Kunskapsutbyte och innovation i den kommunala planeringens strategier för socialt hållbar markanvändning och segregationsbekämpning: bostadsforskningen i samverkan med kommunerna
Uppsala och Botkyrka

Projektet Kunskapsutbyte och innovation i den kommunala planeringens strategier för socialt hållbar markanvändning och segregationsbekämpning: bostadsforskningen i samverkan med kommunerna Uppsala och Botkyrka har som syfte att främja kunskapsutbyte och innovation för en kommunal planering och
markanvändning som stödjer en socialt hållbar bostadsförsörjning som motverkar boendesegregation.

Projektet utgår ifrån tre ståndpunkter:

 1. en socialt hållbar bostadsförsörjning är ett system som präglas av social
  rättvisa i kombination med miljömedvetenhet
 2. en dåligt fungerande bostadsmarknad är inte socialt hållbar då
  den lämnar delar av befolkningen utanför en anständig levnadsstandard
 3. storstadskommunerna har idag stora problem med boendesegregationen och möjligheten att förse alla invånare med goda bostäder.

Många är de faktorer som är inblandade i processen att förse kommuninvånarna med goda bostäder. Boverket pekar på tillgång till mark som en av de strategiska aspekterna att beakta som ett verktyg ”för att styra utformning av närmiljön, vad som byggs och för vem” (Boverket rapport 2022:10, s. 26). Vidare pekar Boverket
på behovet av en bättre samverkan mellan de olika aktörer inblandade i processen. Projektet tar avstamp i dessa utmaningar och fokuserar på två aspekter: tillgång till mark och markanvändning, samt samverkan mellan aktörer.

Projektet avser initiera ett långsiktigt flerpartssamarbete mellan bostadsforskningen, kommunerna Uppsala och Botkyrka samt det allmännyttiga bostadsföretaget Botkyrkabyggen, för att bidra med forskning, kunskap och söka innovativa lösningar.
Samverkan ses här som en ömsesidig lärandeprocess bestående av ett flöde av kompetens, personer och resultat i båda riktningarna och att forskningen tillsammans med det omgivande samhället gemensamt utvecklar kunskaper och former för att dra nytta av forskningen. Samverkan och kunskapsutbyte mellan praktik och vetenskap är centralt i projektet eftersom de praktiknära verksamhetsfrågorna på många sätt styr projektets forskningsfrågor. Liksom Boverket och andra nationella aktörer hävdar parterna för denna projektansökan att
innovativa lösningar inom dessa områden är strategiskt viktiga för en socialt hållbar bostadsförsörjning.

Frågor som kommer att leda arbetet under projektet är inkluderar:

 • Var under planeringsprocessen finns hinder och fallgropar till en effektiv markanvändning?
 • Hur kan samverkan mellan kommuner och bostadsföretag
  förbättras för att möjliggöra goda bostadsmiljöer åt alla?

Det första arbetspaketet består av etablerandet av ett forum för samverkan mellan bostadsaktörer, medmsyfte att stärka kunskap och innovation avseende socialt hållbar bostadsförsörjning, särskilt i folkrika och tätbebyggda kommuner.

Det andra arbetspaketet består av en serie fallstudier i Uppsala och Botkyrka avseende strategisk markanvändning som främjar socialt hållbar bostadsförsörjning.

Det tredje arbetspaketet tangerar de två ovanstående och består av samhällsvetenskaplig forskning på förevarande syfte och frågeställning, baserad på hela projektets samlade data (intervjuer, arkivdokument, enkät, mötesanteckningar och observationer), men utförd huvudsakligen av projektdeltagarna för den
akademiska parten i ansökan. Hit hör också slutrapporteringar och vetenskapliga publikationer.

Projektet förväntas ha en tydlig samhällsnytta för ett flertal samhällsgrupper, såsom kommunplanerare och beslutsfattare, kommunala och privata allmännyttiga bostadsföretag, kooperativa och idéburna bostadsutvecklare,samt myndigheter på riksnivå, och inte minst de boende. Projektet ska hjälpa dessa aktörer med insikter om vilka verktyg som finns för att få in en ökad variation av bl.a. bostadstyper, upplåtelseformer, storlekar, och aktörer och därigenom också motverka boendesegregation. Aktörerna skall vidare ges verktyg att inse att det finns
samhällsnytta med sociala perspektiv på boende. I det längre perspektivet kommer dessa positiva utfall skalas upp och genom olika kanaler förmedlas och kommuniceras till bostadsaktörer verksamma i Sverige i stort.

Projektstart

2023-09-01

Finansiär

Formas

Forskare

Irene Molina, professor i kulturgeografi, IBF (projektledare)
Alexander Kalyukin, forskare i kulturgeografi, IBF
Ilhan Kellecioglu, forskningsassistent, IBF

Samverkanspartners

Jessica Nilsson, samhällsplanerare, Botkyrka kommun
Fredrik Holmgren, samhällsplanerare, Botkyrka kommun
Emma Ringqvist, samhällsplanerare, Uppsala kommun
Örjan Trapp, samhällsplanerare, Uppsala kommun
Charlotte Ekfeldt, affärsutvecklingschef, Botkyrkabyggen

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin