Mikrobiell genetik D

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1BG389

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1BG389
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi A1N, Tillämpad bioteknik A1N
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 18 mars 2010
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

120 hp, inklusive 60 hp biologi samt 30 hp kemi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • förklara processerna bakom mutationer och andra genetiska förändringar (insertioner, deletioner, inversioner, horisontell genöverföring)
 • identifiera och särskilja genetiska regleringsmekanismer på olika nivåer (transkriptionsreglering, postranskriptionell reglering, translationsreglering)
 • lösa teoretiska och praktiska problem i genetisk analys, särskilt avseende genetisk kartläggning och stamkonstruktion
 • identifiera gener och mutationer i icke-annoterade sekvensdata från databanker med hjälp av relevanta bioinformatikprogram
 • planera basala försök i mikrobiell genetik avseende att klarlägga fenotyper och deras samband med genotypen
 • kombinera teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet för att utföra grundläggande försök i mikrobiell genetik
 • beskriva och sammanfatta experimentellt arbete på korrekt sätt i en laboratoriejournal.

För studenter som läser kursen som startkurs på masterprogrammet i biologi eller tillämpad bioteknik ingår Introduktion till masterstudier som en delkurs.

Efter denna delkurs ska studenten kunna:

 • visa insikt om biologins forskningsfront, historia och roll i samhället samt biologers yrkesliv
 • visa insikt i genusperspektiv, forskningsetik och vetenskapsfilosofi.

Innehåll

Studenten uppnår målen genom att tillägna sig kunskap om

 • mekanismer bakom stabilitet och förändringar i mikrobiella genom
 • mekanismer bakom informationsflödet från DNA till proteiner och de olika nivåer där genuttrycket kan regleras
 • genetiska aspekter på extrakromosomala element som bakteriofager och plasmider
 • genetiska metoder för att konstruera, kartlägga och flytta mutationer och för att mäta genuttryck och genom övningar i problemlösning vid seminarier där vetenskapliga data analyseras
 • laborationer där studenterna genom stamkonstruktioner, selektion och screening bekantar sig med
 • viktiga och vanliga metoder i mikrobiell genetik
 • noggrant journalförande av sitt laborativa arbete

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och laborationer. Deltagande i seminarier, laborationer och därtill hörande lektionsundervisning är obligatorisk. Introduktionen till masterstudier löper som en seminarieserie under hela kursen

Examination

För godkänt slutbetyg krävs godkänt deltagande i obligatoriska övningar (laborationer, och seminarier) 3 hp, godkänd laboratoriejournal (2 hp) samt godkänt resultat på tentamina. Två skriftliga tentamina ges. Den ena avser teoretisk kunskap ( 4 hp), den andra analys av data och problem varav en del i anslutning till labbkursen ( 4 hp). För introduktionen till masterstudier (2 hp) fordras närvaro och aktivt deltagande i seminarier.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej samtidigttillgodoräknas med 1BG201 Mikrobiell genetik

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin