Forskarskola i samhälle, teologi och kyrka

I den här forskarskolan ligger fokus på analyser av hur religion, religiösa praktiker, texter och historia brukas i ett mångreligiöst samhälle. Att forskarutbilda i teologi är ett sätt att förstärka teologisk och religionsvetenskaplig reflektion och ge träning i kritisk vetenskaplig analys för att ge verktyg att tolka vår föränderliga samtid. Forskarskolan samhälle, teologi och kyrka” bidrar till ett mer informerat och medvetet kritiskt samtal om såväl teologins som religionens roll i samhället. Forskarskolan genomförs som ett samarbete mellan Svenska kyrkan och de teologiska fakulteterna i Uppsala och Lund.

Målet för forskarskolan är en högkvalitativ utbildning på forskarnivå för doktorander med teologisk och religionsvetenskaplig inriktning i Sverige. Detta ska uppnås genom ett forskarutbildningssamarbete mellan Lunds universitet och Uppsala universitet med Svenska kyrkan som samarbetspart. Forskarskolan ska även bidra till nya samarbeten mellan akademi och kyrka i vid mening.

Profil

Forskarskolan på temat ”Samhälle, teologi och kyrka” ska fokusera på samtidsrelevanta teologiska och religionsvetenskapliga frågor. Frågorna kan behandlas såväl historiskt som samtidsinriktat. Frågorna kan behandlas i relation till olika religiösa traditioner. Tre teman är särskilt angelägna för forskarskolan:

 • Praktiknära teologi – ett tema som riktar in sig på religiösa praktiker, religiöst aktörskap och teologisk reflektion.
 • Natur, människa och tro – ett tema som riktar in sig på religiösa, teologiska och religionsvetenskapliga perspektiv på ekologi, klimatförändringar och teknisk utveckling.
 • Religionsmöten lokalt och globalt – ett tema som riktar in sig på möten mellan religiösa traditioner, grupper och individer.

Dessa teman är särskilt angelägna för forskarskolan men forskarskolan ska även kunna härbärgera projekt som inte ryms inom dessa teman.

Forskarutbildningssamarbetet innebär att forskarskolan finansierar doktorandanställningar och samordnar forskarutbildningar i teologi och religionsvetenskap vid Lunds universitet och Uppsala universitet. Detta sker genom att internatseminarier organiseras, gemensamma temadagar och kurser arrangeras, internationella forskarutbildningsutbyten genomförs, samt genom att kontakter mellan handledare, lärare och doktorander underlättas. Genom nätverksarbete hjälper forskarskolan till att skapa nya möten mellan doktorander i teologi och religionsvetenskap. Forskarskolan blir också en arena för möten och nya samarbeten när doktorander och handledare står i dialog med företrädare för Svenska kyrkan och andra civilsamhällesaktörer.

Upplägg

 1. I september 2022 inleds forskarskolan med ett tvådagarsinternat (på till exempel Stiftsgården Åkersberg i Höör, Sigtunastiftelsen eller motsvarande) med följande obligatoriska moment:
  1. presentation av forskarskolan,
  2. presentation av finansierarna, samt
  3. presentation av de antagna doktoranderna.
 2. Ett gemensamt fysiskt seminarium (lunch till lunch, eller tvådagars) samt ett zoomseminarium per termin enligt följande:
  1. i början av december 2022 – zoomseminarium
  2. i april 2023 – lunch till lunch-möte i uppsalatrakten
  3. i juni 2023 – avstämningsmöte i Zoom
  4. i oktober 2023 – fysiskt möte i Lund
  5. samma frekvens under 2024–2026
 3. Gemensam obligatorisk kurs för forskarskolan, 7,5hp över tre terminer i form av en läskurs/läsecirkel som examineras både skriftligt och muntligt i samband med möten.
 4. Andra aktiviteter som ingår i forskarskolan men som inte är poänggivande och som de antagna förutsätts delta i är:
  1. Resa till Svenska teologiska institutet (STI) i Jerusalem, 8–10 dagar inkl. resan (under vårterminen 2024)
  2. Korta utbildningar om projektledning och om samverkanskompetens i Svenska kyrkans regi. Dessa läggs under senare delen av forskarutbildningen (år 3–4). Intyg ges efter avslutad utbildning.
  3. Korta utbildningar som förbereder för tiden efter disputation. Frågan om arbetsmarknaden för nyutbildade doktorer i teologi och religionsvetenskap aktualiseras fortlöpande i samband med forskarskolans internat och temadagar.

I övrigt följer studenterna den studiegång som stadgas i den allmänna studieplan som gäller för det lärosäte och ämne för vilka de är antagna. Generellt gäller att avhandlingen kan skrivas på engelska eller svenska. Det är en fördel om doktoranderna kan diskutera sin forskning på såväl svenska som engelska.

Organisation

Doktorand antas i enlighet med högskoleförordningens allmänna bestämmelser och aktuellt lärosätes lokala regelverk och anställs vid respektive lärosäte. De doktorander som anställs med medel från forskarskolan förutsätts delta aktivt i forskarskolans verksamhet. Även fakultets-/projektfinansierade doktorander vid Teologiska fakulteten i Uppsala och vid CTR i Lund erbjuds möjlighet att ingå i nätverket och delta i aktiviteter som forskarskolan anordnar, under förutsättning att huvudhandledaren ger sitt medgivande.

Svenska kyrkan är samverkande part i forskarskolan. Samverkan består dels i avtal om delfinansiering, dels i samverkande insatser i form av kurser i organisationskännedom och projektledning relaterat till Svenska kyrkan, samt stöd i doktoranders möjlighet att delta i för avhandlingen relevanta verksamheter eller tillgång till material. Svenska kyrkans forskningsenhet är kontaktpunkt, där tillfällen till seminarier och forskningskommunikation erbjuds.

Forskarutbildningsmiljön

Centrum för Teologi och Religionsvetenskap (CTR) i Lund och Teologiska fakulteten i Uppsala bedriver forskning och utbildning inom i princip samtliga religionsvetenskapliga discipliner och har generell examensrätt inom utbildning på forskarnivå. Forskarutbildningen omfattas av universitetens allmänna regelverk rörande utbildning på forskarnivå, vilket borgar för att säkerställa att utbildningen håller högsta vetenskapliga kvalitet.

Forskarskolan verkar inom ramen för forskarutbildningen vid Humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet och den Teologiska fakulteten vid Uppsala universitet. Doktorander inom forskarskolan Samhälle, teologi och kyrka antas till ett vid CTR eller vid Teologiska fakulteten i Uppsala befintligt forskarutbildningsämne. Vid CTR är det för närvarande möjligt att söka forskarutbildning i följande forskarutbildningsämnen: Gamla testamentets exegetik, global kristendom och interreligiösa relationer, judaistik, kyrkohistoria, Nya testamentets exegetik, religionsfilosofi med etik, religionshistoria, religionshistoria med inriktning mot islamologi och systematisk teologi. Vid Teologiska fakulteten i Uppsala är det för närvarande möjligt att söka forskarutbildning i följande forskarutbildningsämnen: bibelvetenskap, etik, empirisk-praktiska studier av teologi och religionsvetenskap, kyrkohistoria och missionshistoria, religionsfilosofi, religionshistoria och global kristendom samt systematisk teologi. Till varje ämne hör ett forskarseminarium i vilket lärare, doktorander och studenter på avancerad nivå möts för att diskutera doktorandernas avhandlingstexter eller andra vetenskapliga texter.

Handledarkompetens

Vid CTR och Teologiska fakulteten i Uppsala finns gedigen handledarkompetens i samtliga ovan listade forskarutbildningsämnen. För tvärvetenskapligt inriktade doktorandprojekt finns möjlighet att inhämta kompletterande handledarkompetens från övriga fakulteter och institutioner vid Lunds och Uppsala universitet. Det finns också möjlighet att hämta biträdande handledare i Svenska kyrkan, till exempel hos forskningsenheten eller bland disputerade anställda i Svenska kyrkan.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin