Therese Monstad

Universitetslektor vid Institutionen för informatik och media

Telefon:
018-471 10 18
Mobiltelefon:
070-425 03 53
E-post:
therese.monstad@im.uu.se
Besöksadress:
Ekonomikum (plan 3)
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA
ORCID:
0000-0001-8880-1088

Kort presentation

Univ.lektor och biträdande prefekt med ansvar för institutionens utbildning. Min forskning är inriktad mot organisationskommunikation och då framförallt förändrings- och kriskommunikation. De senaste åren har förändringsprocesserna i huvudsak handlat om digitala transformationer. Projekt jag nyligen deltagit i har fokuserat på att kartlägga och bidra till att dämpa smittspridningen av covid-19 i U-A län (CRUSH Covid), om digital transformation av fysiska rum (TROPHY) & förändringskommunikation.

Nyckelord

 • cco
 • change communication
 • change management
 • communication
 • crisis communication
 • digital transformation
 • digitalization
 • empowerment
 • materiality
 • organizational communication
 • strategic communication
 • tension-centered approach
 • tensions

Biografi

För att organisationer skall kunna vara konkurrenskraftiga på en globaliserad och digitaliserad marknad med snabba tekniska framsteg är det viktigt att medarbetarna kontinuerligt anpassar sina uppdrag utifrån den föränderliga omvärlden. Av den anledningen måste medarbetarna ha mandat att fatta beslut som rör deras specifika roll. Processer som uppmuntrar medarbetares engagemang och delaktighet är därmed nödvändiga. Dessa processer kräver en kontinuerlig och omfattande samordning genom ett komplext samspel mellan alla medarbetare, inte minst mellan företagsledning och anställda. Dessa interaktioner involverar ett större utbud av kommunikation som också är mer mångsidig än kommunikation i traditionella hierarkiska strukturer. Utmaningen för dagens organisationer är att inneboende i processer vars syfte är att främja delaktighet finns spänningar (i form av motsägelser, paradoxer, ironier och liknande), som produceras och reproduceras i kommunikationen. Både forskare och praktiker är därför intresserade av den kommunikativa konstitutionen och antagandet av spänningar i organisationer.
Det övergripande syftet med min avhandling var att bidra till området organisationskommunikation genom att ge insikt om betydelsen av organisatoriska spänningar i den kommunikativa konstitutionen av organisationer. Mitt intresse ligger alltjämt i hur dessa spänningar, inneboende liksom sprunget ur samspelet, bidrar till den kommunikativa konstitutionen av organisationer. Detta inkluderar studier av kommunikationens roll för samverkan såväl inom organisationer som mellan organisationer och andra externa aktörer och enskilda individer i samhället.

Forskning

CRUSH Covid: (Tidsperiod: 2020--2022)

CRUSH Covid - ett innovativt tvärvetenskapligt forskningsprojekt i samverkan mellan Region Uppsala och forskare från fem olika institutioner vid Uppsala universitet. Syftet med projektet var att kartlägga och försöka dämpa lokala utbrott av covid-19 i Uppsala län.

TROPHY: Att leda digital transformation av fysiska rum (Tidsperiod: 2018-11-15--2021-02-28)

Syftet med detta forskningsprojekt var att utveckla kunskap och verktyg för att underlätta kommunikation (mellan medarbetare, kunder, klienter, besökare och samarbetspartners) i gränslandet mellan det digitala och det fysiska rummet. Målet var att identifiera, och därefter skapa en förståelse för, de faktorer som bidrar till framgångsrik interaktion och kommunikation i detta gränsland. Sådan kunskap bidrar till forskningen på området samtidigt som den kan ge normativ vägledning för chefer i deras ansträngningar för att effektivt leda en organisation mot framgångsrika interaktioner såväl internt som externt. För mer information: https://www.im.uu.se/forskning/projekt/trophy/

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Rapporter

Therese Monstad

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin