Projekt DV

30 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1DT054

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1DT054
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap A1F, Teknik A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 11 november 2010
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

150 hp datavetenskap, varav minst 30 hp på avancerad nivå. Kurser i programmering, algoritmer och datastrukturer, operativsystem och datakommunikation måste ingå.

Mål

För godkänt betyg ska studenterna kunna:

  • delta i genomförandet av ett realistiskt programutvecklingsprojekt med externa intressenter och kravställare
  • redogöra för hur ett stort programutvecklingsprojekt drivs från planering till genomförande
  • avgränsa en uppgift, följa en lämplig projektarbetsmetodik och utföra planering efter den
  • använda moderna konstruktionsprinciper och programmeringsmetoder
  • redogöra för och reflektera över sin egen roll i projektgruppen och i utvecklingsprocessen

Innehåll

Breddning och fördjupning av kunskaper inom områdena:

  • Distribuerade system, t.ex. distribuerade operativsystem, distribuerade databaser, feltolerans, atomära händelser och synkronisering.
  • Projektarbetsmetodik, omfattande planeringsmetoder för projekt, arbetsmetoder inom datateknik, projektrapportering, dokumentation och rapportskrivning.

Undervisning

Kursen drivs i projektform med komplettering av föreläsningar, gästföreläsningar och studiebesök efter önskemål från deltagarna och baserat på det aktuella problemet. Moment med obligatorisk närvaro kan förekomma.

Examination

Genomfört projekt och skriftliga och muntliga rapporter.

Övriga föreskrifter

Kursen är tänkt att läsas omedelbart före examensarbetet för masterexamen.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin