Aktuella utlysningar

Interna utlysningar vid Uppsala universitet

UFV 2023/2321

Vill du bredda ditt internationella nätverk eller har du en aktivitet som du skulle vilja utveckla tillsammans med nya eller existerande kontakter inom ENLIGHT-nätverket?

Syftet med dessa medel är att öka kontaktytorna, på alla nivåer, mellan universiteten i ENLIGHT-nätverket och uppmuntra gemensamma aktiviteter inom utbildning, forskning eller samverkan.

Medel, upp till 50 000 kronor, kan sökas av samtliga anställda på Uppsala universitet.

 • I din ansökan behöver du ge en kort beskrivning av hur medlen ska användas och vilka du planerar att samarbeta med. Medel kan användas för exempelvis resor, samordning av möten/nätverksträffar, jobbskuggning/benchmarking, studentaktiviteter m.m. Medlen täcker inte indirekta kostnader.
 • Aktiviteten bör inkludera en eller flera personer från minst ett partneruniversitet i ENLIGHT-nätverket, ej Uppsala universitet. Medlen kan enbart användas för deltagare från universitet i ENLIGHT.
 • Medlen betalas ut till den organisatoriska hemvist där huvudsökande är anställd.
 • Aktiviteten ska genomföras inom tolv månader från eventuellt beviljande.
 • Om den förslagna aktiviteten kan finansieras av andra medel, exempelvis Erasmus personalmobilitet, kan ansökan hänvisas att söka sådana medel.

Ansökningar tas emot löpande fram till och med 31 oktober 2027. Använd detta ansökningsformulär Word, 813 kB..

Ansökan skickas till akademisk koordinator för ditt vetenskapsområde

Ansökningar utvärderas av ENLIGHT:s interna styrgrupp vid Uppsala universitet. Vid bedömningen tas hänsyn till:

 • aktivitetens potential att stärka Uppsala universitets kontakter gentemot övriga partneruniversitet i ENLIGHT-nätverket.
 • förslagets övergripande kvalitet och genomförbarhet.

Efter den genomförda aktiviteten ska en kortfattad rapport på maximalt en A4 lämnas till ENLIGHT-koordinator på enlight@uu.se. Rapportmall distribueras vid besked om beslut.

Vill du ha hjälp att komma i kontakt med personer från ENLIGHT-nätverket kan någon av våra akademiska koordinatorer eller projektledare hjälpa till.

Gemensamma utlysningar inom ENLIGHT

ENLIGHT Incubation Grants 2024 stöder gemensamma pedagogiska utvecklingsinitiativ inom universitetsalliansen ENLIGHT:s sex fokusområden:

 • Hälsa och välmående
 • Digitalisering
 • Klimatförändringar
 • Energianvändning och cirkulärekonomi
 • Jämlikhet
 • Kultur och kreativitet

Medlen kan stödja initiativ inom olika utbildningsformat, t.ex. virtual exchange, blended programs, living labs, summer schools, virtual exchange, COIL, co-teaching initiatives, joint minors och double/joint degree programs. Även ansökningar gällande andra format välkomnas. Utbildningsinitiativen måste vara poänggivande.

Uppskattningsvis 10 initiativ väljs ut 2024, med ytterligare utlysningar planerade under VT2025 och VT2026. Utvalda initiativ mottager upp till €30,000. Ansökningar måste inkludera minst tre ENLIGHT-lärosäten för fysiska/blandade format och minst två lärosäten för initiativ inom distansundervisning. Deadline för ansökningar är 30 juni 2024.

Utförlig lista över ansökningskrav, urvalskriterier och ytterligare information återfinns på ENLIGHT-alliansens internationella webbplats.

Vill du skapa ett multidisciplinärt nätverk tillsammans med nya eller existerande kontakter inom ENLIGHT-nätverket?

Syftet med dessa medel är att stimulera tvärvetenskapliga samarbete kring utmaningsbaserade aktiviteter som kopplar samman utbildning och forskning genom etablering av s.k. tematiska nätverk.

Upp till 150 000 euro, kan sökas av varje utvalt nätverk:

 • I din ansökan behöver du ge en kort beskrivning av hur medlen ska användas och vilka du planerar att samarbeta med. Medel kan användas för samordning och verksamheten; personalkostnader, resekostnader, kostnader för värdskap för evenemang (konferenser, seminarier,).
 • Nätverket bör inkludera akademiker från minst tre partneruniversitet i ENLIGHT-nätverket.
 • Aktiviteten ska genomföras inom tre år.

Ansökningar tas emot fram till 30 juni 2024. Använd denna länk.

Läs mer om utlysningen på ENLIGHT Calls Spring 2024 (enlight-eu.org)

Den fjärde årliga ENLIGHT Teaching and Learning Conference äger rum i oktober 2024 i Tartu, Estland. Den syftar till att engagera deltagare i öppna, internationella och tvärvetenskapliga diskussioner om innovativ pedagogisk metod. Sökande ombeds bidra genom muntliga presentationer, posterpresentationer, interaktiva och/eller samverkande workshops eller rundabordssamtal.

Vi bjuder in akademiker, studenter, alumner, utvecklare inom utbildning samt administrativ personal från ENLIGHT-universitet att dela med sig av sina erfarenheter. Konferensen är kostnadsfri och ENLIGHT betalar resa och uppehälle för upp till två talare per bidrag.

Årets konferenstema är ’Innovation och kreativitet inom högre utbildning’.

Delteman inkluderar:

 • Att stödja kreativitet och innovation inom utbildning genom aktivt lärande och engagemang.
 • Att designa lärmiljöer som främjar kreativitet och innovation.
 • GenAI:s inverkan på kreativitet, jämställdhet och bedömning.
 • Samhällets förväntningar på ett kreativt universitet.
 • Misslyckande eller en kreativ idé? Att uppmuntra risktagande och att lära sig från misstag i en kreativ process.
 • Utmaningar med att bedöma innovation och kreativitet.

Läs mer och skicka in ditt bidrag på konferensens webbplats.

 • Deadline för konferensbidrag: 30 April 2024
 • Konferensdatum: 7-9 okt 2024
 • Plats: University of Tartu, Estland

Läs mer om tidigare års konferenser på ENLIGHT:s europeiska webbplats.

Kontakt

Kontakta oss på enlight@uu.se

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin