Forskning vid Centrum för forsknings- & bioetik (CRB)

Vi arbetar filosofiskt, empiriskt och normativt för att identifiera och reda ut aktuella etiska frågor. Vi arbetar både med grundforskning och tillämpad etik. Forskningen bidrar med begreppsliga verktyg och praktisk vägledning för forskning, policy, kliniskt arbete och annan verksamhet.

Begreppsliga verktyg och praktisk vägledning

Vi arbetar med flera metoder för att stödja utvecklingen av etiska regler och riktlinjer för beslutsfattande inom forskning, utveckling och klinisk verksamhet. Våra forskare kombinerar empirisk forskning kring hur olika intressenter ser på etiska utmaningar med begreppsanalys och normativa ansatser. Målet är att skapa verktyg för forskning och praktik. Vi använder också mer teoretiska ansatser för att utforska begrepp och utveckla förståelsen för fenomen som ligger till grund för hur vi analyserar etiska problem.

Vi analyserar etiska debatter genom kritisk granskning av normativa, empiriska och begreppsliga antaganden. Forskningen kan bidra med empiriskt underlag för informerad dialog och debatt kring både lagstiftning och policy. Våra arbetssätt skapar bryggor mellan frågor som rör god forskningssed och forskningsetiken. Ett nära samarbete med Region Uppsala gör det möjligt för oss att arbeta med de etiska problem som uppstår i hälso- och sjukvården. Centret bidrar också med den kritiska massa som behövs för att hantera etiska problem i stora europeiska forskningssamarbeten, där vårt arbete bidrar till att bygga etiska färdigheter hos en ny generation forskare.

Våra kompetensområden

Kompetensområden

Vi bidrar med en kunskapsbas för ansvarsfull forsknings och innovation inom sex huvudområden.

Forskningsprojekt

Vi deltar i både nationella och internationella nätverk och forskningssamarbeten, med projekt som är utvecklade tillsammans med och för de som berörs av våra forskningsfrågor.

Forskningsnytt från centret

Forskningsnytt från Uppsala universitet

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin