My Sjunnestrand

Doktorand vid Institutionen för kostvetenskap

E-post:
my.sjunnestrand@ikv.uu.se
Besöksadress:
BMC
Husargatan 3
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 560
751 22 UPPSALA

Kort presentation

Jag är nutritionist och doktorand inom kostvetenskap med ett särskilt intresse för barnobesitas och framförallt obesitasstigma. Min avhandling syftar till att undersöka obesitasstigma i små barns miljöer, med fokus på hemmet, förskolan och hälso- och sjukvården.

Huvudhandledare: Paulina Nowicka
Bihandledare: Nicklas Neuman, Kajsa Järvholm, Karin Eli, Ximena Ramos Salas

Nyckelord

  • child health
  • childhood obesity
  • children
  • obesity stigma
  • social inequality

Biografi

Jag är nutritionist med erfarenhet från olika forskningsprojekt inom såväl behandling som prevention av barnobesitas. När jag 2019 publicerade min magisteruppsats som handlade om BVC-sjuksköterskors upplevelser om att prata med föräldrar om barns övervikt (Planting a seed - child health care nurses' perceptions of speaking to parents about overweight and obesity, BMC Public Health, 2019), växte mitt intresse för stigmat kopplat till övervikt och obesitas.

Utöver mina erfarenheter inom barnobesitasområdet har jag även arbetat med implementeringforskning med ett särskilt fokus på personcentrerad vård och partnerskapsforskning med patienter och närstående.

Jag antogs som doktorand i november 2022 och planerar att disputera 2026.

Forskning

Obesitas är en komplex diagnos som uppstår av många olika anledningar. Trots detta fokuserar budskap om hälsa och viktnedgång nästan uteslutande på individens ansvar. Detta leder till ett utbrett viktstigma som genomsyrar hela samhället och drabbar personer med hög vikt i alla åldrar. Även barn utsätts för mobbing och diskriminering på grund av sin kroppsvikt, vilket har svåra konsekvenser för barnets psykiska hälsa. Det har till exempel visat sig att barn som lever med obesitas skattar sin livskvalitet lägre än barn med en cancerdiagnos.

Mycket forskning tyder på att barn redan i treårsåldern tillskriver negativa egenskaper om personer med hög kroppsvikt. Trots detta saknas helt forskning om viktstigma mot barn som är fem år och yngre. Min forskning syftar till att fylla denna kunskapslucka genom att undersöka obesitasstigma hos barn upp till fem år i vardagslivet och i mötet med förskolan och hälso- och sjukvården. Forskningsfrågorna beslyses i huvudsak med kvalitativa metoder.

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

My Sjunnestrand

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin