Kursplan för Forskningsetik

Research Ethics

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2FK060
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Freds- och konfliktkunskap G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2019-11-19
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2020
 • Behörighet:

  Endast studenter som är inskrivna i masterprogrammet i freds- och konfliktstudier eller i kandidatprogrammet i freds- och utvecklingsstudier är behöriga att gå kursen. Masterstudenter måste ha godkänt betyg i kursen Metod I och kandidatstudenter i kursen Freds- och konfliktstudier A för att registrera sig för kursen.

 • Ansvarig institution: Institutionen för freds- och konfliktforskning

Mål

Efter avslutad kurs förväntas studenten:

 • kunna kritiskt bedöma när forskning som involverar mänskliga ämnen är nödvändig och motiverad
 • ha förvärvat kunskap om grundläggande principer och standarder för forskningsetik i freds- och konfliktforskning
 • ha förvärvat kunskap om avancerade ämnen inom forskningsetik i freds- och konfliktforskning
 • kunna identifiera och bedöma relevanta etiska problem förknippade med vanligt förekommande metoder inom freds- och konfliktforskning
 • kunna identifiera och utvärdera strategier för att minimera och mildra etiska problem i freds- och konfliktforskning
 • ha förvärvat kunskap om utmaningar inom forskningsetik
 • självständigt lösa uppgifter på utsatt tid

Innehåll

Kursen syftar till att göra studenterna bekanta med den avancerad forskning och praxis när det gäller forskningsetik. Detta inkluderar grundläggande principer och standarder för att borga för deltagarnas säkerhet och principen om "do no harm", och hur detta formaliseras i olika institutionaliserade riktlinjer. Kursen innehåller också avancerade etiska ämnen; exempel inkluderar (men är inte begränsade till) reflexivitet och positionalitet, forskarrelaterat trauma, ansvar gentemot forskargruppen, datasäkerhet och annan logistik, samt "reserach fatigue" (överforskning). Kursen täcker alla relevanta former av datainsamling som involverar personuppgifter, inklusive fältarbetsmetoder (t.ex. intervjuer, fokusgrupper och deltagande observation); kvantitativa undersökningar (t.ex. enkätundersökningar och experiment); och skrivbordsstudier som involverar personuppgifter där samtycke saknas (t.ex. arkivkällor, domstolstranskript och annat reproducerat material).

Undervisning

Kursen genomförs genom interaktiva seminarier där studenterna presenterar och diskuterar skriftliga uppgifter.

Examination

Examinering och betygsättning baseras på studenternas prestationer inom följande områden: seminarieuppgifter; aktivt deltagande i seminarier; och en slutlig skriftlig inlämningsuppgift.

För att få betyget Godkänt (G) krävs att studenten:

 • deltar i alla obligatoriska seminarier och presenterar ett genuint försök att lösa alla uppgifter före varje seminarium. Om en student misslyckas med att lämna in en seminarieuppgift i tid och/eller är frånvarande vid ett seminarium, måste han/hon genomföra en ersättningsuppgift utöver den ursprungliga uppgiften.
 • få Godkänt betyg på den slutliga skriftliga inlämningsuppgiften.

För att få betyget Väl Godkänd (VG) krävs att studenten:

 • deltar i alla obligatoriska seminarier och presenterar ett genuint försök att lösa alla uppgifter före varje seminarium. Om en student misslyckas med att lämna in en seminarieuppgift i tid och/eller är frånvarande vid ett seminarium, måste han/hon genomföra en ersättningsuppgift utöver den ursprungliga uppgiften
 • får Väl Godkänt (VG) på den slutliga skriftliga uppgiften.

Betygssystemet har tre betyg: Väl Godkänd (VG); Godkänd (G); och Underkänd (U).

Två examinationstillfällen ges vid varje kurstillfälle.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Studenter som är inskrivna i masterprogrammet i freds- och konfliktstudier kommer att prioriteras vid urval och registrering till kursen.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.