Samverkan vid Centrum för forsknings- & bioetik

Vi tar universitetets tredje uppgift på allvar och arbetar aktivt med att bygga etisk kompetens och främja god forskningssed. Genom vårt riktade kommunikationsarbete bidrar vi till att forskning gör nytta i samhället.

Samarbete, samverkan och samtal

Vår empiriska och filosofiska forskning bidrar till att öka kunskapen om vilka värden som står på spel i forskning och teknikanvändning, och ger oss de verktyg vi behöver för att diskutera dem. Samtidigt skapar våra normativa ansatser konkreta verktyg för de forskare, vårdgivare, patienter, beslutsfattare, lagstiftare och andra aktörer som ska hantera frågorna i praktiken, genom rekommendationer och riktlinjer.

Kunskap, kompetens och god sed

Vi bygger etisk kompetens för olika yrkesgrupper och stöttar Region Uppsala genom etikrådsarbete och falldiskussioner. Vi utvecklar också kunskap och kompetens kring forskningsetik, akademisk integritet och god forskningssed genom utbildning, forskning och samverkan inom universitetet, och med andra lärosäten.

Rekommendationer och riktlinjer

Många av våra projekt har policyrelevans och resulterar i rekommendationer och riktlinjer, både i form av forskningspublikationer och i vår serie med policy briefs. Vi bidrar också direkt med policyfeedback genom att delta som experter i olika myndigheter och organisationers verksamhet, både i Sverige och internationellt.

Rekommendationer och riktlinjer från CRB

Vetenskapskommunikation

Våra forskare deltar i debatten kring forskning och utbildning. Vi driver Uppsala universitets Etikblogg. Där diskuterar vi forskningens betydelse och vilka frågor resultaten väcker. Centret bidrar också med riktade kommunikationsinsatser för att främja nyttogörande av forskning i både nationella och internationella forskningssamarbeten.

Uppsala universitets etikblogg

Forskaren som expert

Våra forskare bidrar med expertis i utredningar, svarar på remisser och ingår i arbetsgrupper som tillsatts av olika myndigheter och organisationer.

  • Niklas Juth är ordförande för Akademiska sjukhusets etikråd, medlem i Socialstyrelsens etiska råd och Svenska Läkaresällskapets Delegation för medicinsk etik
  • Stefan Eriksson är rektorsråd för god forskningssed vid Uppsala universitet och verkställande ledamot i SUHFs Expergrupp för etikfrågor.
  • Deborah Mascalzoni är medlem av WHO:s Technical Advisory Group on Genomics (TAG-G)
  • Kathinka Evers är extern medlem i kommissionen för forskningsetik (Redelighetsutvalget) vid Norges idrettshøgskole. Internationell rådgivare för Neuroetik Initiativet vid University of Chile, Santiago, inom ramen för Access Chile-Sverige akademiska samarbete.
  • Sylvia Martin medlem i den franska föreningen för KBT, och Groupes d’intérêt et d’étude (GIE) för klimatförändring, fransk representant för radikalt öppen dialektisk beteendeterapi (RO DBT) och expert i KBT för personlighetsstörningar och impulsivitet (ECCCLORE©)
  • Tove Godskesen är ledamot i Region Skånes Etiska Råd och ledamot i Skaraborgsinstitutets vetenskapliga råd 

Vår forskning i samhället

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin