Forskning vid Centrum för medicinsk humaniora

Forskning inom fältet medicinsk humaniora bedrivs såväl vid Centrum för medicinsk humaniora som vid andra institutioner vid Uppsala universitetet. CMH arbetar aktivt med att främja tvärvetenskaplig forskning i gränslandet mellan humaniora och samhällsvetenskap, och medicin, farmaci och vårdvetenskap. Detta gör vi exempelvis genom att bygga nätverk av forskare inom olika discipliner och vetenskapsområden med intressen inom fältet medicinsk humaniora. En forskarskola inom medicinsk humaniora startade vid CMH i januari 2023, inom vilken fem doktorander arbetar med tvärvetenskapliga projekt.

 

Medicinhistorisk forskning

Vid Institutionen för idéhistoria, där CMH är placerat, är medicinhistoria ett starkt forskningsområde. De forskningsprojekt som bedrivs vid institutionen sträcker sig från tidigmodern farmakologi och rättsmedicinens etableringsfas till samtida biovetenskap, och präglas av en mångfald av perspektiv som exempelvis kopplingar mellan hälsa och kön, maktaspekter på folkhälsa och välfärd, och medicinens visuella och materiella kultur.

Läs mer om medicinhistorisk forskning här

Ansikte med grön huva, öppningar för ögon och näsa och mun.

Illustration från Georg Bartisch, ΟΦΘΑΛΜΟΔΟΥΛΕΙΑ [Ophthalmodouleia]. Das ist, Augendienst (1583). Bild: Hagströmerbiblioteket.

Resurser och nätverk inom medicinsk humaniora

Celler genom mikroskop som knoppar sig

Medicinsk humaniora har på senare år stärkt sin ställning såväl i Sverige som internationellt, och flera centrum och institut fokuserade på medicinsk humaniora har etablerats. Läs mer om våra samarbeten med andra aktörer, nationellt och internationellt.

Läs mer här

Samverka med CMH

Centrum för medicinsk humaniora är en viktig kontaktnod för forskare som vill hitta samarbetspartners för tvärvetenskapliga samarbeten. Vill du veta mer om hur CMH kan hjälpa dig i att hitta tvärvetenskapliga forskningssamarbeten? Kontakta oss!

Klicka här

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin