David Sjögren

Kort presentation

Docent historia och lektor i pedagogik med inriktning mot lärarutbildningen. Jag har min nuvarande undervisning på lärarutbildningen. Mina huvudsakliga forskningsintressen omfattar de breda folklagrens utbildningshistoria under 1800- och 1900-talet och nationella minoriteters historia under samma tidsperiod.

Biografi

Fil. dr. i historia vid Umeå universitet 2010, förste forskningsassist vid Umeå universitet hösten 2010, postdok i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning vid Umeå universitet 2011-2013, postdok i historia vid Uppsala universitet 2012-2014, ämnessakkunnig på Regeringskansliet 2011-2013, från 2014 till 2016 anställd som forskare i historia vid Uppsala universitet och sedan 2016 anställd som universitetslektor i pedagogik med inriktning mot lärarutbildningen. Docent i historia 2018.

Min forskning har övergripande behandlat utbildningssystem, bildning och fostran av nationella minoriteter under 1900-talet, politik mot romer och romsk socialhistoria under 1900-talet, samisk utbildnings- och kulturhistoria samt konflikter i lokalsamhället som föranleddes av 1800-talets expansion av utbildningsinrättningar för breda folklager.

Jag var en av initiativtagarna till OJS-tidskriften Nordic Journal of Educational History http://ojs.ub.umu.se/index.php/njedh/index och som jag också är medredaktör för. Jag har arbetat med två forskningsprojekt finansierade av Vetenskapsrådet och Formas från 2011 till 2016.

Sedan 2018 är jag projektledare för ett av Vetenskapsrådet finansierat forskningsprojekt under rubriken "Varför krisar skolan? Föränderliga diskurser och trögrörliga tankefigurer i skolkrisdebatten 1950-2020.

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Rapporter

David Sjögren

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin