Esbjörn Larsson

Akademiska meriter:
FD, docent, excellent lärare, grundskollärarex.
CV:
Ladda ned CV

Kort presentation

Dekanus vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper.

Professor i utbildningshistoria och docent i historia
(Installationsföreläsningen "1800-talets utbildningsrevolution" publicerad i Historisk tidskrift)

Medlem av Uppsala Studies of History and Education (SHED) »

Ledamot i styrelsen för Sveriges Kvinno- och Genushistoriker (SKOGH) och föreningens representant i kontakten med the International Federation for Research in Women’s History (IFRWH)

Nyckelord

  • barn- och ungdomshistoria
  • gender history
  • genushistoria
  • history of childhood and youth
  • history of education
  • military history
  • militärhistoria
  • social history
  • socialhistoria
  • utbildningshistoria

Forskning

Jag är framförallt involverad i forskning och undervisning som rör utbildningshistoria, men intresserar mig även för exempelvis barn och ungdomshistoria samt militärhistoria.

Skola och utbildning utgör centrala delar i de flesta människors liv i dag. Så har det dock inte alltid varit. Den utveckling som skett sedan början av 1800-talet kan beskrivas som en utbildningsrevolution, vilken är ett fenomen jag ägnat mycket av min forskning åt. Genom empiriska studier har jag visat att denna utveckling ingalunda var något resultat av en strävan mot dagens utbildningssamhälle. I stället präglades den av samhällets omvandling och olika samhällsklassers strävan efter att reproducera sin ställning. I studier av det skolsystem som växte fram under 1800-talet har jag bland annat intresserat mig för uppkomsten av vad som kan beskrivas som ett parallellskolesystem, med olika skolformer för olika samhällsklasser. Jag har undersökt såväl elevkårernas sammansättning som utbildningens utformning, varvid jag kunnat visa att 1800-talets skolsystem bidrog till upprätthållandet av skillnader mellan olika samhällsklasser.

Vidare har jag även ägnat mig åt andra aspekter av skolväsendets utveckling, exempelvis införandet av värntjänstutbildning i svenska skolor under andra världskriget. I analyser av denna verksamhet har jag visat hur hotet om krig utmanade den moderna synen på barn som uppstod under början av 1900-talet samtidigt som krigshotet också bidrog till att vidga synen på flickors roll. Jag har därtill verkat för att kommunicera utbildningshistorisk forskning, bland annat som en av redaktörerna bakom läroboken Utbildnings­historia – en introduktion (2011, 2015, 2019) och barnboken En resa genom skolans historia (2021).

För närvarande driver jag forskningsprojektet Den klasskapande skolan: Det statliga skolväsendet och formandet av klassidentiteter i skoltexter från 1860 till 1930 som finansieras av Vetenskapsrådet

Bland tidigare projekt jag varit involverad i kan nämnas Det första valet: förskolans expansion, marknadisering och ökade betydelse i familjers utbildningsstrategier (Vetenskapsrådet), Segregation och integration: Genus, klass och medborgarskap i svenskt undervisningsväsende, ca 1800-1850 (Vetenskapsrådet) och Mellan disciplinering och självverksamhet: Skillnader i växelundervisningens användning vid skolor för olika samhällsklasser i Sverige, ca 1820-1870 (Riksbankens Jubileumsfond).

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Rapporter

Esbjörn Larsson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin