Lika villkor vid Statsvetenskapliga institutionen

Statsvetenskapliga institutionen verkar för att alla anställda och studenter bemöts med respekt och ges möjlighet att arbeta och bedriva studier på lika villkor oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller social bakgrund.

Om du är utsatt

Om du upplever dig utsatt för trakasserier, sexuella trakasserier eller annan kränkande behandling har universitet skyldighet att utreda vad som har hänt och att agera för att trakasserierna ska upphöra. Det är därför viktigt att du anmäler detta. För att få hjälp kan du som student vända dig till institutionens prefekt, din studievägledare (som har tystnadsplikt) eller till institutionens lika villkorsombud Malin Holm.

Mejla: Malin.Holm@statsvet.uu.se

Lika villkorsplan

Institutionen har en Lika villkorsplan 2021-2023 som noterar mål och åtgärder utifrån de olika diskrimineringsgrunderna. År 2021 gjordes en undersökning om studenternas villkor.

Se institutionens lika villkorsplan 2021-2023 Pdf, 211 kB.

Läs resultatet av undersökningen Lika villkor för studenter här Pdf, 1 MB.


Sexuella trakasserier

Statsvetenskapliga institutionen vill verka för en god arbetsmiljö för anställda och studenter. Ingen ska behöva utsättas för sexuella trakasserier på statsvetenskapliga institutionen. Vid statsvetenskapliga institutionen gäller Uppsala universitets riktlinjer för hantering av trakasserier och sexuella trakasserier.

Föräldrapolicy

I Statsvetenskapliga institutionens föräldrapolicy kan du läsa om hur universitetet vill bidra till att göra det möjligt att kombinera arbetsliv eller studier med föräldraskap.

Se Statsvetenskapliga institutionens föräldrapolicy Pdf, 564 kB.

Studenternas arbetsvillkor

På Uppsala universitet finns riktlinjer för studenternas arbetsvillkor som tar upp vilka krav du som student kan ställa på bland annat fysisk och psykosocial arbetsmiljö, kursplaner och scheman, studentinflytande och undervisning.

Funktionsvariationer

Om du har en funktionsnedsättning som blir ett hinder i studierna eller arbete kan du få stöd. På statsvetenskapliga institutionen finns en studievägledare för studenter med funktionsnedsättning.

Om du har en funktionsnedsättning kan du få stöd i studierna. Du har möjlighet att få exempelvis anteckningshjälp under föreläsningar, teckenspråkstolk, kurslitteraturen som talböcker eller längre tid vid tentamen. Det är viktigt att du redan när du anmäler dig till ett program eller en kurs tar kontakt med universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Om du behöver stöd i dina studier vid statsvetenskapliga institutionen så kontaktar du Anna Reuterhäll.

Anna Reuterhäll
Telefon: 018-471 57 24
studievagledare@statsvet.uu.se

Boka tid

Zoomlänk Anna Reuterhäll: https://uu-se.zoom.us/j/63828394924

Vid institutionen finns en kommitté för lika villkor. Kommitténs ledamöter utses av prefekten. I kommittén ska företrädare för samtliga anställda grupper samt studenterna ingå, dvs. för professorer, lärare/forskare, administrativ personal, doktorander och studenter. Kommittén har till uppgift att bevaka institutionens likavillkorsarbete, identifiera problemområden samt att utarbeta förslag på hur dessa problem kan åtgärdas. Vid institutionen finns även ett likavillkorsombud som utses av prefekten.

Lika villkors-ombud (samt forskarrepresentant): Malin Holm malin.holm@statsvet.uu.se

Representant lektorsgruppen: Anthoula Malkopoulou anthoula.malkopoulou@statsvet.uu.se

Representant teknisk administrativ personal: Stina-Lena Kaarle stina-lena.kaarle@statsvet.uu.se

Doktorandrepresentant: Luise Bendfeldt Luise.Bendfeldt@statsvet.uu.se

Studentrepresentant: Samuel Wiking wikingsamuel@gmail.com

Representant professorsgruppen:

SACO-representant: Stina-Lena Kaarle stina-lena.kaarle@statsvet.uu.se

ST-representanter:
Representant: Jonas Larsson Taghizadeh jonas.larsson@statsvet.uu.se
Suppleant: Josefina Erikson Josefina.Erikson@statsvet.uu.se

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin