Grekisk grammatik

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5GR700

Kod
5GR700
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Grekiska och bysantinologi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 12 april 2019
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen ges som fristående kurs.

Behörighetskrav

120 hp varav 90 hp grekiska. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Mål

För betyget godkänt ska studenten efter avslutad kurs:

  • aktivt behärska den klassiska och klassicerande grekiskans formlära och förstå dess utformning med hänsyn också till språkhistoriska och sociolingvistiska villkor;
  • aktivt behärska klassisk och klassicerande grekisk syntax också i komplexa meningar;
  • uppvisa grundläggande kännedom om några betydelsefulla moderna lingvistiska perspektiv på den antika grekiskan och hur de förhåller sig till den tradionella grammatiska beskrivningen med fokus på utvalda problemställningar;
  • uppvisa grundläggande förmåga att stilistiskt analysera grekiska texter genom studiet av fenomen som retoriska troper och figurer, arkaismer och prosarytm;
  • uppvisa grundläggande förmåga att applicera diskurspragmatiska perspektiv på grekisk text genom studiet av fenomen som textbindning, partikelbruk, och ordföljd.

Innehåll

Kursen består av en systematisk och i förhållande till tidigare nivåer fördjupad genomgång av formlära och syntax med utgångspunkt i en standardgrammatik och genom översättning till grekiska. Utvalda grammatiska fenomen problematiseras utifrån moderna lingvistiska perspektiv. Kursen innefattar också stil- och diskursanalys av grekisk text.

Undervisning

Undervisningen består av seminarieövningar och föreläsningar.

Examination

Kursen examineras genom (1) en hemtentamen i vilken studenten på basis av sekundärlitteratur motsvarande 2-3 tidskriftsartiklar redogör för ett modernt perspektiv på en avgränsad del av grekisk syntax; (2) en hemtentamen i vilken studenten genomför en stilistisk och diskurspragmatisk analys av ett avsnitt grekisk prosa; (3) fortlöpande muntliga och skriftliga uppgifter; (4) en skriftlig sluttentamen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin