Organisation

Statsvetenskapliga institutionen styrs av ett antal besluts- respektive rådgivande funktioner. Vissa av dessa är institutionen ålagd att inrätta (i enlighet med universitetets arbetsordning, rektors beslut och andra dokument). Andra organ – ofta rådgivande – kan institutionen själv inrätta efter beslut av prefekt eller institutionsstyrelse. Enligt universitetets arbetsordning leds en institution av en prefekt och en institutionsstyrelse, om inte rektor i ett enskilt fall har beslutat annat.

Prefekt

En institution leds av en prefekt och en institutionsstyrelse, om inte rektor i ett enskilt fall har beslutat annat. Prefekten är institutionens chef och ordförande i institutionsstyrelsen. Prefekten har en ställföreträdande prefekt som är styrelsens vice ordförande. Den ställföreträdande prefekten tjänstgör i prefektens ställe när han eller hon inte är i tjänst och ersätter prefekt i övrigt i den utsträckning som prefekten bestämmer. Behörig som prefekt eller ställföreträdande prefekt är person med vetenskaplig kompetens.

Institutionsstyrelsen

Institutionsstyrelsen vid Statsvetenskapliga institutionen består av sex ledamöter som utses av lärare och forskare, en ledamot som utses av teknisk-administrativ personal och fyra ledamöter som utses av studenterna. Bland de ledamöter som utses av lärare och forskare är det önskvärt att det finns representanter från både gruppen lektorer och gruppen forskare utan lektorat, och bland de ledamöter som representerar studenterna är det önskvärt att både grundutbildnings- och forskarutbildningsnivån är representerade.

Sven Oskarsson, ordförande, professor, prefekt

Michal Grahn, forskare, lärarrepresentant

Vanessa Gros, studentrepresentant

Lutz Gschwind, forskare, lärarrepresentant

Stina-Lena Kaarle, kursadministratör, TA-representant

Joakim Kreutz, universitetslektor lärarrepresentant suppleant

Sophie Mainz, doktorandrepresentant

Anna Michalski, universitetslektor lärarrepresentant

Charles Parker, universitetslektor lärarrepresentant

Markus Sjölén, doktorandrepresentant

Johanna Söderström, universitetslektor, lärarrepresentant

Beredande och beslutande organ

Vid Statsvetenskapliga institutionen finns följande organ. Dessa organ är vanligen beredande organ där beslut tas av institutionsstyrelsen eller prefekt. I vissa fall är organen även beslutande utifrån delegation från prefekt eller institutionsstyrelse. I alla organ som tar beslut med konsekvenser för utbildningens innehåll och kvalitet ska en majoritet av ledamöterna ha vetenskaplig kompetens.

  • Ledningsgrupp
  • Handledarkollegiet
  • Professorskollegiet
  • Forskarutbildningsnämnden (FUN)
  • Nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå (NUGA)
  • Lärarlag
  • Kommittén för lika villkor
  • Arbetsmiljögrupp

Läs mer om följande funktioners uppgifter i Statsvetenskapliga institutionens arbetsordning:

Se Statsvetenskapliga institutionens arbetsordning Pdf, 381 kB.

Vid institutionen finns också en doktorandföreningen, en kommunikationsgrupp och en miljögrupp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin