom Open Science är att förbättra stödet bland ENLIGHT-partners. Detta uppnås genom utveckling av gemensamma tillvägagångssätt för bedömning av öppna vetenskapliga resultat, erkännande av excellens samt utbildning av stödpersonal och forskare i hur man kan engagera sig med allmänheten och göra deras forskningsresultat tillgängliga.

Nätverket kommer också att utveckla och genomföra gemensamma åtgärder för att öka medvetenheten om Open Science och för att förändra hur forskare och andra intressenter skapar, lagrar, delar och granskar forskningsresultat. Några av aktiviteterna som genomförs i detta tema är:

Kontaktpersoner

Marta Cocos, koordinator ENLIGHT RISE
Christer Lagvik, koordinator för öppen vetenskap inom ENLIGHT RISE

Detta tema ägnas åt att skapa en omfattande metodik och verktyg för att mäta den långsiktiga effekten av ENLIGHT på människor, samhällen, institutioner och system i stort.

Parallellt analyseras reglelverk, administrativa och sociala hinder inom ENLIGHT. Några av aktiviteterna i detta initiativ är:

 • Skapande av ett webbaserat verktyg som fungerar som ett levande arkiv med internationell bästa praxis för konsekvensbedömning och mätning av forsknings och innovation (FoI).
 • En digital verktygslåda för (själv)bedömning av effekterna av olika FoI-agendor.
 • Rapporter om workshops, möten, webbseminarier, undersökningar, intervjuer etc.
 • FOREU2-rapporter: En rapport om praxis och åtgärder för att säkerställa integreringen av jämställdhetsaspekten i långsiktiga FoI-strategier; Repport om samling av 24 fallstudier om framsteg som gjorts i genomförandet av långsiktiga FoI-strategier.

Kontaktpersoner

Marta Cocos, koordinator ENLIGHT RISE
Nhils Forslund, samordnare för Impact & konsekvensanalys

Kontakt

Forsknings- & Innovationskoordinator: Marta Cocos

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin