Christopher Robin Samuelsson

ORCID:
0000-0003-3070-567X

Kort presentation

Min forskning berör teknikbaserad undervisning (AI och värmekameror), problemlösning och resonerande inom fysikundervisning (rums- och tidsskalor, fasövergångar) samt lärarutbildning (vad bidrar lärarutbildningen med?). Jag har även ett allmänt intresse för lärandeteorier och lärandehistoria.

Biografi

Jag har en bakgrund som gymnasielärare i kemi och matematik (samt en kandidat och master inom tillämpad matematik) och var som student med och grundade lärarnas naturvetenskapliga förening (LärNat) vid Uppsala universitet. Innan dess studerade jag även vid institutionen för Freds- och konfliktforskning och var där med och grundade ICRG för att organisera kandidatstudenter vid institutionen. Grundtanken med LärNat (och även ICRG) var att föreningen (numera sektionsförening hos studentkåren) skulle fungera som en plattform för gemenskap och samarbeten mellan lärarstudenter inom de naturvetenskapliga ämnena (lärarstudenter studerandes på TekNat-fakulteten).¨

För tillfället forskar jag i fysikens didaktik. Min forskning har främst fokuserat på studenters resonemang (vilka intuitioner/exemplar studenter använder), kommunikation (vilka taltyper studenter använder) samt praktik (den utrustning studenterna använder sig utav) som är produktiv för aktivt och systematiskt engagemang i undersökande undervisning. Mina pågående studier undersöker hur AI kan användas som stöd i undervisning och lärande samt hur experter och studenter inom naturvetenskap förstår tid och rum.

Tidigare studentuppdrag:

Medgrundare och utbildningsansvarig för LärNat (Lärarnas Naturvetenskapliga förening)

Programrepresentant i programrådet för ämneslärarprogrammet

Studentrepresentant i NUN (Naturvetenskapliga utbildningsnämnden)

Ordförande i Uppsalas stipendiekonvent

Doktorandrepresentant i TNDR (doktorandrådet på TekNat)

Doktorandrepresentant i doktorandrådet för institutionen för fysik och astronomi, UU

Doktorandrepresentant i Utbildningsberedningen vid TekNat, UU

Doktorandrepresentant (suppleant) i Doktorandnämnden vid UU

I övrigt har jag även jobbat med stipendier genom flera andra positioner än den ovan nämnda (stipendiesekreterare och ledamot i stipendienämnd) haft ett flerårigt engagemang (bibliotekarie, stipendiesekreterare och biträdande klubbmästare) vid en av Uppsalas studentnationer. Som arkivarie vid Värmlands nation, och ordförande för Uppsalas stipendiekonvent, arbetade jag med digitalisering av respektive verksamhet.

Undervisning:

Under min doktorandtid har jag undervisat lärarprogrammen, kandidatprogrammet i kemi och tekniskt basår (se lista på kurser nedan) samt agerat handledare för grundlärarprogrammets och fysiklärarprogrammets projektarbeten. Jag har även undervisat och bedömt studenter i följande kurser:

  • Fysik för kemister
  • Matematik 3 och 4 på Tekniskt basår
  • Lärande och utveckling (ämneslärare)
  • Kemididaktik
  • Naturvetenskap och teknik för grundlärarprogrammet
  • VFU I och VFU II
  • Vetenskaplig teori och metod för ämneslärarprogrammet
  • Naturkunskap och didaktik
  • Forskningsetik för doktorander
  • Vetenskapsteori och forskningsmetodik för F-3 och 4-6

Forskning

För tillfället forskar jag i fysikens didaktik. Mitt licentiatprojekt var inriktad mot teknikbaserade undersökande aktiviteter (med stöd av värmekameror). Mitt doktorsavhandlingsprojekt handlade om vad som stödjer aktivt och systematiskt engagemang i undersökande undervisningsaktiviteter (med ett fokus på ingenjörs- och lärarutbildningarna). För tillfället undersöker jag hur man kan använda olika typer av AI som stöd inom högre utbildning och forskning.

Som doktorand var jag en del av forskarskolan i ämnesdidaktik vid Uppsala universitet (UpRiSE)

Jag deltar även i SHERN (Swedish Higher Education Research Network), FUUF (Föreningen för UndervisningsUtvecklande ämnesdidaktisk Forskning) och nätverket i AI för utbildning.

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Dataset

Christopher Robin Samuelsson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin