Ämnen för ansökan om befordran till professor

Varje sektion vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten har en fastställd lista över ämnen inom vilka det är möjligt att bli befordrad till professor. Listan fastställs/revideras av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämndens arbetsutskott efter förslag från berörd sektionsdekan. I sin ansökan ska sökande tydligt ange vilket ämne ansökan om befordran till professor gäller. Till ansökan ska skriftlig tillstyrkan från prefekt bifogas angående ämne för befordran.

Ekologisk botanik
Evolutionär funktionsgenomik
Evolutionär genetik
Limnologi
Zooekologi
Zoologisk bevarandebiologi
Bioinformatik
Beräkningsbiokemi
Beräkningsbiologi
Immunologi
Mikrobiologi
Molekylär biofysik
Molekylär cellbiologi
Molekylär evolution
Molekylär systembiologi
Molekylärbiologi
Strukturbiologi
Evolutionär organismbiologi
Fysiologisk botanik
Jämförande fysiologi
Molekylär fysiologi
Miljötoxikologi
Människans evolution och genetik
Systematik
Zoologisk utvecklingsbiologi
Teoretisk kemi
Mykologi

 

 

Acceleratorfysik
Astrofysik
Atom- och molekylfysik
Biofysik
Energimaterialens fysik
Experimentell fysik
Fysikens didaktik
Högenergifysik
Kemisk fysik
Kondenserade materiens fysik
Kvantmateriens teori
Kärnfysik
Materialfysik
Materialteori
Rymdfysik
Teoretisk fysik
Tillämpad kärnfysik

Geohydrologi
Geofysik
Historisk geologi och paleontologi
Hållbar Energi
Hydrologi
Kvartärgeologi
Meteorologi
Mikropaleontologi
Miljöanalys
Mineralogi
Naturgeografi
Naturresurser och hållbar utveckling
Paleobiologi
Petrologi
Seismologi
Tektonik

Analytisk kemi
Biokemi
Fysikalisk kemi
Oorganisk kemi
Organisk kemi
Polymerkemi
Materialkemi
Makromolekylär kemi
Teoretisk kemi
Beräkningskemi
Strukturkemi
Mikrobiell kemi
Molekylär synteskemi
Molekylär biomimetik
Kemisk fysik

Matematik
Tillämpad matematik
Matematisk statistik
Datoriserad bildbehandling
Människa-datorinteraktion
Numerisk analys
Beräkningsvetenskap
Reglerteknik
Maskininlärning
Dataanalys
Datavetenskap
Datorteknik
Datavetenskapens didaktik

Byggteknik och byggd miljö
Industriell teknik
Signalbehandling
Reglerteknik
Fasta Tillståndets Elektronik
Fasta tillståndets fysik
Hållfasthetslära
Tillämpad mekanik
Tillämpad materialvetenskap
Mikrosystemteknik
Nanoteknologi och funktionella material
Solcellsteknik
Elektricitetslära

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin