Henrik Rydéhn

Kort presentation

Fil. doktor; universitetslektor vid Filosofiska institutionen HT2023/24 och VT2024.

Biografi

Vårterminen 2019 försvarade jag framgångsrikt min doktorsavhandling In Virtue of -- Determination, Dependence, and Metaphysically Opaque Grounding vid Uppsala universitet.

Därefter har jag arbetat med undervisning och forskning vid Uppsala universitet och Tübingens universitet i Tyskland. Från 2022 till 2025 är jag innehavare av ett forskningsstipendium från Alexander von Humboldt-stiftelsen.

Höstterminen 2023/24 och vårterminen 2024 kommer jag arbeta som universitetslektor vid Filosofiska institutionen i Uppsala.

Forskning

Min huvudsakliga specialisering är i metafysik, men jag är intresserad av en vid uppsättning filosofiska frågor, särskilt i metaetik, språkfilosofi och normativ etik. Inom metafysiken har mitt arbete mer och mer kommit att handla om de centrala strukturella begreppen i metafysik - begrepp som t.ex. grundande, essens, beroende, fundamentalitet, modalitet.

Min avhandling In Virtue Of -- Determination, Dependence, and Metaphysically Opaque Grounding utgör ett bidrag till studiet av grundande. Grundande är en relation som allt oftare tänks möjliggöra vissa sorters förklaringar i filosofin (och även utanför den) där man använder "i kraft av" och "på grund av"-terminologi. T.ex. är en möjlig sådan förklaring att en viss handling är moraliskt fel på grund av att den orsakar onödigt lidande; en annan att ett visst glas är bräckligt i kraft av att det har en viss mikrostruktur. Men förklaringar av den här sorten verkar skilja sig i vissa avseenden från kausala förklaringar, t.ex. i det att de ibland involverar icke-fysikaliska saker eller fakta och att det som förklarar och det som förklaras är samtidiga (till skillnad från i kausala fall, där orsak och verkan äger rum vid olika tidpunkter). Överväganden som dessa har lett många filosofer i grundandelitteraturen att kalla grundande för en relation av "icke-kausalt bestämmande".

I min avhandling sysselsätter jag mig med olika frågor som relaterar till hur vi bör förstå grundande, samt hur grundande relaterar till andra centrala metafysiska begrepp. För ett detaljerat abstract, klicka här.

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Henrik Rydéhn

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin