Skandalsyndromet. Konstskandalens estetik och politik

  • Finansiär: Vetenskapsrådet

Beskrivning

Det senaste decenniets samhällsutveckling har präglats av ökade sociala, politiska och värderingsmässiga motsättningar. Denna polarisering har blivit särskilt framträdande i det offentliga samtalet om kultur, som alltmer blivit en arena för ideologisk positionering och politisk exploatering av aktörer utanför kulturvärlden. Detta gäller inte minst i debatter kring det samhällsfenomen som i media brukar benämnas som ”konstskandal”.

"Skandalsyndromet – konstskandalens estetik och politik” är ett konstnärligt forskningsprojekt som syftar till att utforska konstkontroverser som ett symptom på det mediala och politiska landskapets omvandling sedan millennieskiftet. Projektet ska utforska konstskandalens politiska och estetiska aspekter samt undersöka hur dessa är avhängiga varandra. De frågor som ställs är:

  • Hur berättas och skapas konstskandalen genom medier?
  • Hur har traditionella mediers tilltagande sensationalisering, sociala mediers framväxt och populismens intrång på den etablerade politikens arena inverkat på tillkomsten av kontroverserna och deras stora genomslag?
  • Hur ser konstens och konstnärers alltmer utsatta position ut i samhället i förhållande till yttrandefrihet och principen om en armlängds avstånd?

Dessa tre frågor kommer att undersökas med hjälp av en metapraktisk metod där den konstnärliga forskningen om konstskandalen som samhällsfenomen, sker genom ett utforskande av och exprimenterande med de konstnärliga praktiker, mekanismer och strukturer som konstkontroverser både opererar och struktureras med.

Projektet ska utföras under tre år av konstnären Måns Wrange (projektledare) i samarbete med Maria Karlsson, Uppsala universitet. Det ska resultera i en vetenskaplig artikel, en serie performativa händelser, en bok, en konstfilm och en installation.


Om projektet

Projektperiod:

2023–2025

Finansiär:

Vetenskapsrådet

Extern projektsida:

https://www.engagingvulnerability.se/projects/4529/

Forskare

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin