IT, berättandet och det litterära systemet (ITLIT)

Detta projekt är avslutat

Projektet "IT, berättandet och det litterära systemet" (ITLIT) bedrevs under åren 1999–2003 vid Avdelningen för litteratursociologi (Uppsala universitet). Projektet var femårigt och finansierades av Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål.

Huvudsyftet med projektet var att studera datoriseringens betydelse för den litterära kulturen. Projektet hade karaktär av grundforskning genom att det strävade till att föreslå nya modeller för att beskriva litteraturens plats och verkningsmedel i en digitaliserad värld, men det innehöll också en rad analyser av inslag i bokbranschen och av litterära verk. Genom studier av litteraturens yttre villkor, författares fantasivärldar och olika metoder för berättande i olika medier syftade projektet till att fördjupa kunskapen om skönlitteraturens historia och framtid.

Främst gällde delstudierna datoriseringens effekter på bokbranschen, pappersbokens framtid i en digitaliserad värld, frågor om textuell pålitlighet och användning av skönlitterärt material på Internet, datoriseringen som motiv i skönlitteratur och film (såväl internationellt som i Sverige), skönlitterärt berättande i hyperromaner och nya narratologiska modeller för att beskriva hyperverk.

Ledare för projektet var professor Johan Svedjedal. Övriga disputerade forskare verksamma inom projektet under längre tid var Svante Lovén och Petra Söderlund. Doktorand inom projektet var Anna Gunder. De disputerade forskarna Marika Andræ, Erik Peurell och Anna Williams deltog också i projektet.

Projektdeltagarna har presenterat resultat i form av uppsatser och böcker, liksom i föredrag och seminarier. Projektet har hittills avsatt sex böcker: Anna Gunder, Hyperworks: On Digital Literature and Computer Games (2004); Erik Peurell, Users and Producers On Line: producing, marketing and reading Swedish literature using digital technology (2000); Johan Svedjedal, Den sista boken (2001); Johan Svedjedal, The Literary Web: Literature and Publishing in the Age of Digital Production. A Study in the Sociology of Literature (2000); Petra Söderlund, Läsarnas nätverk. Om Bokläsare och Internet (2004) och Svante Lovén, Also Make the Heavens. Virtual Realities in Science Fiction (2010). Dessutom resulterade projektet i ett temanummer av tidskriften Human IT (5:2–3, 2001) med bidrag av Anna Gunder, Svante Lovén, Erik Peurell och Johan Svedjedal.

I anslutning till projektet anordnades en nationell konferens, Digitala dimensioner I, i Uppsala i januari 2003.

Projektet betraktas som avslutat varför projektsidorna inte längre uppdateras. För uppgifter om de enskilda forskarnas verksamhet hänvisas till deras respektive hemsidor.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin