Ämnen och behörigheter

Forskarutbildningen bygger på två studieplaner, dels en allmän för forskarutbildningsämnet, dels en individuell studieplan för varje forskarstudent. För att bli antagen till forskarutbildningen krävs att du har såväl grundläggande behörighet som särskild behörighet.

Behörighet

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet framgår av den allmänna studieplanen för respektive forskarutbildningsämne.

Urval

Vid antagningen görs ett urval bland de behöriga sökande. I urvalet tas hänsyn till din förmåga att tillgodogöra dig utbildningen genom en bedömning av:

  • dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet
  • övriga analytiska förmågor som styrkts med examensarbeten och uppsatser samt en projektplan
  • övriga dokumenterade kunskaper som kan ha betydelse för en forskarutbildning.

Mer information och ansökningsblanketter

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin