Forskarutbildning

Utbildningen utgörs av fyra års heltidsstudier för doktorsexamen. För licentiatexamen är studietiden två år.

Våra forskarutbildningsämnen

Vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier anordnas forskarutbildning i tre ämnen: pedagogik, didaktik och utbildningssociologi.

Forskarutbildningen omfattar totalt 240 högskolepoäng fördelade på en kursdel och en vetenskaplig avhandling. Fördelningen mellan kursdel och avhandlingsdel är 75 hp respektive 165 hp för alla tre ämnen. Fullgjord forskarutbildning leder till en doktorsexamen. Det är också möjligt att avgå med en licentiatexamen som omfattar totalt 120 högskolepoäng. Fördelningen mellan kursdel och uppsatsdel är 45 hp respektive 75 hp, för ämnet didaktik är fördelningen 37,5 respektive 82,5.

Lediga tjänster

Kontakt

Forskningsadministration

E-post till aministrationen

Studierektorer för forskarutbildningen

Gunilla Lindqvist - Pedagogik
Maria Rasmusson - Didaktik
David Sjögren - Utbildningssociologi

Jämförd med studier på grundnivå är forskarutbildningen förhållandevis fri. Forskarutbildningskurser kan ta olika former, från kurser inom eller utanför Uppsala universitet till seminarieserier eller läskurser som examineras av handledaren. Doktoranden har under hela studietiden kontakt med sina handledare.

Varje år upprättas en s.k. individuell studieplan (ISP) som utgör både ett planeringsinstrument och en avstämning av hur forskarutbildningen fortskrider.

Handledning

För varje doktorand utses minst två handledare, varav en huvudhandledare med huvudansvar för utbildningen inklusive avhandlingsarbetet. Minst en av handledarna ska vara anställd vid eller adjungerad till Uppsala universitet, minst en ska ha docentkompetens och minst en ska ha genomgått utbildning för handledning av doktorander.

Avhandling och disputation

Doktorsavhandlingen utformas antingen som en monografiavhandling, dvs. ett enhetligt, sammanhängande vetenskapligt verk, eller som en sammanläggningsavhandling som består av ett antal artiklar samt en ramberättelse, vanligen kallad kappa. Ämne för avhandlingen och avhandlingsspråk bestäms tillsammans med handledarna.

Under forskarutbildningens gång läggs avhandlingsmanuskripten regelbundet fram för granskning vid seminarier. Den färdiga doktorsavhandlingen försvaras muntligen vid en offentlig disputation. Licentiatuppsatser försvaras på ett motsvarande sätt vid ett offentligt seminarium.

Antagning, behörighet, ansökan

Forskarutbildningskurser

Forskarutbildningskurser som ges vid institutionen innevarande termin/läsår.

Till kursutbudet

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin