Rektorsprogrammet

Rektorsprogrammet vid Uppsala universitet anordnas i ett nära samarbete mellan Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier och Juridiska institutionen. Programmet omfattar tre års deltidsstudier och består av tre delkurser om vardera 10 hp.
Delkurserna är: Skoljuridik och myndighetsutövning, Styrning, organisering och kvalitet samt Skolledarskap - pedagogisk ledning.

Det första året genomförs huvudsakligen av Juridiska institutionen medan år två och tre genomförs av rektorsutbildarna på Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. Programmets tre kurser ger, individuellt och tillsammans, viktiga kunskaper och erfarenheter för rektorers professionella utveckling.

Professionshandledning - en del i rektorsprogrammet

Tillsammans med de tre kurserna ingår professionshandledning som en del i Rektorsprogrammet. Utöver ordinarie kursdagar ges varje deltagare sammanlagt 24 timmars grupphandledning. Handledningen förväntas bidra till att fördjupa rektors förståelse för sin roll att leda verksamhetens utveckling. Handledning ges vid åtta tillfällen under år 2 och 3 i grupper om 6 – 8 deltagare.

Att bygga en identitet

Ett bärande begrepp i Rektorsprogrammet på Uppsala universitet är rektorers identitet.
Att få förtroendet att utbilda rektorer, ofta under deras första tre år i yrket, aktualiserar vikten av att utveckla en identitet som rektor och att bygga professionella kunskaper för ett ledarskap i en tid då stora och viktiga utmaningar föreligger. Med stöd i forskning och beprövad erfarenhet bygger en sådan identitet på tre olika delar eller dimensioner, vilka återkommer under programmets tre år:

  • En professionell dimension, som till exempel handlar om att ge rektorer kunskaper om skoljuridik, resursanvändning och organisation samt teorier, begrepp och modeller för att granska kvalitetsarbete, kommunikationsmönster och utvecklingsarbete.
  • En lokal eller situerad dimension, där rektorers identitet också kopplas till faktorer i den lokala kontexten och/eller praktiken som den lokala styrkedjan, rådande skolkultur, lokala förutsättningar, förväntningar från medarbetare och synen på utbildning i lokalsamhället.
  • En personlig dimension, där exempelvis rektorers personliga drivkrafter, värderingar, professionella omdöme, mod och intresse för förskolan eller skolan inryms.

Vi på Uppsala universitet ser fram emot att utforska de tre dimensionerna tillsammans med dig. Detta innefattar att bygga en identitet som både beaktar generella perspektiv på rektorers arbete och vad som blir aktuellt just i din specifika kontext och för dig personligen i ditt ledarskap.

Ansökan

Skolverkets information - Rektorsprogrammet

Du som skolhuvudman fyller i formuläret för att anmäla din rektor eller biträdande rektor. Endast en person kan anmälas per formulär. Om du är skolledare och vill anmäla dig till utbildningen ska du kontakta din skolhuvudman.

När Skolverket fått in skolhuvudmannens anmälan, skickas direkt en bekräftelse på anmälan jämte en uppmaning att kontollera att den e-postadress som anges i anmälningsformuläret är korrekt, i funktion och tillgänglig för den anmälde personligen och inte är en allmän adress till huvudmannen/skolan. Kontrollera därför att du fyllt i anmälan rätt.

Antagning

Skolverket tar emot och sammanställer anmälningarna till rektorsprogrammet. Antagningen sker av respektive lärosäte och antagningsbesked skickas till skolledaren ungefär 5-6 veckor efter anmälan. Kopia på antagningsbeskedet skickas även till skolhuvudmannen. Om det uppstår konkurrens om platserna kommer nytillträdda rektorer ha företräde.

Datum för År 1 - Skoljuridik och myndighetsutövning, internat och seminariedagar

Introduktion, Kurstillfälle 1

11-13 september 2024
Internat i Sigtuna

Kurstillfälle 2

(23) 24-26 september 2024
Seminariedagar, Uppsala

Kurstillfälle 3

(19) 20-21 november 2024
Seminariedagar, Uppsala

Kurstillfälle 4

(28) 29 -30 januari 2025
Seminariedagar, Uppsala

Kurstillfälle 5

v. 16 2025 (Opponering - en dag under denna vecka i olika grupper)

Kurstillfälle 6

2-3 juni 2025
Internat i Sigtuna

Vem får gå rektorsprogrammet?

Rektorsprogrammet är en befattningsutbildning. Det innebär att du måste vara skolledare d.v.s. ha anställning som rektor eller biträdande rektor med ansvar för läroplansstyrd verksamhet för att få gå rektorsprogrammet.

Obligatoriet

Utbildningen är sedan 15 mars 2010 obligatorisk för nyanställda rektorer som inte gått en äldre statlig befattningsutbildning. Rektorsprogrammet ska påbörjas inom ett år efter tillträdandet och ska avslutas inom fyra år.

Hur anmäler jag mig?

Om du är intresserad av att gå rektorsprogrammet kontaktar du din skolhuvudman. Denne gör sedan anmälan på Skolverkets hemsida.

Hur anmäler jag som skolhuvudman mina skolledare till rektorsprogrammet?

Det är du som skolhuvudman som gör en prioritering bland dina skolledare och beslutar om vilka som ska anmälas till rektorsprogrammet. Anmälan gör du via skolverkets hemsida. Du får en bekräftelse på anmälan från systemet direkt efter det att anmälan gjorts, jämte en uppmaning att se till så att mejladresser och personnummer stämmer.

När får jag som deltagare besked?

Antagningsbesked kommer du att få från den högskola du blir antagen av, ungefär 6 veckor efter anmälningsperiodens slut.

När görs anmälan till Rektorsprogrammet?

Anmälan görs på Skolverkets hemsida varje termin för kursstart påföljande termin. För aktuell anmälningsinformation se under Ansökan och antagning.

Vad innehåller utbildningen och vilken omfattning har den?

Utbildningen innehåller tre kunskapsområden.

  • Skoljuridik och myndighetsutövning'
  • Styrning, organisering och kvalitet'
  • Skolledarskap.

Sedan hösten 2015 erbjuds även Professionshandledning, som en del i utbildningen.
Utbildningen är fullgjord efter tre år då deltagaren uppnått kursfordringar om 30 högskolepoäng fördelade med 10 högskolepoäng vardera inom de tre delarna.

Vilken ersättning får jag som skolledare och vem bekostar utbildningen?

Som skolledare genomför du utbildningen som en integrerad del av ditt arbete och den beräknas ta ca 20% i anspråk av en heltid under tre år. Staten står för själva utbildningskostnaderna medan huvudmannen står för lön under utbildningstiden, resor till internat- och seminariedagar, kostnader för internat och kurslitteratur.

Internatsförlagd utbildning - deltagande och avbokning på kursgård

Deltagande på internaten på Rektorsprogrammet är obligatoriska. Utifrån uppdraget om internatsförlagd utbildning från Skolverket bokas internaten på kursgård av oss på Rektorsutbildningen. Bokningen innefattar helpension (kost och logi för hela internatet) för samtliga deltagare och går inte att ändra.
Kostnaden för internaten är beroende av antal dagar samt vilken kursgård utbildningen är förlagd på. Det är kursgården som sätter priset för vistelsen. Kostnaden är ca 3500 – 4500 kr per dag . Det är huvudmannen som betalar för internatsvistelsen under Rektorsprogrammet.

Eventuella förhinder att delta vid något internat anmäler du direkt till kursgården och Rektorsutbildningen. Observera att kursgårdens avbokningsregler gäller, vilket bland annat innebär att enskild avbokning måste göras av dig direkt till kursgården senast fyra veckor före internatet för att vara utan kostnad.

Vid vilka lärosäten finns utbildningen?

Enligt regeringsuppdraget ska Skolverket (Myndigheten för skolutveckling) ge de lärosäten som kan erbjuda kvalitetsmässigt högst kompetens och som har relevant forskningsanknytning, själva eller i samverkan med andra, möjlighet att anordna befattningsutbildningen. Vid urvalet av lärosäten ska en god regional spridning beaktas. Lärosäten som kommer att ge Rektorsprogrammet 2021- 2027 är:- Göteborgs universitet- Karlstads universitet - Linnéuniversitetet - Mittuniversitetet - Stockholms universitet- Umeå universitet och Uppsala universitet.

Kan jag själv välja vilket lärosäte jag vill studera vid?

Skolhuvudmannen har möjlighet att ange preferens för lärosäte då anmälan görs. Om skolhuvudmannen väljer att inte ange preferens för lärosäte kommer Skolverket att fördela anmälningarna mellan lärosätena så att rektorernas resväg minimeras.

Vad gäller för att få ut poäng/kursbevis/kursintyg?

Alla som antas till utbildningen, fullföljer och blir godkända får ta ut Akademiska poäng.

Om du har studier sedan tidigare, som kan vara relevanta för din utbildning, kan du ansöka om att få dina meriter prövade för tillgodoräkning inom din utbildning.

Du behöver vara antagen till utbildningen innan du kan göra en ansökan.
Ansökan görs via e-blanketten: Ansökan om tillgodoräknande för uppdragsutbildning

Normal handläggningstid för ett tillgodoräknandeärende är 6-8 veckor. Se därför till att du är ute i god tid med din ansökan. Institutionen lämnar inga förhandsbesked om sannolikheten att få en ansökan beviljad.

För frågor och information inför ansökningsprocessen kontaktakta administrationen:
rektorsutbildningen-edu@uu.se

Då Rektorsprogrammet pågår under tre år kan det hända att du under utbildningens gång får ändrade förhållanden, endera i ditt arbete eller av privata orsaker. Vi behöver då få kännedom om detta och ber att du tar kontakt med oss snarast möjligt.

Det kan till exempel handla om:

  • Byte av huvudman
  • Ansökan om byte av lärosäte
  • Ansökan om Studieuppehåll
  • Begäran om studieavbrott

Kontakta adminstrationen

E-post : rektorsutbildningen-edu@uu.se

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin